Što s imovinom kod prestanka društva?

Najčešći postupci prestanka društva su likvidacija i prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Preostala imovina, nakon što se podmire obveze društva, dijeli se članovima društva (vlasnicima). Isporuka preostale imovine članovima društva podliježe oporezivanju.  

Oporezivanje preostale imovine PDV-om

Kada porezni obveznik zadrži dobra nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti isto se smatra isporukom dobara uz naknadu koja je predmet oporezivanja PDV-om. To znači da prije odjave djelatnosti porezni obveznik mora obračunati PDV na imovinu koja mu preostane, a pri čijoj nabavi je odbio PDV u cijelosti ili djelomično. Utvrđena obveza PDV-a na imovinu podijeljenu članovima društva iskazuje se u obrascu PDV koji se podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja u kojem je društvo postojalo.

Izuzetak su isporuke određenih osobnih automobila i nekretnina. PDV-a je oslobođena, pa i u slučaju podjele imovine kod prestanka društva, isporuka:   

  • službenih osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nabavljenih u razdoblju od 1.3.2012. do 31.12.2017. pri čijoj nabavi porezni obveznik nije mogao odbiti pretporez. Isporuka ovih sredstava za osobni prijevoz oslobođena je PDV-a sukladno čl. 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 115/16). Član društva kojem je kod podjele imovine pripao osobni automobil koji je oslobođen PDV-a plaća upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH;
  • nekretnina oslobođenih PDV-a sukladno čl. 40. st. 1. toč. j) i k) Zakona o PDV-u (građevinskih objekata od čijeg je prvog korištenja proteklo više od dvije godine, te poljoprivrednih i drugih ne građevinskih zemljišta). Član društva kojem je podjelom imovine po prestanku društva pripala nekretnina oslobođena PDV-a Porezna uprava rješenjem će utvrditi obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina po stopi od 3%.

U slučaju da porezni obveznik pri prestanku obavljanja gospodarske djelatnosti trajnom odjavom ili brisanjem iz sudskog registra ne obračuna PDV na imovinu koja je podjelom pripala članu društva, osoba koja stječe imovinu smatra se jamcem platcem za pripadajuću obvezu PDV-a, što rješenjem utvrđuje Porezna uprava.

Oporezivanje porezom na dobit

Prema propisima o porezu na dobit, u poreznu osnovicu ulazi i dobit od likvidacije ili drugog postupka kojim porezni obveznik okončava poslovanje. Društvo ili druga osoba koja se smatra obveznikom poreza na dobit, i likvidacijom ili na drugi način prestaje postojati mora na zadnji dan poreznog razdoblja utvrditi poreznu obvezu. Ako na zadnji dan tog poreznog razdoblja sva imovina nije unovčena, u poreznu osnovicu se uključuju iznosi kao da je imovina unovčena. U tom slučaju imovina se uključuje u poreznu osnovicu po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti.

DETALJNIJE O TEMI:

Slovinac I.: FIP br. 4/23 i 9/23

mr. sc. Dojčić I.: FIP br. 11/21

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag