arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 7/2023

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Prednosti i nedostaci smanjivanja osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje

Aktualno

 • Tamara Kelković Benko, Maja Ivezić: Naputak o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Aktualno

  Tamara Kelković Benko, Maja Ivezić: Naputak o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava

  Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama JLP(R)S-ova te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i JLP(R)S-a (Nar. nov., br. 59/23; u nastavku: Naputak) stupio je na snagu 10. lipnja 2023. Prve informacije o trošenju sredstava u skladu s odredbama Naputka obveznici su dužni objaviti najkasnije za mjesec siječanj 2024., do 20. veljače 2024. U članku se navode obveze koje proizlaze iz Naputka, minimalni skup podataka koje treba objaviti i način objave informacija.

  Sukladno Naputku informacije o trošenju sredstava predstavljaju informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama odnosno primateljima sredstava iz proračuna odnosno financijskog plana po bilo kojoj osnovi, izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima. Naputkom su definirane dvije kategorije primatelja sredstava. U Kategoriju 1 razvrstavaju se tijela javne vlasti, trgovačka društva, zadruge, udruge, ustanove, zaklade i druge pravne osobe, međunarodne organizacije, međunarodne institucije, tijela EU, inozemne vlade, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), fizičke osobe koje od obveznika primjene Naputka ostvaruju bespovratna sredstva, sredstva od sponzorstava, donacija i pomoći temeljem javnih poziva i/ili javnih natječaja te fizičke osobe koje isporučuju dobra i usluge obveznicima primjene Naputka. U Kategoriju 2 razvrstane su sve ostale fizičke osobe.

  Informacije moraju biti objavljene na način da su lako dostupne, pretražive i strojno čitljive te se moraju objavljivati najmanje jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Objavljene informacije moraju biti raspoložive najmanje u razdoblju od 10 godina od dana objave.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Putničke agencije – poslovanje s nerezidentima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Putničke agencije – poslovanje s nerezidentima

  Ugostiteljske usluge u domaćinstvu, osim iznajmljivača građanina Republike Hrvatske, mogu pružati i fizičke osobe – građani državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije vlasnici nekretnina u RH. Porezno postupanje putničkih agencija kod pružanja usluga u smještajnim objektima iznajmljivača nerezdenta ovisi jesu  li iznajmljivači registrirani za potrebe PDV-a u RH ili ne, te rade li agencije u svoje ime ili u ime i za račun iznajmljivača nerezidenta.

 • Ivica Smiljan: EU Održivi razvoj – zakonodavna regulativa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Financije i računovodstvo

  Ivica Smiljan: EU Održivi razvoj – zakonodavna regulativa

  Razdoblje od 2011. do 2020. godine bilo je najtoplije desetljeće otkad postoje mjerenja, a prosječna globalna temperatura je 2019. godine bila 1,1°C viša nego u predindustrijsko vrijeme. Znanstvenici su dokazali da je navedeno globalno zagrijavanje od početka industrijskog razdoblja do danas uzrokovano uglavnom ljudskim djelovanjem. To djelovanje trenutačno iznosi 0,2°C po desetljeću.  Znanstvene projekcije su da je globalno zagrijavanje glavni uzročnik klimatskih promjena na planeti Zemlji, a klimatske promjene imaju višestruko negativni utjecaj na sve sektore života.

  U članku autor daje prikaz mjera koje su temeljne za provođenje Akcijskog plana o financiranju održivog rasta.

  Svakako treba istaknuti EU Taksonomiju - sustav klasifikacije gospodarskih aktivnosti u trgovačkom društvu ili klasifikacija gospodarske aktivnosti u koje se ulažu sredstva, a mogu se smatrati "ekološki održivima” na temelju znanstveno tehničke analize.

  EU Taksonomijom se utvrđuju kriteriji za utvrđivanje činjenice smatra li se gospodarska djelatnost okolišno održivom za potrebe određivanja održivosti ulaganja. Ulaganja se odnose na financijske proizvode ili korporativne obveznice koje se stavljaju na raspolaganje kao okolišno održive. Stavljanje financijskih proizvoda ili korporativnih obveznica na tržište kao okolišno održivih ulaganja želi se povećati povjerenje ulagatelja i razine svijesti o učinku tih financijskih proizvoda ili korporativnih obveznica na okoliš.

Porezi i doprinosi

 • Dražen Opalić, Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Porezi i doprinosi

  Dražen Opalić, Gordana Lončar: Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa

  Nasljeđivanje imovine umrle fizičke osobe propisano je Zakonom o nasljeđivanju, dok je propisima o porezu na dohodak uređen porezni tretman naslijeđenog dohotka, a obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja propisima o doprinosima.

  U nastavku članka autori ukazuju na odredbe iz Zakona o nasljeđivanju nakon čega obrazlažu porezni tretman naslijeđenog dohotka te primitaka koji se ne smatraju dohotkom odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak, a koji se isplaćuju nasljednicima te obvezi plaćanja doprinosa po osnovi tako ostvarenog dohotka. Pritom se na praktičnim primjerima prikazuje sastavljanje JOPPD obrazaca za obračun doprinosa za plaću umrlog radnika te poreza na dohodak nasljednicima kao i popunjavanje obrasca pri isplati neoporezivih/oporezivih nagrada.

 • Domagoj Zaloker: Ulazak u registar obveznika PDV-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Porezi i doprinosi

  Domagoj Zaloker: Ulazak u registar obveznika PDV-a

  Fizička i pravne osobe koja obavljaju bilo koju gospodarsku djelatnost smatraju se poreznim obveznicima te su dužni voditi računa o ispunjavanju zakonskih uvjeta za upis u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznici izvan registra obveznika PDV-a koji tijekom kalendarske godine obave isporuke dobara ili usluga u iznosu većem od 39.816,84 EUR obvezni su upisati se u registar obveznika PDV-a od prvog dana sljedećeg mjeseca, odnosno najkasnije do 15. dana sljedećeg mjeseca podnijeti prijavu za upis u registar obveznika PDV-a. Isporuke na koje se primjenjuje propisani prag od 39.816,84 EUR propisane su odredbama čl. 90. st. 5. i 6. Zakona o PDV-u. U trenutku pisanja ovog članka na eSavjetovanju je objavljen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji bi trebao stupiti na snagu dana 1.1.2024. i prema kojem se iznos od 39.816,84 EUR mijenja iznosom od 40.000,00 EUR.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Isporuke dobara unutar EU-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Isporuke dobara unutar EU-a

  Isporuke dobara unutar EU-a, koje se odvijaju između poreznih obveznika (B2B), oporezuju se prema načelu države odredišta. Nasuprot oslobođene isporuke dobara iz jedne države članice, postoji oporezivo stjecanje dobara u drugoj državi članici. Prema čl. 41. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u, PDV-a su oslobođene isporuke dobara koja prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici. U članku je detaljno pojašnjeno što se smatra isporukama dobara unutar EU-a, koji su uvjeti za primjenu poreznog oslobođenja, te način izvještavanja ovih transakcija u PDV prijavama.

 • Marica Houška, Petar Plevnik: Obveza korištenja ePorezne u poreznom postupku - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Porezi i doprinosi

  Marica Houška, Petar Plevnik: Obveza korištenja ePorezne u poreznom postupku

  Obveza podnošenja poreznih prijava elektroničkim putem temeljno je regulirana odredbama Općeg poreznog zakona, ali ostalih poreznih propisa. Putem sustava ePorezna  porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave, a omogućeno im je podnošenje obrazaca i zahtjeva te mnoge druge usluge. U članku je detaljno pojašnjeno tko su obveznici korištenja sustava ePorezna u porezom postupku te koje usluge su dostupne u sustavu ePorezna.

 • Dinko Lukač: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje

  Uz pristanak radnika poslodavac mu može uplaćivati premiju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu. Uplaćena premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja je porezno priznati rashod odnosno izdatak poslodavcu pravnoj ili fizičkoj osobi, a nije plaća radniku.  Na uplatu premije do iznosa 66,37 eura mjesečno, odnosno do iznosa 796,44 eura godišnje ne plaća se porez na dohodak. Autor u tekstu članka potanje piše o ostvarivanju prava na uplatu premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja te poreznom tretmanu iste.

Proračunsko računovodstvo

 • Katarina Nesterović, Martina Štefković: Polugodišnji financijski izvještaji za 2023. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Katarina Nesterović, Martina Štefković: Polugodišnji financijski izvještaji za 2023. godinu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva polugodišnje financijske izvještaje za 2023. godinu sastavljat će i predavati tijekom srpnja. Za JLP(R)S-e i proračunske korisnike rok predaje izvještaja je 10. srpnja, za izvanproračunske korisnike 20. srpnja, a za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja 20. srpnja 2023. Financijske izvještaje mogu predati isključivo proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici, putem aplikacije Ministarstva financija RKPFI. Potrebno je putem RKPFI aplikacije preuzeti ažurirani predložak obrazaca financijskih izvještaja.

  U članku se daje kratak pregled sastavljanja, rokova predaje te ostalih napomena na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.

 • Mladenka Karačić: Prirodne nepogode - pomoći - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Prirodne nepogode - pomoći

  Prirodne nepogode definirane su Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Nar. nov., br. 16/19; u nastavku: Zakon) kao iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. U članku se pojašnjavaju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, izvori sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode, njihovo korištenje te način knjiženja doznačenih sredstava.

  Proglašenje prirodne nepogode preduvjet je za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. Sukladno čl. 3. st. 4. Zakona prirodna nepogoda može se proglasiti: ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda JLS za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području JLS ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području JLS najmanje 30 %.

  Radi ublažavanja i djelomičnog uklanjanja posljedica prirodne nepogode mogu se dodijeliti novčana ili materijalna sredstva, kao što je oprema za zaštitu imovine fizičkih i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te zdravlja i života stanovništva, koja su potrebna za djelomičnu sanaciju štete nastale od prirodne nepogode. Novčana sredstva i druge vrste pomoći osiguravaju se iz: državnog proračuna, fondova Europske unije te donacija.

Neprofitne organizacije

 • Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Polugodišnji financijski izvještaj

  Neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne su sastaviti polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija na Obrascu: PR-RAS-NPF i predati ga Fini do kraja srpnja.

  Sve neprofitne organizacije koje u svojem sastavu imaju organizacijske dijelove (podružnice) a iste nemaju pravnu osobnost – svoj matični broj/OIB, podnose jedan Obrazac: PR-RAS-NPF na razini neprofitne organizacije. Obrazac: PR-RAS-NPF moguće je predati u elektronskom obliku s ugrađenim kontrolama ili putem papirnatih obrazaca.

Plaće i naknade plaća

 • Dražen Opalić: Uz novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dražen Opalić: Uz novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

  Zakonom o radu propisano je da je poslodavac dužan, u slučaju isplate odnosno neisplate plaće, u propisanim rokovima dostaviti obračune isplaćene odnosno neisplaćene plaće. Sadržaj obračuna propisuje ministar nadležan za rad, pravilnikom. Kako je posljednjim izmjenama Zakona o radu došlo do izmjena vezano uz samu definiciju plaće, te kako se proširio obuhvat primitaka koji se iskazuju u slučaju neisplate, bilo je nužno donijeti novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, što je i tema ovoga članka.

 • Sandra Pezo: Radnici izaslani na rad u inozemstvo - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Plaće i naknade plaća

  Sandra Pezo: Radnici izaslani na rad u inozemstvo

  Izaslani radnik smatra se osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca. Kako bi se utvrdile obveze poslodavca prilikom slanja izaslanog radnika u inozemstvo najbitnije je utvrditi socijalni položaj izaslanog radnika tj. gdje se plaćaju doprinosi te porezni položaj izaslanog radnika -  gdje se plaćaju porezi, a što ovisi o tome je li zemlja izaslanja članica EU, imamo li s tom zemljom potpisan ugovor ili se radi o trećoj zemlji.

  Autorica u članku piše o obvezama hrvatskih poslodavaca tj. načinu obračuna obveznih doprinosa i poreza na dohodak, te načinu izvješćivanja o plaćama i ostalim primicima radnika koji su izaslani na rad u inozemstvo.

 • Dinko Lukač: Neiskorišteni godišnji odmor u 2023. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Neiskorišteni godišnji odmor u 2023. godini

  Kada radniku prestaje radni odnos, a prije tog prestanka radnog odnosa poslodavac mu ne omogući korištenje godišnjeg odmora u cijelosti, poslodavac treba radniku isplatiti naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora. U članku autor potanje piše o načinu utvrđivanja iznosa naknade za neiskorišteni godišnji odmor, iskazivanju naknade za neiskorišteni godišnji odmor u obračunu, roku dostave navedenog obračuna radniku kao i o izvješćivanju o isplati navedene naknade u JOPPD obrascu.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Osnove za isključenje gospodarskih subjekata – primjena u praksi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Osnove za isključenje gospodarskih subjekata – primjena u praksi

  Dvije su obvezne i devet je fakultativnih osnova za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave. U ovome članku pišemo o njihovoj primjeni na subjekte iz ponude, načinu dokazivanja te mogućnostima poduzimanja mjera pouzdanosti u slučaju utvrđenja njihovog postojanja. U članku se daje ogledni primjer odredaba dokumentacije o nabavi i obrađuje praksa Državne komisije i Visokog upravnog suda RH u odnosu na tri fakultativne osnove za isključenje iz čl. 254. st. 1. toč. 7., 8. i 9. Zakona o javnoj nabavi.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Prekovremeni rad za vrijeme službenog putovanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Prekovremeni rad za vrijeme službenog putovanja

  Zakon o radu (Nar. nov., br.  93/14, 127/17, 98/19 i 151/22; u nastavku: ZR) ne propisuje što je službeni put niti pravila koja se primjenjuju za vreme provedeno na službenom putu. Radno vrijeme za radnika upućenog na službeno putovanje treba cijeniti i određivati primjenom odredaba o radnom vremenu koje je uređeno ZR-om.

  Pojam radnog vremena uređen je čl. 60. ZR-a na način da je propisano što se smatra radnim vremenom a što ne.

  Radno vrijeme je ono vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

  Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova ako se pokaže takva potreba, pri čemu se radnik ne nalazi na mjestu na kojem se njegovi poslovi obavljaju niti na drugom mjestu koje je odredio poslodavac. Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca smatra se radnim vremenom.

  Radnim vremenom smatra se i vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca, neovisno o tome obavlja li ih u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.

  Opširnije o prekovremeni rad za vrijeme službenog putovanja pročitajte u časopisu Financije, pravo i porezi br. 7.

 • Bernard Iljazović: Sezonsko zapošljavanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Radno pravo

  Bernard Iljazović: Sezonsko zapošljavanje

  Najveća potreba za zapošljavanjem sezonskih radnika u sektoru turizma je na poslovima pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, u trgovini na veliko i malo (prodavači, konobari, recepcionari, sobarice, čistačice, kuhari, kuhinjski radnici, hotelijersko-turistički djelatnici, i sl.). Osim u sektoru turizma, potreba za sezonskim radnicima nužna je i u nekim drugim sektorima kao što su poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, graditeljstvo, prerađivačka industrija, itd. Kada se govori o reguliranju sezonskog rada tu se prije svega misli na zakonodavni okvir koji uređuje pitanje sezonskog rada. Temeljni propis koji uređuje radne odnose u RH je Zakon o radu, a koji sadržava odredbe i o sezonskom radu. U ovome članku se, uz ogledni primjer ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, obrađuje tematika sezonskog zapošljavanja, u skladu s pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Zdravstveno osiguranje

 • Ljubica Đukanović: Prava roditelja radi pojačane njege djeteta i djeteta s teškoćama u razvoju - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Zdravstveno osiguranje

  Ljubica Đukanović: Prava roditelja radi pojačane njege djeteta i djeteta s teškoćama u razvoju

  Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/22; u nastavku: Zakon), koji je na snazi od 1.1.2023.,  je temeljni propis kojim su propisana prava roditelja i njemu izjednačene osobe na vremenske i novčane potpore, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja kao i  tijela nadležna za njegovu provedbu.

  Rodiljne i roditeljske potpore ostvaruju tri skupine korisnika i to zaposleni i samozaposleni roditelji, nezaposleni, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak i poljoprivrednici, roditelji izvan sustava rada među kojima su korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju, korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osoba nesposobna za rad, redovni učenik, redovni student, kao i sve druge osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: HZZO) koje pravo ne mogu ostvariti kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, po osnovi drugog dohotka, kao nezaposleni roditelj, poljoprivrednik i dr.

  Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja, nakon što je u cijelosti iskorišten roditeljski dopust od osam mjeseci, za prvo i drugo rođeno dijete, odnosno 30 mjeseci, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete ili roditeljski dopust koji je korišten kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ako je djetetu zbog njegova zdravlja i razvoja potrebna pojačana briga i njega iz čl. 20. Zakona, a ne radi se o djetetu s teškoćama u razvoju.

  Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, nakon što je u cijelosti iskorišteno pravo na rodiljni dopust i čl. 28. Zako, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  sukladno posebnom zakonu, ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života.

  O pravima roditelja radi pojačane njege djeteta i djeteta s teškoćama u razvoju pročitajte opširnije u časopisu Financije, pravo i porezi br. 7.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Postupanja u primjeni novog uvoznog sustava - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Postupanja u primjeni novog uvoznog sustava

  Početkom 2023. godine počela je primjena novog uvoznog carinskog sustava HRAIS 2. Navedenim sustavom uvedena su nova pravila pri popunjavanju uvozne carinske deklaracije kao i o načinu postupanja prilikom uvoznoga carinjenja robe. Autorica u članku potanje piše o postupanjima glede primjene novog uvoznog sustava, uz isticanje novina u deklariranju podataka u uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Gospodarstvo

 • Darko Marečić: Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  Gospodarstvo

  Darko Marečić: Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

  Zakonom o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača u hrvatski pravni sustav implementirana je Direktiva 2020/1828 o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Zakonom se uređuje pravo podnošenja domaće i prekogranične predstavničke tužbe u kolektivnim potrošačkim sporovima i pravila vođenja parničnog postupka povodom predstavničke tužbe. Istim se proširuje broj propisa zbog povreda kojih ovlašteni tužitelj može pokrenuti postupak za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača i propisuju pretpostavke koje civilne udruge i savezi udruga za zaštitu potrošača moraju ispuniti da bi se mogli javiti na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi odabira i uvrštenja na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničkih tužbi.

EU

 • Antonija Ćurić: Dvostruko financiranje u programima EU - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 7/2023

  EU

  Antonija Ćurić: Dvostruko financiranje u programima EU

  Pod dvostrukim financiranjem smatra se (su)financiranje predloženih prihvatljivih izdataka koje dovodi do primanja naknada za troškove za koje je već zatraženo ili će biti zatraženo i/ili ostvareno pravo na (su) financiranje iz bilo kojeg drugog javnog izvora (uključujući EU, odnosno ESI fondove). Prilikom poštivanja načela izbjegavanja dvostrukog financiranja Korisnik mora osigurati da predloženi prihvatljivi izdaci nisu, niti će biti (su)financirani više od jednom nakon potencijalno uspješnog okončanja dvaju ili više postupaka dodjele bespovratnih sredstava, osim u dijelu koji se odnosi na retroaktivnu dodjelu bespovratnih sredstava EU, a koji ne predstavljaju financiranje istog specifičnog troška iz više različitih izvora financiranja. Kako se provjerava dvostruko financiranje, koji su alati za provjeru, te kako postupiti ukoliko dođe do dvostrukog financiranja?, teme su o kojima piše autorica u ovome članku.

Pitajte TEB

 • Ljubica Đukanović: Pravo na povećanu plaću
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Naknade za rad članova izbornih tijela za predstavnike nacionalnih manjina

TEB-ov Poslovni info br. 7/23 (TEB-ov podsjetnik)

 • TEB-ov Poslovni info br. 7/23 (TEB-ov podsjetnik)