Ostvarenje i trošenje prihoda i primitaka izuzetih od uplate u državni proračun

Zakonom o proračunu (u nastavku: Zakon) utvrđeno je da se u proračunu i financijskim planovima proračunskih i izvanproračunskih korisnika svi prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazuju po bruto načelu. Sukladno čl. 52. i 54. namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćuju se u proračun i njegov su sastavni dio, dok se zakonom odnosno odlukom o izvršavanju proračuna može odrediti izuzeće od obveze uplate u proračun tih prihoda i primitaka. U tom slučaju ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka izuzetih od uplate u proračun iskazuje se u proračunu na način i u rokovima koje uputom utvrđuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije.

Ministarstvo financija je na svojoj mrežnoj stranici objavilo Upute o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka za pojedine proračunske korisnike odnosno skupine proračunskih korisnika koji su zakonom o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate u proračun. Ostvarenje i trošenje vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka tih proračunskih korisnika od siječnja 2023. u državnom proračunu prati se kroz EVT aplikaciju.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci u sustav državne riznice unose se analitički, na devetoj razini. Analitički računi rashoda i izdataka u pravilu se formiraju dodavanjem četiri nule na osnovni račun iz Računskog plana. Stoga se na takav način unose u EVT aplikaciju. Analitički računi prihoda i primitaka te pripadajućeg izvora financiranja unose se u aplikaciju isključivo prema Veznoj tablici prihoda i primitaka za EV naloge.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu državnog proračuna

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika planiraju se u posebnom dijelu državnog proračuna prema izvorima financiranja, aktivnostima i/ili projektima te stavkama na razini skupine ekonomske klasifikacije. Rashodi i izdaci organizacijski se planiraju ili po pojedinačnim proračunskim korisnicima (primjerice: glava 05505 Ministarstvo kulture i medija ili RKP 25878 Hrvatsko narodno kazalište) ili skupno za više proračunskih korisnika u okviru zajedničke glave organizacijske klasifikacije (primjerice: glava 05535 Arhivi). Izuzetak su fakulteti čiji se rashodi i izdaci planiraju u okviru glave 08006 Sveučilišta i veleučilišta u RH, u okviru aktivnosti odnosno projekata pojedinih sveučilišta čije su sastavnice.

Ostali prihodi proračunskih korisnika

Osim vlastitih prihoda te namjenskih prihoda i primitaka, proračunski korisnici koji su zakonom o izvršavanju državnog proračuna izuzeti od uplate u proračun, ostvaruju i prihode iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti ili za sufinanciranje EU projekata. Te prihode evidentiraju na podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici odnosno 12 Sredstva učešća za pomoći. Sredstva ovih prihoda na račune proračunskih korisnika prenose nadležna ministarstva pri čemu terete stavke na kojima su u državnom proračunu planirani rashodi odnosno izdaci tih korisnika. Navedeno znači da se ti rashodi i izdaci vide u državnom proračunu u trenutku terećenja računa državnog proračuna pa ih nije potrebno unositi u EVT aplikaciju.

Ako nadležno ministarstvo prenosi sredstva tereteći stavke na kojima su planirani rashodi proračunskih korisnika iz izvora financiranja 56 Fondovi EU, 57 Ostali programi EU ili 58 Instrumenti EU nove generacije, to se također vidi u državnom proračunu u trenutku terećenja računa državnog proračuna. U ovom slučaju proračunski korisnik u svom računovodstvu evidentira prihod na osnovnom računu 63231 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU odnosno 63241 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, odgovarajući izvor financiranja.

Nadležno ministarstvo proračunskim korisnicima može prenositi sredstva tereteći rashode samog ministarstva. Pri tom se može raditi o plaćanju računa koji je izdao proračunski korisnik za prodane proizvode, robu ili usluge. U tom slučaju proračunski korisnik prihod evidentira na odgovarajućem računu podskupine 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi. Ako nadležno ministarstvo kod prijenosa sredstava proračunskom korisniku tereti svoje stavke, ali za to ne očekuje protučinidbu jer sredstva prenosi temeljem propisa ili natječaja, proračunski korisnik će iskazati prihod na podskupini 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, izvor financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice.

Proračunski korisnici koji su izuzeti od uplate u državni proračun nemaju pristup sustavu državne riznice. Stoga, kako bi u svom računovodstvu i u EVT aplikaciji ispravno evidentirali ostvarenje i trošenje prihoda koje dobiju iz državnog proračuna, nadležno ministarstvo im mora dati obavijest o tomu jesu li kod doznake terećene stavke ministarstva ili samog proračunskog korisnika.

Korištenje prihoda i priznavanje prihoda i rashoda

Sukladno čl. 53. i 55. sredstva namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koja nisu iskorištena u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu. Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Međutim, ako su namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Stoga je u aplikaciju ugrađena kontrola po kojoj se rashodi i izdaci ne mogu iskazati u okviru pojedinog izvora financiranja iznad visine naplaćenih i prenesenih sredstava.

Važno je naglasiti da se sukladno Uputi državni proračun donosi i izvršava na modificiranom novčanom načelu što prvenstveno znači da se prihodi u EVT aplikaciji iskazuju u mjesecu u kojem su naplaćeni kao i u računovodstvu, a rashodi u mjesecu u kojem su plaćeni, znači različito od računovodstva.

PROČITAJTE VIŠE:

FIP br. 8/23, T. Draženović, str. 95

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag