Kamate prema poreznim propisima u 2024. godini

Poreznim su propisima utvrđeni posebni kriteriji kada trgovačka društva, koja nisu banka ili druga financijska institucija, odobravaju pozajmice drugim pravnim ili fizičkim osobama ili primaju pozajmice od tih osoba. Porezni tretman (na)plaćenih kamata prvenstveno ovisi o poreznom statusu osobe zajmoprimca i zajmodavca. Osim njihovog poreznog statusa, važna je i činjenica jesu li zajmodavac i zajmoprimac rezidenti ili nerezidenti, te radi li se o povezanim ili nepovezanim osobama. U slučaju kada društvo daje pozajmicu fizičkim osobama, primjenjuju se propisi o oporezivanju dohotka.

1. Kamate između poduzetnika prema poreznim propisima

Zakonom o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 - 114/23) regulirana je u čl. 14. kamata kao porezno dopustiv rashod tuzemnog obveznika poreza na dobit, u slučaju kada dobiva zajam od inozemnog povezanog društva, te visina kamata kao minimalnog prihoda (u svrhe oporezivanja) u slučaju kada tuzemno društvo odobrava pozajmicu inozemnom povezanom društvu. Navedeno se primjenjuje i u odnosima povezanih društava rezidenata, ukoliko jedno od društava ima povlašteni porezni status. Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba utvrđuje se kao aritmetička sredina kamatne stope Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja, a koje je Hrvatska narodna banka objavila u tekućoj kalendarskoj godini. Visinu kamatne stope objavljuje ministar financija prije početka svakog poreznog razdoblja. U Narodnim novinama br. 157/23 objavljena je Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu, koja je stupila na snagu 31.12.2023.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2024. godinu iznosi 3,25%.

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata i nerezidenata:

Kod pozajmica koje se odobravaju između trgovačkih društava, koja se smatraju međusobno povezanima, pri čemu jedno društvo ima status rezidenta RH a drugo status nerezidenta, primjenjuje se sljedeće:

  • trgovačka društva rezident i nerezident su nepovezane osobe primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezident i nerezident su povezane osobe primjenjuje se propisana kamatna stopa za tu godinu, odnosno 3,25% za 2024. (čl. 14. Zakona o porezu na dobit).

Treba napomenuti kako je Zakonom o porezu na dobit dana mogućnost da porezni obveznik može sam utvrđivati kamatu, prema uvjetima i na način propisan čl. 13. Zakona, primjenom odgovarajuće metode transfernih cijena, pod uvjetom da taj način primjenjuje na sve ugovore (čl. 14. st. 4. Zakona).

Pozajmice između trgovačkih društava rezidenata:

U odnosima povezanih društava rezidenata primjenjuje se načelo nepristrane transakcije, po kojem se kod kamata na primljene zajmove u slučaju povezanih osoba priznaju obračunane kamate najviše do visine kamatne stope koja bi se ostvarila između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (tržišne kamate). Dakle, kod pozajmica koje se odobravaju između domaćih trgovačkih društava (koja su rezidenti RH), porezni propis nalaže sljedeće:

  • trgovačka društva rezidenti su nepovezane osobe primjenjuje se tržišna kamata,
  • trgovačka društva rezidenti su povezane osobe primjenjuje se:
    • tržišna kamata ili
    • propisana stopa (3,25%), ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope (temeljem korištenja određenih poreznih olakšica) ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja (čl. 13. Zakona o porezu na dobit).

2. Kamatna stopa na zajmove fizičkim osobama

Kada trgovačko društvo daje pozajmicu fizičkim osobama, bilo svojim zaposlenicima ili vlasnicima, primjenjuju se propisi o oporezivanju dohotka. Sukladno čl. 21. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 - 114/23), primicima u naravi smatraju se povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.

Kamatna stopa na zajmove dane fizičkim osobama ispod 2% smatra se primitkom u naravi.

Prema čl. 21. st. 1. toč. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 - 143/23), primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i primici radnika i osoba koje ostvaruju primitke iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak u stvarima i uslugama koje imaju novčanu vrijednost (dobra, usluge, prava i ostala primanja u naravi), u koje posebice ulazi korištenje kredita uz kamate ispod stope od 2% godišnje. No, ako uslijed primjene zakonom utvrđenih promjenjivih parametara iznos obračunate kamate koja je ugovorena iznad stope od 2% godišnje u određenom trenutku padne ispod stope od 2% godišnje, tako novoutvrđena kamata ne smatra se povoljnijom kamatom iz čl. 21. st. 3. Zakona.

3. Kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze

Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16 - 114/22) propisuje (čl. 130.) da se na iznos manje ili više plaćenog poreza obračunavaju i plaćaju kamate u skladu s posebnim propisom. Sukladno čl. 29. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 155/23), stopa zateznih kamata  na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja, koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za 8%-tnih poena, a u ostalim odnosima za 3%-tna poena. Hrvatska narodna banka  je dana 27. prosinca 2023. objavila kamatnu stopu Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja koja je na snazi od 1. siječnja 2024. godine i ista iznosi 4,50% godišnje (Nar. nov., 156/23).

Sukladno tome, kamatna stopa na nepravovremeno plaćene poreze i druga javna davanja  o kojima Porezna uprava vodi evidenciju iznosi 7,50%, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

U slučaju neplaćanja poreza i ostalih javnih prihoda u propisanom roku, od 1.1.2024. na utvrđenu a neplaćenu poreznu obvezu obračunavaju se kamate po stopi od 7,50% godišnje.

Ista se kamatna stopa primjenjuje i na više plaćene javne prihode.

Detaljnije o zateznim i ugovornim kamatama od 1.1.2024. do 30.6.2024. u FIP-u 01/24.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag