arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2024

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • mr. sc. Mladen Štahan: C’est la vie (i sretna nova 2024.)!

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

  Plaće zaposlenih u državnoj službi i javnim službama nisu bili uređene kroz jedinstven sustav plaća već je službenički sustav bio uređen Zakonom o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05 – 141/22), kojim nisu bile uređene plaće državnih službenika i namještenika koje su trebale biti uređene posebnim zakonom, dok su plaće u javnim službama bile uređene Zakonom o plaćama u javnim službama.

  Novim Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( Nar. nov., br. 155/23; u nastavku: Zakon) se uređuje sustav plaća službenika i namještenika u državnim i javnim službama na način da se njime propisuju načela sustava plaća, vrednovanje radnih mjesta, ocjenjivanje učinkovitosti rada službenika i namještenika, plaća i dodaci na plaću, platna ljestvica i platni razredi, promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada, nagrađivanje službenika i namještenika za ostvarene radne rezultate, kao i praćenje i unaprjeđenje sustava plaća, kao i nadzor nad njegovom provedbom.

  Zakon uređuje načela  sustava plaća i to  načelo jednakosti, načelo transparentnosti i načelo zabrane diskriminacije. Temeljno načelo sustava plaća je načelo jednakosti koje treba osigurati da se službenicima i namještenicima isplaćuje jednaka plaća za jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti, bez obzira na njihov spol. To bi u praksi trebalo značiti da žene i muškarci koji obavljaju jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti u državnoj službi i javnim službama imaju pravo na jednaku plaću. Načelo jednakosti treba osigurati da službenici i namještenici koji rade na istim radnim mjestima ostvare pravo na jednaku osnovnu plaću, neovisno u kojem državnom tijelu ili javnoj službi rade i neovisno o tome kojeg su spola.

 • Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2024. do 30.6.2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2024. do 30.6.2024.

  Kao referentna stopa za obračun zateznih kamata primjenjuje se kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja. U svakom narednom polugodištu primjenjuje se ona referentna stopa koja je bila važeća na dan 1.1. odnosno 1.7. tekuće godine. Hrvatska narodna banka dužna je u »Narodnim novinama« objaviti primjenjivu kamatnu stopu ESB-a koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja. Uz primjer obračuna zateznih kamata i pregled stopa zakonskih zateznih kamata od 1996. do 30.6.2024., u članku se daje pregled stope najviše dozvoljenih ugovornih zateznih kamata odnosno stope najviše dozvoljenih ugovornih kamata u narednih 6 mjeseci.

 • Danka Mihaljević, Andrea Kocelj: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Aktualno

  Danka Mihaljević, Andrea Kocelj: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024.

  Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 30. studenoga 2023., na kojoj je donio Državni proračun RH za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026., Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026., donio i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024. godinu. Odredbe Zakona o izvršavanju u načelu se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna, iako je dio odredbi vezan uz prava i obveze izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ali i JLP(R)S. U članku se osim pojašnjenja novosti daje i prikaz ostalih odredbi Zakona o izvršavanju za 2023. koje su značajne korisnicima u dijelu ostvarivanja njihovih prava, ali se ukazuje i na obveze koje imaju korisnici, uključujući i JLP(R)S, na temelju ostvarenih sredstava.

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2023. godinu

  U obliku tabličnog prikaza, navode se rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za 2023. Fini i ostalim nadležnim institucijama. Fini poduzetnici podnose izvještaje u istim rokovima kao i za prethodnu godinu.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski izvještaji poduzetnika za 2023. godinu u eurima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Financijski izvještaji poduzetnika za 2023. godinu u eurima

  GFI za 2023. sastavljaju se prvi put u eurima, a u eurima se iskazuju i iznosi usporednih podataka za 2022. godinu. Stoga je, uz opis obveza i obveznika, te propisanih rokova, u članku napisano kako se preračunavaju usporedni podaci iz kuna u eure, te kako treba preračunati i iskazati temeljni kapital.

  Usprkos uvođenju eura i promjenama ZOR-a, pravilinika i drugih propisa, propisane pozicije svih GFI za 2023. godinu ostale su iste kao i za 2022. godinu. Tako su, kao i do sada, svi poduzetnici prema ZOR-u uz GFI dužni sastaviti financijske izvještaje i dodatne podatke za statističke i druge potrebe, a veliki i srednji poduzetnici i godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva, u koje su pojedini subjekti od javnog interesa dužni uključiti izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i nefinancijsko izvješće. Svi iznosi i u ovim izvješćima za 2023. i 2022. godinu također se iskazuju u eurima.

  Matice grupa koje provode konsolidaciju dužne su sastaviti sve financijske i druge izvještaje (osim dodatnih podataka za statističke i druge potrebe) i na konsolidiranoj osnovi (osim malih grupa).

  Za 2023. godinu se poduzetnici i grupe poduzetnika razvrstavaju po veličini prema izmijenjenim pokazateljima, radi čega su pojedinim poduzetnicima i grupama poduzetnika smanjene obveze vezano za financijsko izvještavanje.

  Financijskim izvještavanjem i računovodstvenim pitanjima bavi se i ZTD, kojim je propisano da su svi poduzetnici uz GFI dužni sastavljati i posebna financijska i poslovna izvješća za nadzorni odbor i skupštinu. U članku se kratko obrazlažu sva ova izvješća.

  GFI i drugi prethodno navedeni izvještaji za 2023., zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom, dostavljaju se u propisanim rokovima i javno objavljuju u Registru GFI-a koji vodi Fina.

  U članku pišemo i o obvezi revizije i revizijskim odborima, o obvezi konsolidacije, javne objave, odgovornosti za GFI i dr. A kako osim propisanih GFI-a i drugih izvještaja, menadžeri mogu za potrebe upravljanja i nadzora tražiti drugačije poslovne i financijske izvještaje prilagođene potrebama upravljanja i nadzora, u članku pišemo i o menadžerskim izvještajima.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2023.

  Prije izrade godišnjih financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi GFI bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. U članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri njihovom utvrđivanju, a dani su i primjeri knjiženja prijenosa troškova na imovinu i rashode te zatvaranja razreda 4, primjer utvrđivanja rezultata poslovanja i zatvaranja razreda 7 i 8, te knjiženja konačne porezne obveze. Dan je i primjer knjiženja gubitka do i iznad visine kapitala. Na koncu, obrazložen je propisani postupak utvrđivanja GFI.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2023.

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu sastavlja se na propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

  Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu sastavlja se u eurima, pri čemu se usporedni podaci iz prethodnog izvještajnog razdoblja (2022. godine) iskazani u kunama preračunavaju i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2023.

  Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini primjenom HSFI-a odnosno MSFI-a. Bilanca za 2023. godinu sastavlja se u eurima, pri čemu se usporedni podaci iz prethodnog izvještajnog razdoblja (bilance za 2022.) iskazani u kunama preračunavaju i prikazuju u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 • Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. za obveznike HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. za obveznike HSFI-a

  Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitog seta godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.  Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku.

  Podatke koje obveznici HSFI-a moraju objaviti u bilješkama propisani su toč. 1.42. do 1.46. HSFI-a 1 te drugim HSFI-ima. Odbor za standarde financijskog izvještavanja pripremio je i na svojim stranicama objavio instrukcijski materijal za sastavljanje bilješki za mikro i male poduzetnike s minimumom propisanih obveznih podataka i uputama za popunjavanje. Korištenje ovog materijala nije obvezno.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2023.

  Izvještaj o novčanim tokovima obvezno sastavljaju poduzetnici koji su prema čl. 5. Zakona o računovodstvu klasificirani kao srednji i veliki poduzetnici. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Izvještaj o novčanim tokovima za 2023. sastavlja se prema istoj strukturi i sadržaju kao i za 2022. godinu, osim što se umjesto u kunama sada prvi puta sastavlja u eurima. Radi kvalitetnijeg izvještavanja, pri sastavljanju izvještaja o novčanim tokovima, obveznici HSFI-a slobodno primjenjuju odnosne zahtjeve MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima radi činjenice da su zahtjevi  HSFI-a 1 – Financijski izvještaji u svezi postupaka i načina izrade vrlo šturi, dok je zahtjevima MRS-a 7 navedeno detaljnije određeno. Sposobnost društva da stvara i koristi novac i njegove ekvivalente trebala bi biti od iznimnog značaja za korisnike financijskih izvještaja, kako one unutarnje tako i one vanjske. Izvještaj o novčanim tokovima prikazuje novčane tokove, tj. priljev i odljev novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju. Na temelju izvještaja o novčanim tokovima moguće je ocijeniti likvidnost pojedinog društva, za razliku od npr. računa dobiti i gubitka koji pokazuje njegovu uspješnost. Naime, društvo može poslovati uspješno odnosno iskazivati dobit u računu dobiti i gubitka, dok istovremeno može biti nelikvidno i nesolventno odnosno nesposobno podmirivati svoje obveze u ugovorenim ili propisanim rokovima. Jedan od najznačajnijih preduvjeta za nesmetano odvijanje poslovanja, ostvarivanje kontinuiranih dobitaka, osiguravanje povrata ulaganja vlasnicima te povećanje realne vrijednosti kapitala je razina likvidnosti pojedinog društva. Neosiguravanje adekvatne razine likvidnosti društva rezultira prvenstveno poremećajima nesmetanog odvijanja poslovanja koje u konačnici može rezultirati stečajem odnosno likvidacijom društva. Takvi poremećaji mogu biti odnosno jesu: tužbe/ovrhe od strane poslovnih partnera ili zakonodavca, odustajanje dobavljača i kupaca od planiranih i budućih isporuka, odljev radne snage, smanjenje tržišnog udjela i sl. Iz izvještaja o novčanim tokovima korisnici financijskih izvještaja se informiraju o tome kako društvo stječe te koristi novac, što pomaže kod razumijevanja poslovne uspješnosti različitih društava budući da se eliminiraju učinci različitih računovodstvenih postupaka za iste transakcije i poslovne događaje. To znači da će izvještaj o novčanim tokovima, bez obzira na primijenjene računovodstvene politike, uvijek prikazivati iste promete i stanja odnosno priljeve i odljeve koji su se doista i dogodili.

 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2023. godinu

  Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje promjene na kapitalu koje su se dogodile između dva datuma bilance i sastavni je dio seta godišnjih financijskih izvještaja. Obveznici sastavljanja tog izvještaja su  veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa. Za 2023. godinu, izvještaj se sastavlja na isti način kao i za prethodnu godinu.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2023.

  Jedan od temeljnih zahtjeva MRS-a 1 je da se promjene koje se događaju unutar kapitala prikazuju odvojeno, i to na slijedeći način: promjene u kapitalu povezane s transakcijama u koje nisu uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, a promjene u kapitalu u koje su uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o promjenama kapitala. Ukupna sveobuhvatna dobit obuhvaća sve elemente dobiti i gubitka i ostale sveobuhvatne dobiti. Pod promjenama u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, podrazumijevaju se one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak ("nerealizirani" prihodi i rashodi), a prema zahtjevima MRS-a 1 one se prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti propisan Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja dio je standardne dokumentacije (obrazac GFI-POD) koju su obveznici MSFI-a dužni u propisanim rokovima dostaviti Fini za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Uz standardnu dokumentaciju, obveznici MSFI-a, dužni su za potrebe javne objave Fini dostaviti i nestandardnu dokumentaciju odnosno, u okviru godišnjih financijskih izvještaja, prezentirati stavke ostale sveobuhvatne dobiti prema zahtjevima MSFI-a. Struktura i sadržaj izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2023. nije se mijenjala. Prema tome, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, kao dio standardne dokumentacije obveznika MSFI-a, sastavljati će se na potpuno isti način kao i za 2022., odnosno u posebnom izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti odvojenom od računa dobiti i gubitka. To znači da će obveznici sastavljati račun dobiti i gubitka u kojem prezentiraju realizirane prihode i rashode, odvojeno od izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u kojem prezentiraju stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u računu dobiti i gubitka.

 • Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici, spomeničke rente, komorskih doprinosa i OKFŠ za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Financije i računovodstvo

  Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Godišnji obračun članarine turističkoj zajednici, spomeničke rente, komorskih doprinosa i OKFŠ za 2023. godinu

  Pravne i fizičke osobe koje obavljaju propisanu gospodarsku djelatnost obvezne su plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu, komorske doprinose i naknadu za općekorisnu funkciju šuma (OKFŠ). Obvezu za svaku navedenu naknadu za 2023. godinu poduzetnici utvrđuju putem propisanih obrazaca, a iste podnose uz godišnju prijavu poreza na dobit (PD obrazac) do 30.4.2024. ili godišnju prijavu poreza na dohodak (DOH obrazac) do 29.2.2024. godine.

  Autori u tekstu članka podsjećaju na najvažnije odredbe propisa kojima je uređena obveza obračunavanja i plaćanja naprijed navedenih naknada.

Porezi i doprinosi

 • Dalibor Legac, Željko Martinović: Prijava inozemnog dohotka na INO-DOH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Porezi i doprinosi

  Dalibor Legac, Željko Martinović: Prijava inozemnog dohotka na INO-DOH

  Kraj siječnja 2024., rok je za podnošenje Obrasca INO-DOH za inozemni dohodak ostvaren u 2023. godini. U članku, autori pojašnjavaju tko i kada mora prijaviti inozemni dohodak te kroz primjere iz prakse prikazuju njegovo izvještavanje na Obrascu INO-DOH.

Proračunsko računovodstvo

 • Katarina Nesterović: Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Katarina Nesterović: Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

  U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračuna JLP(R)S-i , proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici JLP(R)S-a obvezni su za 2023. godinu sastaviti i predati financijske izvještaje. Uobičajeno, Ministarstvo financija kvartalno objavljuje Okružnicu o predaji financijskih izvještaja u kojoj se daje pregled obveznika predaje financijskih izvještaja, rokovi, obrasci, način popunjavanja pojedinih stavki financijskih izvještaja, specifičnosti vezane uz izradu financijskih izvještaja te ostale aktualnosti u izvještavanju, o čemu autorice daju detaljniji pregled u tekstu. Okružnica će biti dostupna na internetskim stranicama Ministarstva financija  (i www.teb.hr – Proračunski korisnici).

 • Nikolina Bičanić: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2023. godinu

  Proračunski korisnici godišnje financijske izvještaje za 2023. sastavljat će i predavati do 31. siječnja, proračuni i izvanproračunski korisnici do 15. veljače, a razdjeli i proračuni JLP(R)S konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2024. godine. U ovome članku pojašnjava se popunjavanje propisanih obrazaca financijskih izvještaja, uključujući i pojedina knjiženja u proračunskom računovodstvu koja se obavljaju radi ispravnog prikaza podataka u financijskim izvještajima (ispravak vrijednosti potraživanja, utvrđivanje rezultata i drugo).

  Knjigovodstveni postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Rezultat se na kraju godine, znači s 31. prosincem proračunske godine, utvrđuje sučeljavanjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, nakon čega se obavljaju korekcije rezultata poslovanja za određene iznose prihoda poslovanja koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine, zatim korekcije rezultata od nefinancijske imovine za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su utrošeni za financiranje određenih rashoda poslovanja odnosno za financiranje izdataka za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja.

  Također, u članku se pojašnjava koji su podaci potrebni za obavljanje (godišnjeg) ispravka vrijednosti poraživanja, na koji način se utvrđuje iznos koji se evidentira kao ispravak te na koji način se evidentira naplata ranije ispravljenih potraživanja.

 • Mladenka Karačić: Robni zajam i financijski najam - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Robni zajam i financijski najam

  Općine, gradovi i županije, proračunski korisnici te izvanproračunski korisnici nefinancijsku imovinu mogu nabavljati na robni zajam i financijski najam. Kako se u tom slučaju radi o zaduživanju, sklapanje takvih ugovora mora biti usklađeno s odredbama Zakona o proračunu[1] (u nastavku: Zakon). Proračunski korisnici državnog proračuna mogu sklapati ugovore o dugoročnom zajmu i ugovore o dugoročnom kreditu isključivo ako obveze po ovim ugovorima podmiruju iz vlastitih prihoda, a uz prethodno dobivenu suglasnost Vlade. Proračunski i izvanproračunski korisnici JLP(R)S-a mogu se dugoročno zaduživati za rashode za nabavu nefinancijske imovine (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu – osobnog automobila). JLP(R)S se može dugoročno zadužiti za nabavu nefinancijske imovine, što uključuje i prijevozna sredstva za obavljanje djelatnosti, ali ne i osobne automobile.

  Robni zajam i financijski najam ne planira se i ne izvršava na isti način u državnom proračunu i u proračunu JLP(R)S. U državnom proračunu i u financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna kod robnog zajma i financijskog najma i ne planiraju se niti se iskazuju primici i izdaci, a rashod za nabavu nefinancijske imovine planira se i iskazuje u visini izdatka u izvještajnom razdoblju u kojem se izdatak plaća. U proračunu JLP(R)S te u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika JLP(R)S-a planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine i primici od robnog zajma odnosno financijskog najma u godini u kojoj se ta imovina nabavlja, a izdaci za otplatu zajma u godinama u kojima dospijevaju rate.

  U članku autorica pojašnjava način knjiženja nabave nefinancijske imovine na robni zajam i financijski najam, kriterije za zaduživanje te planiranje nabave nefinancijske imovine na robni zajam i financijski najam kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika te kod JLP(R)S-a.

   

  [1] Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 144/21)

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje rezultata za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje rezultata za 2023. godinu

  Nakon evidentiranja svih poslovnih događaja i transakcija koje se odnose na poslovnu 2023. godinu, obavlja se postupak utvrđivanja rezultata i zaključivanje poslovnih knjiga.

  Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju. Za ukupan iznos rashoda odobrava se račun rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuje račun obračuna prihoda i rashoda skupine 52. Za ukupan iznos prihoda zadužuje se račune rasporeda prihoda u skupini 39 i odobrava račun obračuna prihoda i rashoda skupine 52.

  Ako je potražna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne, za utvrđenu razliku zadužuje se račun 5211 Obračun prihoda i rashoda i odobrava račun 5221 Višak prihoda. Ako je dugovna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne, za utvrđenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda (račun 5211) i zadužuje račun manjka prihoda u skupini 52, tj. račun 5222. Na kraju godine saldo na podskupini računa 522 utvrđuje se prebijanjem računa viška i manjka.

  U ovome članku autor pojašnjava zaključna knjiženja koja se obavljaju neposredno pred sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i daje primjere utvrđivanja rezultata za 2023. godinu.

 • Nikolina Bičanić: Godišnji financijski i drugi izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji financijski i drugi izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. godinu

  Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. moraju se predati Fini do 29. veljače 2024. Obveznici predaje su sve neprofitne organizacije, bez obzira vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. One neprofitne organizacije koje tijekom 2023. nisu imale poslovnih događaja predaju Izjavu o neaktivnosti. One neprofitne organizacije koje u 2024. žele prijeći na vođenje jednostavnog knjigovodstva trebaju prijaviti taj prelazak do 29. veljače 2024, ako su ispunjeni uvjeti za to. U članku se pojašnjava godišnje financijsko izvještavanje i podsjeća na obvezu izrade izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2023.

  Udruge i druge neprofitne organizacije koje se po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti smatraju obveznicama poreza na dobit i utvrđeno im je plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužne su voditi evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja 2024. Poreznoj upravi predati Obrazac PD-PO za 2023.

  Neprofitne organizacije čiji ukupni godišnji prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti u 2023. nisu veći od 1.000.000,00 eura i žele u 2024. porez na dobit plaćati u paušalnom iznosu moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu najkasnije do 15. siječnja 2024. 

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Popunjavanje obrazaca PO-SD i PO-SD-Z za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Popunjavanje obrazaca PO-SD i PO-SD-Z za 2023. godinu

  Kod paušalnog plaćanja poreza, godišnja porezna obveza utvrđuje se prema ostvarenom prometu iskazanom na Obrascu PO-SD, a u slučaju zajedničkog obavljanja djelatnosti na Obrascu PO-SD-Z, koji se za 2023. godinu  trebaju  dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja 2024.

  U članku autorica objašnjava koji se primici iskazuju u knjizi prometa, dani su izračuni novih poreznih razreda za plaćanje paušalnog poreza u 2024. godini te su prikazani primjeri popunjavanja Obrasca PO-SD i PO-SD-Z za 2023. godinu, na kojima se iznosi po prvi puta iskazuju u eurima i centima.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Obračun doprinosa za člana uprave u 2024. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Obračun doprinosa za člana uprave u 2024. godini

  Član uprave je obvezno osigurana osoba po propisu o mirovinskom osiguranju, a doprinose plaća na osnovicu po propisima o doprinosima. Tu osnovicu za obračun doprinosa može utvrditi poslodavac ako je član uprave u radnom odnosu i istovremeno obnaša dužnost člana uprave kod tog poslodavca, ili Porezna uprava ako član uprave nije obvezno osiguran po nekoj drugoj osnovi.

  Autor u tekstu članka potanje piše o nastanku obveze za doprinose, umanjenju propisane osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje s osnove generacijske solidarnosti (MO I. stup), utvrđivanju propisane osnovice na mjesečnoj i godišnjoj razini te drugim specifičnostima koje proizlaze iz odredbi propisa o doprinosima i drugih propisa koji su na snazi od 1.1.2024. godine. 

 • Gordana Lončar: Obrazac PK – osnova za priznavanje osobnog odbitka tijekom poreznog razdoblja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Plaće i naknade plaća

  Gordana Lončar: Obrazac PK – osnova za priznavanje osobnog odbitka tijekom poreznog razdoblja

  Poreznim obveznicima koji ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada tijekom poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak po osnovi tako ostvarenog dohotka priznaje se osobni odbitak, ali isključivo na temelju porezne kartice - Obrasca PK. U slučaju da pri isplati primitaka isplatitelji primitka/sam porezni obveznik ne raspolaže Obrascem PK, pri obračunu predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada ne može se priznati osobni odbitak.

  U ovom članku možete pročitati o novim iznosima osobnih odbitaka od 1.1.2024. te načinu primjene odbitaka u slučaju promjene podataka na Obrascu PK.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović:: Pregled aktualnosti u javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Javna nabava

  Vedran Jelinović:: Pregled aktualnosti u javnoj nabavi

  Najvažnija promjena u sustavu javne nabave od 1.1.2024. svakako je nova IT platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i obveza objave svakog postupka javne nabave pokrenutog u 2024. godini na njoj. Uz pregled ključnih funkcionalnosti novog EOJN-a za naručitelje i ponuditelje, u ovome članku daje se pregled vrijednosti novih EU pragova koji služe za razgraničenje male i velike nabave, a u članku se obrađuju i nedavni zaključci o pravnom shvaćanju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave odnosno dvije nedavne zanimljive odluke iz prakse tog tijela u vezi sa zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, kao i praksa Suda Europske unije u vezi s izmjenama ugovora o javnim radovima na temelju nepredviđenih okolnosti.

Radno pravo

 • Josipa Klišanin: Primjenom Zakona o radu do ravnoteže između poslovnog i privatnog života - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Radno pravo

  Josipa Klišanin: Primjenom Zakona o radu do ravnoteže između poslovnog i privatnog života

  Uzimajući u obzir razvoj suvremenog tržišta rada koji je u značajnoj mjeri omogućila široko primjenjiva digitalizacija, uključujući automatizaciju velikog broja poslovnih procesa i s time povezane nove prakse koje podrazumijevaju sve fleksibilnije mogućnosti poslovanja i rada, bilo je nužno Zakon o radu prilagoditi suvremenim okolnostima i novim standardima. I Direktiva (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi zahtijevala je od država članica EU osiguravanje novih minimalnih standarda u radnom odnosu kojega su stranke roditelji i pružatelji osobne skrbi. Taj moment iskorišten je da se istovremeno u naš opći propis o radu uvedu i druge promjene koje predstavljaju svojevrsne demografske mjere kojima se potiče ostanak mladih ljudi u zemlji, odnosno kojima se podržava roditeljstvo i privatni život radnika. Slijedom toga, izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje su stupile na snagu 1.1.2023. godine, i koje su sada već punu godinu dana u primjeni, ugrađen je niz zakonskih odredbi o pravima iz radnog odnosa radnika koji ostvaruju rodiljna i roditeljska prava u skladu s posebnim propisom, kao i o pravima drugih radnika roditelja, te pravima skupina kao što su radnici koji istodobno pružaju skrb zavisnim članovima obitelji ili kućanstva, ili koji su sami osobe s invaliditetom ili dijagnosticiranim bolestima.  O svemu navedenom nužne su informacije radnicima koji u protekloj godini nisu u dovoljnoj mjeri bili svjesni svojih prava, a namjeravaju ubuduće koristiti nove fleksibilne mogućnosti rada, ali također i edukacija poslodavcima koji u današnje vrijeme, kao nikad prije, moraju dobro upravljati ljudskim potencijalima ukoliko žele biti odnosno ostati produktivni.

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Primanja izuzeta od ovrhe u 2024. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2024

  Ovršno pravo

  Vedran Jelinović: Primanja izuzeta od ovrhe u 2024.

  Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr. plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. iznosila je 1.130 euro. Pravila postupanja poslodavca i iznosi koji se ustežu od plaće ovise o tome prima li radnik plaću koja je jednaka ili veća od prosječne neto plaće u RH ili je manja od te plaće, ali i o tome koja tražbina se namiruje iz plaće ovršenika. Uz pregled zaštićenih iznosa plaće i drugih primanja iz radnog odnosa, u ovome članku pojašnjava se razlika između ovrhe na plaći koju provodi poslodavac i ovrhe po računima koju provode Fina i banke. Također, daju se i odgovori na česta pitanja u praksi, koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se provela ovrha u korist drugog ovrhovoditelja, kako odrediti prednosni red između više osnova za provedbu ovrhe, u kojem roku prenijeti zaplijenjene iznose ovrhovoditelju, te na koji način i pod kojim uvjetima se može zaštititi drugi dohodak.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Prihodi od kamata i izračun podjele pretporeza
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplata božićnice za prethodnu godinu
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo - Povrat kartičara

TEB-ov Poslovni info br. 1/24 (TEB-ov podsjetnik)

 • Sadržaj
 • 1. Neoporezivi primici, blagdani
 • 2. Plaće
 • 3. Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
 • 4. Obrtnici i slobodna zanimanja - osnovice za 2023. i 2024.
 • 5. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • 6. Drugi dohodak - ugovor o djelu
 • 7. Naknade i članarine za 2024.
 • 8. Porez na dodanu vrijednost - obrasci
 • 9. Porez na dobit – obrasci
 • 10. Da se ne zaboravi!
 • 11. Korisne informacije
 • 12. Pregled uplatnih računa
 • 13. Obrazac JOPPD