Dohodak od kapitala – preračun  neto iznosa u bruto

U tablici se daju koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala po osnovi isplate dividende/udjela u dobiti, kamate, te izuzimanja u bruto iznos.

Natrag