Učenici na praksi – osiguranje i minimalne nagrade

Organizacija praktične nastave i vježbi u strukovnim školama  propisana je Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama  (u nastavku: Pravilnik o nastavi u strukovnim školama) dok su minimalni uvjeti za ugovore o naukovanju kod obrtnika i pravnih osoba propisani Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (u nastavku: Pravilnik o naukovanju).

Osiguranje učenika na praksi

Učenici su za vrijeme stručne prakse (za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) obvezno osigurani (obveza osiguranja proizlazi iz Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju).

Međutim, obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za učenike i studente na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u RH za vrijeme praktične nastave, stručne prakse i stručnih putovanja, nije poslodavac već RH putem ministarstva nadležnog za obrazovanje (sukladno Zakonu o doprinosima), i to: posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, po stopi od 1% i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, po stopi od 0,1%

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu koju čini umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 (najniža osnovica za obračun doprinosa) što za 2022. iznosi 3.624,06 kn.

Minimalne nagrade

Pravilnikom o nastavi u strukovnim školama propisana je obveza sklapanja Ugovora o provedbi praktične nastave koji, pored ostalih elemenata, sadrži i visinu minimalne nagrade polazniku sukladno provedenom vremenu na ostvarivanju praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca.

I Pravilnikom o naukovanju je propisan Ugovor o naukovanju kojim je također propisana minimalna naknada koja se mora isplatiti učeniku tijekom naukovanja.

Prethodno navedenim ugovorima propisan je istovjetan minimalni iznos koji je poslodavac obvezan isplatiti učenicima na praktičnoj nastavi, i to u:

  • prvoj godini - 10%,
  • drugoj godini - 20%,
  • ostalim godinama - 25%

prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu RH, a isplaćuje se za ostvarene sate praktične nastave.

Prosječna neto plaća u gospodarstvu RH za 2021. iznosila je 7.129,00 kn te se, temeljem navedenoga iznosa, minimalne nagrade utvrđuju kako slijedi:

  • u prvoj godini – 712,90 kn,
  • u drugoj godini – 1.425,80 kn,
  • u ostalim godinama – 1.782,25 kn.

Sukladno navedenom, poslodavac je obvezan učeniku isplatiti navedene iznose za cijeli mjesec rada odnosno razmjerni dio prema stvarno odrađenim satima rada. Međutim, poslodavac može svojom odlukom ili nekim drugim izvorom radnoga prava utvrditi i drugačiji, veći iznos.

Neoporezivi iznos nagrade

Mjesečni neoporezivi iznos nagrade propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak, i to u sljedećem iznosu:

1.

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (čl. 9. st. 1. toč. 4. Zakona o porezu na dohodak)

koef. 0,7

do 1.750,00 kn mjesečno

(2.500 x 0,7)

Nagrada isplaćena iznad propisanog neoporezivog iznosa smatra se drugim dohotkom te se razlika iznad 1.750,00 kn oporezuje stopom od 20% uvećano za ev. propisani prirez porezu.

Za razliku od poreznog propisa kojim je propisan najviši iznos neoporezive nagrade, Zakonom o doprinosima je propisano oslobođenje od plaćanja doprinosa na navedene nagrade, bez obzira na isplaćeni iznos.

Budući je Prilogom 4 (Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom), a koji je sastavni dio Pravilnika, propisana oznaka za navedenu nagradu, isplatitelji su obvezni svaku neoporezivu isplatu iskazati u JOPPD obrascu pod sljedećom oznakom:

13.

Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag