Javna objava podataka o isplatama iz proračuna

Zakon o proračunu propisuje obveznu primjenu načela transparentnosti, što podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način. Također, izričito je čl. 144. st. 10. Zakona propisana obveza javne objave informacija o trošenju sredstava.

Naputak

U Nar. nov., br. 59/23 objavljen je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama JLP(R)S-a te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i JLP(R)S-a.

Tko su obveznici primjene?

Obveznici primjene ovoga Naputka su JLP(R)S-i te proračunski i izvanproračunski korisnici.

Naputak je stupio na snagu 10. lipnja 2023., ali prve informacije o trošenju sredstava u skladu s odredbama ovoga Naputka potrebno je objaviti najkasnije za mjesec siječanj 2024., do 20. veljače 2024. godine, tako da je do toga roka potrebno prilagoditi računalne sustave za objavu traženih informacija.

Minimalni skup podataka

Naputkom su primatelji sredstava razvrstani u dvije kategorije. Kategorija 1 obuhvaća tijela javne vlasti, trgovačka društva, zadruge, udruge, ustanove, zaklade i druge pravne osobe, međunarodne organizacije, međunarodne institucije, tijela EU, inozemne vlade, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), fizičke osobe koje od obveznika iz čl. 2. Naputka koji ostvaruju bespovratna sredstva, sredstva od sponzorstava, donacija i pomoći temeljem javnih poziva i/ili javnih natječaja te fizičke osobe koje isporučuju dobra i usluge obveznicima iz čl. 2. Naputka. Primatelji sredstava Kategorije 2 su ostale fizičke osobe.

Način i dinamika objave

Informacije o trošenju sredstava obveznici objavljuju na svojim mrežnim stranicama na način da su lako dostupne, pretražive i strojno čitljive, kako je definirano zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama.

Informacije se moraju objavljivati najmanje jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a moraju biti raspoložive najmanje u razdoblju od 10 godina od dana objave.

Naputkom je dana mogućnost da JLP(R)S-i i proračunski korisnici državnog proračuna mogu na svojim mrežnim stranicama objavljivati i informacije o trošenju sredstava proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz svoje nadležnosti. Jednako tako i Ministarstvo financija može na svojoj mrežnoj stranici objavljivati informacije za isplate izvršene putem jedinstvenog računa državnog proračuna, za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna. U tim slučajevima smatra se da je proračunski i izvanproračunski korisnik ispunio obvezu objave informacija o trošenju sredstava.

Pročitajte više:

FIP 7/23, T. Kelković Benko, M. Ivezić, str. 5

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag