U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/22 objavljen je članak "Sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu". Autorica članka je Nikolina Bičanić.

Proračunski korisnici godišnje financijske izvještaje za 2021. sastavljat će i predavati do 31. siječnja, proračuni i izvanproračunski korisnici do 15. veljače, a razdjeli i proračuni JLP(R)S  konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2022. godine. U ovome članku pojašnjava se popunjavanje propisanih obrazaca financijskih izvještaja, uključujući i pojedina knjiženja u proračunskom računovodstvu koja se obavljaju radi ispravnog prikaza podataka u financijskim izvještajima (utvrđivanje rezultata i drugo), a daju se i upute za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva.

Knjigovodstveni postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Rezultat se na kraju godine, znači s 31. prosincem proračunske godine, utvrđuje sučeljavanjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, nakon čega se obavljaju korekcije rezultata poslovanja za određene iznose prihoda poslovanja koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine, zatim korekcije rezultata od nefinancijske imovine za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su utrošeni za financiranje određenih rashoda poslovanja odnosno za financiranje izdataka za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja.

Također, u članku se pojašnjava koji su podaci potrebni za obavljanje (godišnjeg) ispravka vrijednosti poraživanja, na koji način se utvrđuje iznos koji se evidentira kao ispravak, na koji način se evidentira naplata ranije ispravljenih potraživanja, a daju se i primjeri knjiženja otpisa potraživanja. Primjeri uključuju i evidentiranja kod proračuna/proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

Natrag