Članovi uprave – osnovica doprinosa za 2023.

Članovi uprave, izvršni direktori trgovačkih društava te upravitelji zadruga (u nastavku: članovi uprave) su, prema čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju te čl. 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, obvezno osigurani ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članovi uprave u radnom odnosu

Zakonom o doprinosima je za članove uprave propisana osnovica za obračun/uplatu doprinosa, a koja se primjenjuje ako su navedene osobe zaposlene u punom radnom vremenu. Osnovica za obračun doprinosa u tom slučaju ne može biti niža od umnoška prosječne plaće za razdoblje I-VIII. prethodne godine u RH (koja za navedeno razdoblje 2022. iznosi 1.367,18 eura) i koeficijenta 0,65, te za 2023. iznosi 888,67 eura.

Doprinosi obračunati na propisanu osnovicu iznose: MO I. stup – 133,30; MO II. stup – 44,43 eura i ZO – 146,63 eura što ukupno iznosi 324,36 eura.

Ako će član uprave tokom 2023. platiti doprinose (mirovinsko i zdravstveno) na mjesečnu osnovicu manju od 888,67 eura tada će, temeljem rješenja PU, platiti razliku između osnovice na koju su doprinosi utvrđeni prema osnovi osiguranja temeljem koje je prijavljen kao obvezni osiguranik i propisane najniže osnovice za člana uprave.

Kod članova uprave, koji su ujedno i zaposlenici u društvu u kojem su članovi uprave, razlikujemo nekoliko situacija, i to:

Radno vrijeme

Visina plaće

Osnovica za obračun doprinosa

Puno radno vrijeme

plaća je veća od 888,67 eura

doprinosi se plaćaju na isplaćenu plaću

Puno radno vrijeme

plaća je jednaka ili manja od 888,67 eura

doprinosi se plaćaju na propisanu osnovicu

Nepuno radno vrijeme

plaća je niža od razmjernog dijela propisane osnovice

doprinosi se plaćaju na razmjerni dio propisane osnovice

Na način naveden u slučaju nepunog radnog vremena postupa se i u slučaju kada je član uprave umirovljenik koji ima ugovor o radu na nepuno radno vrijeme (do polovice punog radnog vremena) s tim da za umirovljenike ne postoji obveza plaćanja razlike doprinosa do propisane godišnje osnovice.

Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave za 2023., za puno radno vrijeme  - 888,67 eura, a za osobu koja nije u sustavu osiguranja – 1.367,18 eura.

Nadalje, postoji mogućnost da član uprave nije u radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave, ali je u radnom odnosu u drugom društvu. Budući se već nalazi u sustavu osiguranja tada društvo u kojem je član uprave nije obvezno obračunavati doprinose na propisanu osnovicu, ali ako isplaćuje naknadu članu uprave tada se ta naknada smatra drugim dohotkom na koji se obračunavaju: 20% poreza i ev. prirez te doprinosi – MO: 10% (7,5 + 2,5) i ZO: (7,5%).

Podsjećamo da, sukladno izmjenama Zakona o radu, više ne postoji mogućnost da se član uprave odrekne plaće.

Član uprave koji nije u sustavu osiguranja

Ako članovi uprave nisu u radnom odnosu, odnosno ako nisu u sustavu osiguranja po bilo kojoj osnovi, tada moraju sami ući u sustav osiguranja (prijaviti se na mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje) te plaćati sve doprinose na propisanu osnovicu.

Ta se osnovica utvrđuje kao umnožak prosječne plaće za razdoblje I-VIII. prethodne godine u RH i koeficijenta 1 što za 2023. iznosi 1.367,18 eura. Ukupan iznos doprinosa (MO – 15%+5%/20%, ZO – 16,5%) na navedenu osnovicu iznosi 499,02 eura. Ako je član uprave ujedno i umirovljenik (korisnik prijevremene/starosne mirovine, a nije u radnom odnosu), tada mu se obustavlja isplata mirovine (čl. 90. st. 3. ZOMO-a), zbog čega je ovo nepovoljno rješenje za umirovljenike. Svi ev. primici koje navedene osobe ostvaruju od isplatitelja tijekom obnašanja dužnosti smatraju se drugim dohotkom. 

Obvezu doprinosa, vrste doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem. Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag