arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 8/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Olga Štajdohar-Pađen: Jesu li e-mailovi prokletstvo ili blagodat moderne komunikacije?

Aktualno

 • Ljubica Đukanović: Prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Prijedlog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama

  Prijedlogom Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (u nastavku: Prijedlog Zakona) se uređuje sustav plaća na način da se njime propisuju načela sustava plaća, vrednovanje radnih mjesta, ocjenjivanje učinkovitosti rada službenika i namještenika, plaća i dodaci na plaću, platna ljestvica i platni razredi, promicanje u plaći temeljem ocjene učinkovitosti rada, nagrađivanje službenika i namještenika za ostvarene radne rezultate, kao i praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

  Cilj koji se Prijedlogom Zakona želi postići je unaprijediti postojeći sustav plaća u državnoj službi i javnim službama i otkloniti uočene nedostatke postojećeg sustava plaća, koji ne propisuje iste plaće za ista radna mjesta odnosni ne propisuje jednaku plaću za jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti.

  Ocjene učinkovitosti rada službenika i namještenika u sadašnjem sustavu plaća nema utjecaja na plaću službenika i namještenika, a nije uređen niti propisan sustav nagrađivanja za ostvare iznimne rezultate značajne za rad državnog tijela. Nad postojećim sustavom plaća u državnoj i javnim službama  ne postoji koordinacija i nadzor sa središnje razine što dovodi do pravne nesigurnosti pri obračunu plaća zbog postojanja više od 560 dodataka na plaću koje prate i razna tumačenja vezana uz njihov obračun, a preveliki je i broj propisa kojima se uređuje sustav plaća.

  Prijedlogom Zakona uređuje se sustav plaća ali samo zaposlenih u državnoj službi i javnim službama za koje se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, te se uspostavlja sustav plaća u javnom sektoru, koji obuhvaća državne i javne službenike i namještenike, koji treba osigurati jednakost plaća na istim radnim mjestima i oživotvoriti jedno od temeljnih načela koje jamči jednaku plaća za jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti.

  Plaća službenika i namještenika više neće ovisiti o državnom tijelu ili javnoj službi u kojemu radi službenik i namještenik već isključivo o radnom mjestu i poslovima koji se na njemu obavljaju.

  Radnih mjesta će se vrednovati pomoću unaprijed propisanih kriterija što će biti mjerilo na  temelju koga se određuje koeficijenti za obračun plaća radnog mjesta, a ista odnosno istovrsna radna mjesta bit će svrstana u isti platni razred koji će imati propisan raspon koeficijenata.

  Službenicima i namještenicima u državnoj službi i javnim službama bit će omogućeno promicanje u  plaći na istom radnom mjestu, a visina plaće ovisit će o učinkovitosti rada u prethodnom razdoblju, a uvodi se i mogućnost nagrađivanja službenika i namještenika koji tijekom godine postignu iznimne rezultate značajne za rad državnog tijela ili javne službe u kojoj rade.

  Nadzor i praćenje sustava plaća obavljat će jedinstveno međuresorno tijelo za nadzor i praćenje sustava plaća.

  Prema Prijedlogu Zakona, službenik i namještenik u državnoj službi i javnim službama, ima pravo na plaću i naknade pod uvjetima propisanim Prijedlogom Zakona, drugim propisima i kolektivnim ugovorima.

 • Ružica Krizmanić: Prijava radnih nedjelja u sustavu fiskalizacije - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Prijava radnih nedjelja u sustavu fiskalizacije

  Od 1. srpnja 2023. trgovci mogu odrediti 16 radnih nedjelja u godini za svoje poslovne prostore. S tim u vezi trgovci, odnosno obveznici fiskalizacije dužni su prijaviti radne nedjelje u sustav fiskalizacije, pri čemu se radna nedjelja s datumom i radnim vremenom prijavljuje kao iznimka na kartici redovnog radnog vremena prema korisničkim uputama Fiskalizacija - prijava poslovnih prostora.

  Ako dođe do promjene u podacima koji se tiču poslovnog prostora obveznika fiskalizacije, tj. promjene radnog vremena - radne nedjelje, navedene promjene je potrebno dostaviti putem sustava ePorezna ili obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije u nadležnu ispostavu Porezne uprave i to prije trenutka izdavanja prvog računa kojeg je potrebno izdati nakon nastale promjene.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Pokretna prodaja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Pokretna prodaja

  Pokretna prodaja obavlja se putem pokretnog vozila, kolica ili plovnog objekta. Za obavljanje pokretne prodaje pokretno vozilo, oprema i sredstva pomoću kojih se pokretna prodaja obavlja moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete. Pokretna prodaja može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području se prodaja obavlja. Trgovci i drugi prodavatelji moraju za proizvode u objektu imati isprave o zaduženju i razduženju, a u slučaju promjene cijena i zapisnik o promjeni cijena. U članku se daje primjer knjiženja nabave i prodaje robe u pokretnom vozilu.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo jamstava prema MSFI-u 15 - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Računovodstvo jamstava prema MSFI-u 15

  Ugovori s kupcima uključuju i jamstva na prodane proizvode i robu ili obavljene usluge. U članku se obrađuje računovodstveno evidentiranje jamstava sukladno MSFI-u 15 - Prihodi na temelju ugovora s kupcima, s naglaskom na tretman tzv. produljenog jamstva.

   

 • Domagoj Zaloker: Prodaja osobnih automobila - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Prodaja osobnih automobila

  Računovodstveno evidentiranje prodaje osobnih automobila ovisi prvenstveno o tome radi li se o automobilima koji se koriste za obavljanje djelatnosti poduzetnika i u poslovnim knjigama su evidentirani kao dugotrajna materijalna imovina ili o automobilima namijenjenim za prodaju koji su u poslovnim knjigama poduzetnika evidentirani kao trgovačka roba. Oporezivanje prodaje automobila porezom na dodanu vrijednost (PDV) propisano je odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u. Uz odredbe Zakona i Pravilnika, upućujemo i na Uputu Porezne uprave o poreznom tretmanu prijevoznih sredstava za osobni prijevoz. Prema odredbama Zakona i Pravilnika, moguća su tri različita porezna tretmana prodaje automobila: prodaja oslobođena plaćanja PDV-a, prodaja oporeziva PDV-om i prodaja u okviru posebnog postupka oporezivanja marže. Od 1.1.2018. PDV-a su oslobođene isporuke osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz za koje nije bio moguć odbitak pretporeza koje su porezni obveznici nabavili do 31.12.2017. Porezni obveznici koji obavljaju isporuke osobnih automobila nabavljenih nakon 31.12.2017., za koje su prilikom nabave koristili pravo na djelomičan odbitak pretporeza (50%), prilikom prodaje imaju obvezu obračunati i platiti PDV, ali isto tako imaju i pravo na ispravak dijela pretporeza kojeg nisu mogli odbiti prilikom nabave pod uvjetom da je prodaja obavljena u razdoblju od pet (5) godina uključujući i godinu nabave kao prvu godinu.

 • Irena Slovinac: Nova Odluka o dopuštenom kalu, rastepu, kvaru i lomu u ugostiteljstvu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Nova Odluka o dopuštenom kalu, rastepu, kvaru i lomu u ugostiteljstvu

  Hrvatska gospodarska komora donijela je u lipnju 2023. novu Odluku o dopuštenom kalu, rastepu, kvaru i lomu u ugostiteljstvu, a u srpnju i izmjene i dopune te Odluke. Novom Odlukom sada su, osim za namirnice, utvrđeni i dopušteni gubici za alkoholna i bezalkoholna pića, proširen popis namirnica i povećani dopušteni gubici pojedinih namirnica.

Porezi i doprinosi

 • Gordana Lončar: Premije osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje radnike – porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Premije osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje radnike – porezni tretman

  Autorica u članku obrazlaže porezni tretman premija osiguranja koje poslodavci uplaćuju svojim radnicima, ovisno o vrstama osiguranja (premije životnog osiguranja, osiguranje imovine, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sistematski pregledi, osiguranje od nezgode i dr)  i uvjetima koji trebaju biti ispunjeni da bi se iste mogle neoporezivo uplatiti te navodi mišljenja Središnjeg ureda Porezne uprave vezana uz porezni tretman premija osiguranja ovisno o vrstama osiguranja.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Mjesto oporezivanja usluga PDV-om - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Mjesto oporezivanja usluga PDV-om

  Odredbe o mjestu obavljanja usluga bitne su za određivanje porezne nadležnosti određene države za oporezivanje obavljenih usluga. Mjesto obavljanja (oporezivanja) usluga ne ovisi samo o vrsti usluge, već i o poreznom statusu primatelja usluga. Direktivom 2006/112/EZ te sukladno tome i Zakonom o PDV-u propisano je temeljno pravilo za određivanje mjesta obavljanja usluga obavljenih poreznim obveznicima, kao i temeljno pravilo za određivanje mjesta obavljanja usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici. Obavljanje usluga između poreznih obveznika (tzv. B2B usluge) u načelu se oporezuje u mjestu sjedišta primatelja usluge, dok se usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici (tzv. B2C usluge) oporezuju u mjestu sjedišta isporučitelja. Međutim, propisani su i brojni izuzeci od temeljnog pravila, kod B2B usluga i kod B2C. U članku su pojašnjene odredbe o mjestu oporezivanja usluga između poreznih obveznika (B2B) i usluga obavljenih krajnjim potrošačima (B2C).

 • Željko Dominis: Kružne prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednost - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Porezi i doprinosi

  Željko Dominis: Kružne prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednost

  Kružne prijevare u sustavu poreza na dodanu vrijednost predstavljaju način organiziranog i sustavnog izvlačenja novca iz državnog proračuna, iskorištavanjem nedostataka europskog poreznog sustava i jedan su od najvećih poreznih problema s kojim se danas suočavaju zemlje članice Europske unije. Sustav oporezivanja trgovine unutar EU-a osobito je podložan utaji, čiji se način djelovanja sastoji od upotrebe mehanizama PDV-a za ostvarenje neutemeljenih pogodnosti u obliku odbitaka, izuzeća i povrata poreza. Kružna prijevara ili carousel fraud jedan je od najznačajnijih oblika prijevara s PDV-om u EU, a procjenjuje se da kroz ove sustavne oblike prijevara države članice gube 100 mlrd. eura godišnje.  Kružne prijevare, kao oblik poreznih prijevara, iznimno je teško prepoznati i dokazati. U njima sudjeluje nekoliko poduzeća, pri čemu neka i ne znaju da sudjeluju.

 • Dinko Lukač: Rad studenata i učenika u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Rad studenata i učenika u 2023. godini

  Pri obavljanju djelatnosti naručitelj posla (pravna ili fizička osoba) može koristiti rad redovnih i izvanrednih studenata te rad redovnih učenika, a da pritom s istima ne zasniva radni odnos. Zakon o obavljanju studentskih poslova uređuje rad studenata te posredovanje pri obavljanju studentskih poslova, a Zakon o tržištu rada i Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem uređuju rad učenika te posredovanje kod obavljanja učeničkih poslova. Posrednik je dužan djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih i učeničkih poslova obavljati tako da ne izazove poremećaje na tržištu rada i ne ugrozi prava radnika.

  U članku autor potanje piše o propisima koji uređuju rad studenata i učenika, obvezama posrednika, obvezama naručitelja posla, utvrđivanju naknade za rad, poreznom tretmanu naknade za rad te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

 • Sandra Pezo: Dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

  Dobrovoljnom vatrogascu koji obavlja zadatke gašenja i druge zadatke u području zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, pripadaju prava iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

  Po kojim se stopama obračunavaju navedeni doprinosi te tko je obveznik njihova obračunavanja detaljnije piše autorica članka.

Proračunsko računovodstvo

 • Terezija Draženović: Informacijski sustav za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika državnog proračuna (EVT aplikacija) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Terezija Draženović: Informacijski sustav za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika državnog proračuna (EVT aplikacija)

  Člancima 52. i 54. Zakona o proračunu (u nastavku: Zakon) propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun. Zakonom je propisana i mogućnost izuzeća od uplate, a koja se određuje zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju proračuna. U tom slučaju ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka tih proračunskih korisnika iskazuje se u proračunu na način i u rokovima koje uputom utvrđuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije.

  Do kraja 2022. nadležni razdjeli bili su obvezni mjesečno unositi podatke o ostvarenju i trošenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka za proračunske korisnike u svojoj nadležnosti u informacijski sustav državne riznice.

  U cilju olakšanja i ubrzanja procesa unosa i dostave podataka iz EV naloga te smanjenja mogućih pogrešaka na najmanju moguću razinu Ministarstvo financija je u siječnju 2020. pokrenulo pilot projekt Tehnička i aplikativna podrška informacijskom sustavu za evidencijske temeljnice proračunskih korisnika državnog proračuna (EVT aplikacija). U početku je kao pilot korisnik u projektu odabrano Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a od siječnja 2023. putem EVT aplikacije svoje podatke unose ukupno 292 proračunska korisnika državnog proračuna.

  U tekstu se pojašnjava način evidentiranja ostvarenja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kroz EVT aplikaciju, koristi od aplikacije za korisnike, nadležni razdjel i Ministarstvo financija te postavljene automatske kontrole.

Neprofitne organizacije

 • Bernard Iljazović: Natječaji za financiranje projekata i programa OCD-a u 2023. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Neprofitne organizacije

  Bernard Iljazović: Natječaji za financiranje projekata i programa OCD-a u 2023.

  Već četrnaestu godinu zaredom održani su Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna i fondova Europske unije. Na Info danima tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i javne institucije, a ove godine po prvi put i konzorcij organizacija civilnoga društva, predstavili su veliki broj natječaja podijeljenih kroz 14 programskih područja.

  Predstavljanje natječaja pripremljeno je temeljem godišnjih planova natječaja, izrađenih na osnovu sektorskih analiza dostavljenih Uredu za udruge koji, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, ima ulogu koordinacijskog tijela za sve davatelje financijskih sredstava.

  Uzimajući u obzir činjenicu da OCD-i veliki broj projekata financiraju upravo putem dobivenih financijskih sredstava iz tih natječaja, u tekstu se navode raspoloživi natječaji podijeljeni kroz 12 programskih područja, odnosno osnovne odrednice svakog pojedinog natječaja. To OCD-ima može poslužiti kao svojevrsni orijentir prilikom planiranja projekata za tekuću poslovnu godinu.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Umanjenja porezne osnovice kod obavljanja samostalnih djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Umanjenja porezne osnovice kod obavljanja samostalnih djelatnosti

  Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, oporezuju se porezom na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđenim kao razlika poslovnih primitaka i poslovno opravdanih izdataka. Propisima je utvrđeno da ovi porezni obveznici, uz odgovarajuće uvjete, mogu umanjiti svoju poreznu obvezu, o čemu i piše autor članka.

  Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se za:

  1. iznos plaća novozaposlenih osoba,
  2. iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima,
  3. iznos izdataka za istraživanje i razvoj i/ili
  4. preneseni gubitak, nakon prethodno navedenih umanjenja iz toč. 1. – 3., koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.

Plaće i naknade plaća

 • Sandra Pezo: Oporezivanje plaće ostvarene od rada u RH za poslodavca iz inozemstva - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Oporezivanje plaće ostvarene od rada u RH za poslodavca iz inozemstva

  Fizičke osobe rezidenti RH mogu sklopiti ugovor o radu i s poslodavcem iz inozemstva, a taj rad obavljati u RH. Pri isplati plaće takvom radniku, pri oporezivanju se primjenjuju propisi zemlje izvora dohotka tj. RH.

  Budući da radnik u tim slučajevima može ostati i dalje u sustavu socijalne sigurnosti u RH, pri obračunu i plaćanju doprinosa se primjenjuju tuzemni propisi o doprinosima pri čemu valja razlikovati slučajeve kada je poslodavac iz EU odnosno iz „treće zemlje“.

  Detaljnije o obračunu poreza i doprinosa u navedenim slučajevima, te iskazivanju u Obrascu JOPPD možete pročitati u navedenom članku.

Javna nabava

 • Ante Loboja: Uvid u ponude i tajnost podataka u postupcima javne nabave - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Javna nabava

  Ante Loboja: Uvid u ponude i tajnost podataka u postupcima javne nabave

  Naručitelji su obvezni nakon dostave odluke o odabiru ili poništenju, a do isteka roka za žalbu, na zahtjev natjecatelja ili ponuditelja, omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju dotičnog postupka, uključujući zapisnike, dostavljene ponude ili zahtjeve za sudjelovanje, osim u one dokumente koji su označeni tajnim. Iznimno, naručitelj nije obvezan omogućiti uvid u one dijelove dokumentacije u koje podnositelj zahtjeva može izvršiti neposredan uvid putem EOJN RH. Budući da način vršenja uvida u dokumentaciju postupka nije propisan, puno je otvorenih pitanja koja se odnose na primjenu ovog instituta u praksi, između ostalog i pitanje o vršenju uvida u službenim prostorijama naručitelja ili dostava dokumentacije u e-obliku. U tom smislu je od velikog značaja praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, koju autor obrađuje u ovome članku.

Radno pravo

 • Josipa Klišanin: Rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu prema Noveli Zakona o radu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Radno pravo

  Josipa Klišanin: Rad na izdvojenom mjestu i rad na daljinu prema Noveli Zakona o radu

  Iako se u slobodnom govoru pojmovi rad na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće, rad na daljinu i slični nazivi često rabe kao sinonimi, u smislu Zakona o radu ti su pojmovi jasno razgraničeni. U ovome članku autorica piše o zakonskim definicijama, radu u izvanrednim okolnostima, obveznom sadržaju ugovora o radu kod rada na izdvojenom mjestu rada odnosno kod rada na daljinu, obvezama i pravima poslodavaca prema ovim kategorijama radnika, obvezama i pravima radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada, te zahtjevima radnika za radom na izdvojenom mjestu rada zbog osobnih potreba.

Mirovinsko osiguranje

 • Vesna Dejanović: Drugi dohodak u sustavu mirovinskog osiguranja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Mirovinsko osiguranje

  Vesna Dejanović: Drugi dohodak u sustavu mirovinskog osiguranja

  Autorica u članku obrazlaže utjecaj primitaka ostvarenih temeljem drugog dohotka odnosno druge djelatnosti na računanje mirovinskog staža i ostvarivanje mirovine.

  Naime, čl. 17. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da su sve osobe koje ostvare drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinosi za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima, obvezno osigurane po osnovi takvih primitaka.

  Osim toga, na temelju ovoga članka obvezn su i na plaćanje doprinosa, kako osobe koje ostvaruju drugi dohodak prema poreznim propisima a nisu obvezno osigurane, tako i osobe koje su već obuhvaćene obveznim mirovinskim osiguranjem po nekoj drugoj osnovi (npr. radnog odnosa) ali ostvaruju drugi dohodak.

  U staž osiguranja računa se samo ono razdoblje u kojem su isplaćeni drugi dohoci za koje su plaćeni doprinosi. Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu na način da se ukupno isplaćeni drugi dohodak u kalendarskoj godini podijeli s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u toj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

  Trajanje osiguranja Zavod utvrđuje nakon isteka kalendarske godine za proteklu godinu, a bitno je napomenuti da se staž osiguranja po svim osnovama računa do najviše 12 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

Ugostiteljstvo

 • Darko Marečić: Što turistički inspektori kontroliraju u ugostiteljskom objektu? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Ugostiteljstvo

  Darko Marečić: Što turistički inspektori kontroliraju u ugostiteljskom objektu?

  U provedbi inspekcijskog nadzora u ugostiteljskom objektu, inspektor je ovlašten pregledati poslovne i druge prostorije i prostore, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost ugostiteljstva; izvršiti uvid u statusnu i poslovnu dokumentaciju; pregledati hranu, piće i napitke; te tražiti na uvid identifikacijske dokumente osoba zatečenih u nadzoru kao i uzimati izjave nadzirane osobe, zaposlenika i gosta zatečenih u nadzoru. O provedenom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik. Ako je propisano da se u slučaju utvrđene nezakonitosti izriče određena upravna mjera, inspektor je dužan istu rješenjem izreći. Ako inspektor inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povredom propisa počinjen prekršaj, dužan je protiv počinitelja prekršaja podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni/obavezni prekršajni nalog, ili na mjestu izvršenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu ako je ista za utvrđeni prekršaj propisana, a u slučaju da utvrdi postojanje osnovane sumnje da je povredom propisa počinjeno kazneno djelo mjesno nadležnom općinskom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

Osiguranje

 • Ivana Žepić, Kristina Horvat: Što donose izmjene zakonodavnog okvira u području obveznih osiguranja u prometu? - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 8/2023

  Osiguranje

  Ivana Žepić, Kristina Horvat: Što donose izmjene zakonodavnog okvira u području obveznih osiguranja u prometu?

  U tekstu autorice daju pregled izmjena i dopuna zakonodavnog okvira u području obveznih osiguranja u prometu za koji je u tijeku zakonodavni postupak, a čije su izmjene predviđene prvenstveno sa svrhom preuzimanja pravne stečevine EU u nacionalno zakonodavstvo, ali i unaprjeđenja zakonodavnog okvira u navedenom području. Izmjene i dopune zakonodavnog okvira odnose se, pored ostalog, na naknadu štete osobama oštećenima zbog nezgoda u slučaju nesolventnosti društva za osiguranje, minimalne obvezne iznose osiguravateljnog pokrića te prilagodbu implementaciji automatiziranih vozila u dijelu koji se uređuje zakonom kojim se uređuju obvezna osiguranja u prometu. Uz to, predlažu se i određena dodatna poboljšanja važećeg zakonodavnog okvira. U srpnju ove godine, ovaj zakonski prijedlog usvojen je od strane Hrvatskog sabora u prvom čitanju.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Građevinske usluge primljene od poreznog obveznika koji PDV obračunava prema naplaćenim naknadama
 • Nikolina Bičanić: Proračunsko računovodstvo Evidentiranje posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

TEB-ov Poslovni info br. 8/23 (TEB-ov podsjetnik)