arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 4/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • prof. emer. dr. sc. Dubravka Miljković: Koliko često farbate slonove?

Aktualno

 • Bernard Iljazović: Novine u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Aktualno

  Bernard Iljazović: Novine u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

  Potreba za novim izmjenama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma proizlazila je radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i preporukama Vijeća Europe, ispunjenja preventivnih mjera iz Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te zbog uvođenja eura kao službene valute u RH. U tu svrhu, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji je stupio na snagu 1.1.2023. godine.

 • Jasna Prepeljanić: Izmjene Zakona o doprinosima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Aktualno

  Jasna Prepeljanić: Izmjene Zakona o doprinosima

  Izmjenama Zakona o doprinosima brišu se odredbe o obvezi dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, a što se primjenjuje pri isplati mirovine za travanj 2023. u svibnju 2023.

  Osim toga, mijenja se odredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna na način da se koeficijent povećava na 1,2 to jest vraća se na vrijednost prije uvođenja navedenih mjera.

  Zakon stupa na snagu 1. travnja 2023.

 • Ljubica Đukanović: Novela Zakona o osiguranju radničkih tražbina - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Novela Zakona o osiguranju radničkih tražbina

  Zakonom o osiguranju radničkih tražbina (Nar. nov. br. 70/17; u nastavku: Zakon) utvrđena su pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće/naknade plaće.

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina ( Nar. nov., br. 18/23; u nastavku: Novela Zakona), pravna zaštita je osigurana na način da se provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem. Ujedno je osigurana i isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase.

  Tijelo za provedbu zaštite prava radnika je Agencija za osiguranje radničkih tražbina koja radniku isplaćuje dio potraživanja koji se isplaćuje na račun državnog proračuna.

  Pristup zaštiti omogućen je radnicima kojima je radni odnos prestao 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, umjesto dosadašnjih 6 mjeseci.

  Zaštićeno razdoblje je razdoblje za koje se provodi zaštita i osiguranje prava u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, a predstavlja razdoblje posljednjih pet mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem odnosno posljednjih pet mjeseci prije prestanka radnog odnosa ako je on prestao unutar 12 mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka.

  Pristup zaštiti omogućen je radnicima kojima je radni odnos prestao 12. mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, umjesto dosadašnjih 6 mjeseci.

  Opširnije o Zakonu o osiguranju radničkih tražbina pročitajte u Fip-u br. 4/22.

Financije i računovodstvo

 • Domagoj Zaloker: Knjiženje usklađenja temeljnog kapitala - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Knjiženje usklađenja temeljnog kapitala

  Prema odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, odnosno poslovne udjele, primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanja na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovog Zakona, pri čemu su društva tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je to uređeno Zakonom o trgovačkim društvima. Usklađenje temeljnog kapitala prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima trgovačka društva moraju provesti u krajnje propisanom roku (za d.d.) ili prilikom prve izmjene društvenog ugovora odnosno izjave o osnivanju (za d.o.o. i j.d.o.o.).

 • Irena Slovinac: Likvidacija trgovačkih društava – računovodstveni i porezni aspekt - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Likvidacija trgovačkih društava – računovodstveni i porezni aspekt

  Po upisu likvidacije društva u sudski registar potrebno je sastaviti financijske izvještaje (GFI) i prijavu poreza na dobit za razdoblje od početka poslovne godine (1.1.) do dana koji neposredno prethodi upisu likvidacije u sudski registar, popisati svu imovinu i obveze, te sastaviti početno likvidacijsko izvješće. Tijekom likvidacije likvidator mora okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine društva, unovčiti preostalu imovinu i podmiriti vjerovnike. U razdoblju likvidacije društvo je obvezno sastavljati GFI-e za statističke i druge potrebe za razdoblje kalendarske godine.

  Po okončanju likvidacije sastavljaju se financijski izvještaji i prijava poreza na dobit za cijelo razdoblje likvidacije.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u nepovezana društva – obveznici HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo ulaganja u nepovezana društva – obveznici HSFI-a

  Ulaganja u vlasničke instrumente kod kojih subjekt stječe do 20% vlasništva u drugom subjektu te ne ostvaruje kontrolu ni značajan utjecaj nad njegovim poslovnim politikama, smatraju se ulaganjima u nepovezana društva. U članku se obrađuje računovodstveno iskazivanje ulaganja u financijsku imovinu (vlasničke instrumente), tj. ulaganja u dionice i udjele u nepovezana društva, kao i porezni tretman takvih ulaganja.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Kontrolirana inozemna društva i Obrazac PD-KID za 2022.

  Uvođenje pravila o kontroliranim društvima u porezni sustav RH, kao jedne od mjera BEPS-a, rezultat je usklađivanja Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 114/22) s pravnom stečevinom EU-a u dijelu oporezivanja dobiti povezanih trgovačkih društava. Prema čl. 39.c Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 156/22), podaci potrebni za utvrđivanje dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID), koja se uključuje u poreznu osnovicu na PD obrascu, dostavljaju se na Izvješću o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID. Obrazac PD-KID propisan je Pravilnikom o porezu na dobit. Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava koji se odnose na izravno ili neizravno sudjelovanje u upravi, nadzoru (glasačkim pravima), kapitalu ili dobiti subjekta, te podaci o osnivanju stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu, dostavljaju se na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje, koji je propisan Pravilnikom o provedbi Općeg poreznoga zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 156/22). U članku se detaljno pojašnjava primjena pravila o kontroliranim inozemnim društvima i iskazivanju podataka na Obrascu PD-KID za 2022. godinu.

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Oporezivanje stranih iznajmljivača nekretnina u Republici Hrvatskoj - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Oporezivanje stranih iznajmljivača nekretnina u Republici Hrvatskoj

  U članku se obrađuje problematika stranih iznajmljivača nekretnina u Republici Hrvatskoj, a napose njihove porezne obveze. Posebno se ističu razlike ovisno o tome radi li se o iznajmljivačima iz država članica EU ili državljanima trećih zemalja.

 • Jasminka Rakijašić: Neoporezivi primici radnika i JOPPD - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Neoporezivi primici radnika i JOPPD

  Obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD propisana je i za neoporezive primitke radnika. O načinu popunjavanja pojedinih polja JOPPD-a za neoporezive primitke te rokovima njegovog podnošenja ovisno o vrsti primitka, potanje se obrazlaže u članku.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pregled obveznika tromjesečnog financijskog izvještavanja

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva prve ovogodišnje (tromjesečne) financijske izvještaje za 2023. sastavljat će i predavati tijekom travnja. U nastavku je dan pregled obveznika i rokova prezentiranja tih izvještaja.

  Financijski izvještaji za razdoblja tijekom ove godine sastavljaju se prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i na obrascima koji su za izvještaje koji se pripremaju za izvještajna razdoblja 2023. godine istog sadržaja kao prošlogodišnji. Razlika je samo što će se u ovogodišnjim financijskim izvještajima novčani iznosi iskazivati u eurima. Stoga se usporedni podaci za 2022. godinu koji su u prošlogodišnjim financijskim izvještajima bili iskazani u kunama trebaju preračunati u eure, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Prošlogodišnji iznosi trebaju se preračunati iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kn za 1 euro) i zaokružiti na dvije decimale, primjenom matematičkog pravila zaokruživanja.

  Ministarstvo financija je najavilo da će u aplikaciji Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u nastavku: RKPFI) biti omogućen „automatski“ preračun podataka iskazanih u kunama (u prošlogodišnjim izvještajima) u eure, što će biti pojašnjeno kroz tromjesečnu okružnicu koja će biti dostupna na sljedećoj poveznici: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/okruznica-o-predaji-i-konsolidaciji-financijskih-izvjestaja-proracuna-i-proracunskih-korisnika/644

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje raspodjele rezultata u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje raspodjele rezultata u 2023. godini

  Po isteku godine kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika potrebno je odrediti korištenje viškova i pokriće manjkova prihoda i primitaka prenesenih iz prethodne godine. Prenesene viškove i manjkove potrebno je uključiti u ovogodišnji planski akt (ako se razlikuju od onih uključenih u postupku planiranja). U članku se pojašnjava postupak raspodjele rezultata u ovoj godini, uz primjere sastavljanja odluka o rasporedu rezultata i primjere knjiženja, s posebnostima zbog uvođenja eura. U članku se pojašnjavaju i neke odredbe Zakona o proračunu koje posredno uređuju postupanja s viškovima i manjkovima prihoda i primitaka, propisana pravila za korištenje pojedinih „vrsta“ prihoda i primitaka (općih, namjenskih i vlastitih) za pokriće rashoda i izdataka, odredbe koje uređuju izvršavanje proračuna/financijskih planova, a konačno i sastavljanje i evidentiranje odluka o rasporedu rezultata.

Neprofitne organizacije

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje donacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje donacija

  Neprofitne organizacije u velikoj se mjeri financiraju upravo iz donacija, primljenima u novcu i stvarima. S druge strane, neke neprofitne organizacije i same daju donacije. U ovome članku pojašnjavaju se propisani računovodstveni postupci i daju primjeri evidentiranja primljenih i danih donacija kod neprofitnih organizacija koje vode dvojno knjigovodstvo.Primljene donacije u pravilu se iskazuju kada su naplaćene i mogu se priznati u izvještajnom razdoblju ako su naplaćene najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje.   Primljene donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti). Primljene donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima upotrebe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja. Odabir amortizacijske stope mijenja iznos prihoda koji se poriznaje kao prihod od donacije. Dane donacije u novcu iskazuju se u trenutku novčanog izdatka.

  Donacije dane u stvarima iskazuju se u trenutku prijenosa tih stvari (utroška kratkotrajne nefinancijske imovine ili prijenosa dugotrajne imovine), u visini knjigovodstvene vrijednosti te imovine.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Ugostiteljske i turističke usluge na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

  Autor članka pojašnjava koje uvjete treba OPG zadovoljiti da bi mogao obavljati ugostiteljske i turističke usluge, kao i način vođenja poslovnih knjiga, porezne obveze OPG-a i drugo. Također, objašnjava se i tko može prodavati vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene na OPG-u, koje se i uz koje uvjete mogu obavljati ugostiteljske usluge, koje su obveze pružatelja ugostiteljskih usluga i dr.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Isplata plaće temeljem sudske presude - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Isplata plaće temeljem sudske presude

  Poslodavac je dužan temeljem pravomoćne sudske presude radniku isplatiti utužene plaće iz prethodnih poreznih razdoblja, obračunati i uplatiti sva javna davanja (doprinose, porez i prirez ako je propisan), bez obzira isplaćuje li te plaće dobrovoljno ili prisilno u ovršnom postupku, te o toj činjenici izvješćuje Poreznu upravu podnošenjem JOPPD obrasca. Obračun i isplata plaća te obračun javnih davanja obavlja se po propisima koji su bili na snazi u vrijeme kada je te plaće poslodavac trebao isplatiti. Plaće za protekla porezna razdoblja koje se isplaćuju po sudskim presudama koje su postale pravomoćne u 2023. godini obračunavaju se i isplaćuju u eurima. Autorica u članku potanje piše kako treba utužiti plaće za prethodna porezna razdoblja, koje radnje treba poduzeti poslodavac prije same isplate, kada se i kako koristi osobni odbitak, kada se obračunavaju zatezne kamate za obračunani porez, prirez i doprinose te kako se o navedenom izvješćuje u JOPPD obrascu.

 • Dinko Lukač: Zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2023. godini

  Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Kvota ili broj osoba s invaliditetom koje treba zaposliti utvrđuje se primjenom stope od 3% na ukupan broj zaposlenih radnika, bez obzira koju djelatnost obavlja poslodavac. Ukoliko poslodavac ne zaposli odgovarajući broj osoba s invaliditetom ili kvotu ne ispuni na zamjenski način, dužan je obračunati i platiti naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Osoba s invaliditetom je radnik, a isti se zapošljava na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima. Autor u članku potanje piše o specifičnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogodnostima za poslodavca koje proizlaze iz tog zapošljavanja, o načinima ispunjenja kvote za zapošljavanje, obračunu plaće, korištenju osobnog odbitka i ostvarivanju prava iz radnog odnosa osoba s invaliditetom.

Javna nabava

 • Daria Duždević: Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Javna nabava

  Daria Duždević: Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

  Kako bi pregledao i ocijenio ponude, naručitelj je dužan pregledati sve informacije i dokumentaciju koja je sastavni dio ponude i slučaju da ponuda sadrži informacije i/ili dokumente koji nisu traženi dokumentacijom o nabavi te utvrditi da li i kakav utjecaj te informacije i/ili dokumenti imaju na ocjenu te ponude odnosno na cjelokupni postupak pregleda i ocjene ponuda. Znatan broj žalbi u odnosu na odluku o odabiru usvojen je iz razloga što iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda nisu bile razvidne sve činjenice i okolnosti odlučne za donošenje odluke i/ili iz razloga što zapisnik ili njegovi prilozi nisu bili valjano izrađeni i dostavljeni sudionicima postupka i/ili naručitelj prilikom donošenja odluke o odabiru nije poštivao pravila postupka i sl. U pravilu su predmet spora u žalbenom postupku nedostaci koji utječu na transparentnost samog zapisnika i mogućnost valjanog ispitivanja, a time i na zakonitost same odluke o odabiru.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Ugovor o radu na određeno vrijeme nakon 1.1.2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Ugovor o radu na određeno vrijeme nakon 1.1.2023.

  Novelom Zakona o radu (Nar. nov. br. 151/22; u nastavku: ZR) zakonodavac nastoji smanjiti udio ugovor o radu na određeno vrijeme u ukupno sklopljenim ugovorima o radu, a na taj način i udio takvog oblika rada za koji se ugovori o radu sklapaju u kratkom trajanju.

  Ugovor o radu na određeno vrijeme uređen je čl. 12. ZR-a, kojim je propisano da  se ugovor o radu može iznimno sklopiti na određeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen kada je zbog objektivnog razloga potreba za obavljanjem posla privremena.

  ZR-om je propisano ograničenje sukladno kome se ugovor o radu na određeno vrijeme može sklopiti u najdužem trajanju od tri godine. Za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme, prema novoj odredbi čl. 12. st. 3. ZR-a, mora postojat objektivan razlog.

  Pod objektivnim razlogom koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme i koji se u tom ugovoru mora navesti smatra se:

  • zamjena privremeno nenazočnog radnika,
  • obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja.

  Za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme ZR je ograničio trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme kao i ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu. To ograničenje trajanja određeno je na način da isto ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim izrijekom navedenih izuzetaka u ZR-u.

  Ugovor o radu na određeno vrijeme može se sklopiti na razdoblje neprekidno dulje od tri godine ako je to potrebno zbog:

  • zamjene privremeno nenazočnog radnika,
  • dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova EU ili
  • nekih drugih objektivnih razloga kada je to dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

  Ukoliko poslodavac i radnik sklope ugovor o radu na određeno vrijeme protivno odredbama ZR-a ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme.

  Opširnije o ugovoru o radu na određeno vrijeme pročitajte u našem tiskanom izdanju Fip-a br. 4/23.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Nova elektronička usluga HZMO-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Nova elektronička usluga HZMO-a

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u nastavku: Zavod), u svrhu olakšavanja pružanja usluga osiguranicima i obveznicima, svoje poslovanje u odnosu na vanjske korisnike usluga i obveznike u velikoj mjeri osigurava putem elektroničkog poslovanja. U članku autorica ukazuje na jednu novu elektroničku uslugu Zavoda - Uvid u prijavno-odjavne podatke.

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču (1. dio) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 4/2023

  Gospodarstvo

  Darko Marečić: Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču (1. dio)

  Nepoštena poslovna praksa prema potrošačima Zakonom o zaštiti potrošača izrijekom je zabranjena. Što se smatra poslovnom, a što nepoštenom poslovnom praksom te metodama zaštite potrošača od nepoštenih poslovnih praksi autor piše u članku.

Pitajte TEB

 • Nikolina Bičanić: Neprofitne organizacije - Iskazivanje opreme kao sitni inventar
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplata/neisplata plaće i rok za JOPPD
 • Domagoj Zaloker: Oporezivanje usluge smještaja poreznom obvezniku iz druge države članice

TEB-ov Poslovni info br. 4/23 (TEB-ov podsjetnik)

 • TEB-ov Poslovni info br. 4/23 (TEB-ov podsjetnik) - Zakon o radu (pročišćeni tekst)