arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 1/2022

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Prof. emer. dr. sc. Dubravka Miljković: Ružičaste naočale? Da, ali oprez!

Aktualno

 • Ana Zorić: Pregled novog Zakona o proračunu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Aktualno

  Ana Zorić: Pregled novog Zakona o proračunu

  U tekstu autorica u kratkim crtama predstavlja novosti u novom Zakonu, uz naglasak na novosti u odnosu na uređenje iz dosadašnjeg Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15). Novi Zakon o proračunu objavljen je u Nar. nov., br. 144/21 i stupit će na snagu 1. siječnja 2022.

  Najvažnije novosti novog Zakona o proračunu odnose se na: Jasnije definiranje proračunskih i izvanproračunskih korisnika, proračunska načela, odgovornost za planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana, sadržaj proračuna, donošenje proračuna i financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije, Sadržaj financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika, Višegodišnji plan uravnoteženja, privremeno financiranje itd.

 • Mirela Kovač Jagar, Danka Mihaljević:: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Aktualno

  Mirela Kovač Jagar, Danka Mihaljević:: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu

  Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 8. prosinca 2021., na kojoj je donio Državni proračun RH za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2022. i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu, donio i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu. Odredbe Zakona o izvršavanju u načelu se odnose na proračunske korisnike državnog proračuna, iako je dio odredbi vezan uz prava i obveze izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, ali i JLP(R)S.  U članku se osim pojašnjenja novosti daje i prikaz ostalih odredbi Zakona o izvršavanju za 2022. koje su značajne korisnicima u dijelu ostvarivanja njihovih prava, ali se ukazuje i na obveze koje imaju korisnici, uključujući i JLP(R)S, na temelju ostvarenih sredstava.

Financije i računovodstvo

 • Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2021. godinu

  U članku se navode rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja i ostale dokumentacije za 2021. godinu nadležnim institucijama. U primjeni je i nadalje Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20; u nastavku: Pravilnik),  te su  i rokovi u tablici određeni u skladu s Pravilnikom.

  Također, navode se i izvješća te rokovi predočavanja istih prema Zakonu o trgovačkim društvima.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2021.

  GFI za 2021. sastavljaju se prvi put prema izmijenjenom Pravilniku, pa se podaci trebaju prikazati prema propisanim novim i drugačijim pozicijama GFI-a za tekuću 2021. i prethodnu 2020. godinu. Podatke iz GFI za 2020. koji se kao usporedni upisuju u GFI za 2021. godinu, treba prilagoditi pozicijama propisanim odredbama izmijenjenog Pravilnika. Od 1.1.2021. godine promjenjeni bilanca, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima – direktna metoda, izvještaj o promjenama kapitala. Dodatne zahtjeve za bilješke trebalo je primijeniti još kod izrade GFI za 2020. godinu.

  Mikro, mali i srednji poduzetnici koji primjenjuju HSFI-e, trebaju povesti računa i o izmjenama ovih standarda koje su stupile na snagu i primjenjuju se od 1.1.2021. godine, a koje se odnose na GFI za 2021. godinu.

  Poduzetnici na koje se propisane izmjene Pravilnika i GFI odnose, a koji su s 1.1.2021. usuglasili svoj analitički kontni plan s izmijenjenim sadržajem i strukturom GFI za 2021. (prema našim preporukama u TEB-ovom analitičkom kontnom planu koji se bez naknade može preuzeti na www.teb.hr) i kod kojih nije između 31.12.2020. i 1.1.2021. došlo do prekida bilančnog kontinuiteta, moći će kao prethodno usporedno razdoblje jednostavno prepisati iznose iskazane s 1.1.2021. godine. Poduzetnici koji nisu proveli ovo usklađenje, trebati će kod unosa usporednih podataka provesti potrebne preinake i temeljem analitičkih podataka iz bruto bilance i glavne knjige za 2020. razvrstati pojedine stavke prema novim zahtjevima.

  Osim GFI, svi poduzetnici su prema ZOR-u dužni sastaviti GFI i dodatne podatke za statističke i druge potrebe, a veliki i srednji poduzetnici i godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva, u koje su pojedini subjekti od javnog interesa dužni uključiti izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i nefinancijsko izvješće.

  Matice grupa koje provode konsolidaciju dužne su sastaviti sve financijske i druge izvještaje (osim dodatnih podataka za statističke i druge potrebe) i na konsolidiranoj osnovi (osim malih grupa).

  Financijskim izvještavanjem i računovodstvenim pitanjima uz ZOR bavi se i ZTD, kojim je propisano da su svi poduzetnici uz GFI dužni sastavljati i posebna financijska i poslovna izvješća za nadzorni odbor i skupštinu.

  GFI i drugi prethodno navedeni izvještaji za 2021., zajedno s ostalom propisanom dokumentacijom, dostavljaju se i javno objavljuju u Registru GFI-a koji vodi Fina u propisanim rokovima.

  Rokove propisuje ZOR i Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima. Očekujemo da će se ovaj Pravilnik ukinuti, pa će se za 2021. godinu primijeniti kraći rokovi propisani ZOR-om.

  Svi poduzetnici trebaju izraditi i dostaviti u Finu bilancu i račun dobiti i gubitka (i PD obrazac koji se dostavlja u Poreznu upravu) najkasnije do roka koji je propisan za dostavu dodatnih podataka za statističke i druge potrebe. Samo ostali GFI i drugi izvještaji mogu se izraditi u duljim rokovima.

  Rokovi za predočenje GFI članovima društva propisani su ZTD-om.

  U članku pišemo i o obvezi revizije i revizijskim odborima, o obvezi konsolidacije, javne objave, odgovornosti za GFI i dr. A kako osim propisanih GFI-a i drugih izvještaja, menadžeri mogu za potrebe upravljanja i nadzora tražiti drugačije poslovne i financijske izvještaje prilagođene potrebama upravljanja i nadzora, u članku pišemo i o menadžerskim izvještajima.

 • mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Radnje i aktivnosti kod sastavljanja i utvrđivanja financijskih izvještaja za 2021.

  Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. U članku obrazlažemo redoslijed i vrste radnji pri sastavljanju financijskih izvještaja, te postupke pri njihovom utvrđivanju, a dani su i primjeri knjiženja prijenosa troškova na imovinu i rashode te zatvaranja razreda 4, utvrđivanja rezultata poslovanja i zatvaranja razreda 7 i 8, porezne obveze i gubitka do i iznad visine kapitala. Također, obrazložen je i propisani postupak utvrđivanja GFI.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2021.

  Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Dužni su ga sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu se nije mijenjao. Sastavlja se na propisanom obrascu primjenom Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Kod sastavljanja računa dobiti i gubitka treba voditi računa o temeljnom načelu sučeljavanja prihoda i rashoda.

 • mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan, Irena Slovinac: Sastavljanje bilance za 2021.

  Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum. Dužni su ju sastavljati svi poduzetnici, neovisno o veličini primjenom HSFI-a odnosno MSFI-a.

  Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja propisan je novi obrazac Bilance, te se bilanca za 2021. godinu sastavlja u nešto drugačijem sadržaju.

 • Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. za obveznike HSFI-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. za obveznike HSFI-a

  Bilješke uz financijske izvještaje dio su cjelovitog seta godišnjih financijskih izvještaja i obvezno ih sastavljaju  mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

  Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 105/20) promijenjeni su zahtjevi za objavljivanjem informacija za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2021. godine ili kasnije, na način da su posebno propisane informacije koje moraju objaviti mikro i mali poduzetnici, a posebno informacije koje moraju objaviti srednji poduzetnici.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o novčanim tokovima za 2021.

  Prema odredbama Zakona o računovodstvu, izvještaj o novčanim tokovima obvezno sastavljaju poduzetnici koji su prema čl. 5. Zakona klasificirani kao srednji i veliki poduzetnici. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja. Izmjenama i dopunama Pravilnika, koje se primjenjuju za izvještajna razdoblja koja počinju 1.1.2021. ili nakon tog datuma, između ostaloga, izmijenjena je i struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom direktne metode. Predmetne izmjene odnose se na promjenu strukture pozicija novčanih tokova od poslovnih aktivnosti s ciljem njihovog usklađivanja s pozicijama novčanih tokova od investicijskih i financijskih aktivnosti. Struktura i sadržaj izvještaja o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom indirektne metode nije se mijenjala. Prema tome, izvještaj o novčanim tokovima za 2021. godinu koji se sastavlja primjenom direktne metode sastavlja se prema izmijenjenoj strukturi i sadržaju, dok se izvještaj o novčanim tokovima koji se sastavlja primjenom indirektne metode sastavlja prema istoj strukturi i sadržaju kao i za 2020. godinu. Radi kvalitetnijeg izvještavanja, pri sastavljanju izvještaja o novčanim tokovima, obveznici HSFI-a slobodno primjenjuju odnosne zahtjeve MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima radi činjenice da su zahtjevi  HSFI-a 1 – Financijski izvještaji u svezi postupaka i načina izrade vrlo šturi, dok je zahtjevima MRS-a 7 navedeno detaljnije određeno.

 • Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Jasminka Rakijašić: Izvještaj o promjenama kapitala za 2021. godinu

  Izvještaj o promjenama kapitala sastavni je dio seta godišnjih financijskih izvještaja, a prikazuje promjene na kapitalu koje su se dogodile između dva datuma bilance. Obveznici sastavljanja tog izvještaja su  veliki i srednji poduzetnici te subjekti od javnog interesa. Za 2021. godinu, izvještaj se sastavlja na nešto promijenjenom obrascu.

 • Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2021.

  Jedan od temeljnih zahtjeva MRS-a 1 je da se promjene koje se događaju unutar kapitala prikazuju odvojeno, i to na slijedeći način: promjene u kapitalu povezane s transakcijama u koje nisu uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, a promjene u kapitalu u koje su uključeni vlasnici, prezentiraju se u okviru izvještaja o promjenama kapitala. Ukupna sveobuhvatna dobit obuhvaća sve elemente dobiti i gubitka i ostale sveobuhvatne dobiti. Pod promjenama u kapitalu u koje nisu uključeni vlasnici, podrazumijevaju se one stavke prihoda i rashoda koje se ne priznaju u dobit ili gubitak ("nerealizirani" prihodi i rashodi), a prema zahtjevima MRS-a 1 one se prezentiraju u okviru ostale sveobuhvatne dobiti. Neki od primjera takvih stavaka su revalorizacijski viškovi dugotrajne imovine, dobici ili gubici koji nastaju preračunavanjem financijskih izvještaja inozemnog poslovanja te dobici ili gubici nastali ponovnim mjerenjem financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti propisan Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja dio je standardne dokumentacije (obrazac GFI-POD) koju su obveznici MSFI-a dužni u propisanim rokovima dostaviti Fini za potrebe javne objave godišnjih financijskih izvještaja. Zadnjim izmjenama Pravilnika, koje se primjenjuju za izvještajna razdoblja od 1.1.2021. i nadalje, izmijenjena je struktura i sadržaj ovog izvještaja te je sada gotovo u cijelosti usklađena sa zahtjevima MRS-a 1. Uz standardnu dokumentaciju, obveznici MSFI-a, dužni su za potrebe javne objave Fini dostaviti i nestandardnu dokumentaciju odnosno, u okviru godišnjih financijskih izvještaja, prezentirati stavke ostale sveobuhvatne dobiti prema zahtjevima MSFI-a.

 • Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina turističkim zajednicama, renti i doprinosa za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Dinko Lukač, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Obračun članarina turističkim zajednicama, renti i doprinosa za 2021.

  Pravna i fizička osoba koja obavlja propisanu gospodarsku djelatnost obvezna je plaćati i članarinu turističkoj zajednici, spomeničku rentu i druga propisana davanja za 2021. godinu uz plaćanje poreza na dobit ili dohodak. Obveza za svaku od navedenih naknada utvrđuje se putem propisanog obrasca, a isti se predaje uz godišnju prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) ili dohodak (Obrazac DOH).

  U članku autori pišu o obveznicima plaćanja članarine turističkoj zajednici, spomeničke rente i drugih naknada, načinu obračuna, rokovima uplate i drugim specifičnostima vezanim za 2021. godinu.

 • mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ-a za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Vlado Đurašin: Obračun naknade OKFŠ-a za 2021. godinu

  Obračun naknade OKFŠ-a  za 2021. godinu obavlja se na novom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 70/21) što je i tema ovoga članka.

  Sukladno Zakonu o šumama, za 2021. obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod ili primitak veći od 7,5 mil. kn, u visini 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, tromjesečno i u roku osam dana od  konačnog obračuna. 

  Zaduženje obveze i naplatu naknade za OKFŠ vršiti će Ministarstvo poljoprivrede, a Porezna uprava i Fina su im, na zahtjev,  dužne dostavljati podatke o ukupnim prihodima ili primicima, kao i ostalim prihodima za koje se može umanjiti osnovica obračuna naknade.

 • Ivana Žepić: Najava zakonodavnog okvira za izdavanje pokrivenih obveznica u Republici Hrvatskoj - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Financije i računovodstvo

  Ivana Žepić: Najava zakonodavnog okvira za izdavanje pokrivenih obveznica u Republici Hrvatskoj

  U tekstu autorica daje pregled razvoja zakonodavnog okvira koji je predstavljen kako bi se harmoniziralo tržište pokrivenih obveznica koje su značajan instrument dugoročnog financiranja kreditnih institucija te kako bi se uspostavila minimalna usklađena pravila na razini EU. Ta se pravila odnose na način izdavanja, strukturna obilježja, javni nadzor i zahtjeve u pogledu objavljivanja u vezi s pokrivenim obveznicama. Ispunjavanjem zahtjeva minimalnog usklađivanja koje trebaju ispunjavati sve pokrivene obveznice na tržištu EU doprinosi se povećanju sigurnosti za ulagatelje i otvaraju nove mogućnosti, posebno na slabije razvijenim tržištima.

Porezi i doprinosi

 • Gordana Lončar: Godišnja prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Porezi i doprinosi

  Gordana Lončar: Godišnja prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021.

  Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave za 2021. (Obrazac DOH) podnose istu najkasnije do 28.02.2022. Do navedenog roka i porezni obveznici na koje se poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuje podnose zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom/Pravilnikom o porezu na dohodak, za koja Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanjem prava na umanjenje dohotka. Autorica u članku posebno ukazuje na (ne)oporezivanje članova posade broda, obveznike podnošenja godišnje porezne prijave, značaj ZPP-DOH-a, tko se može smatrati uzdržavanim članom, pogodnosti za mlade osobe i dr.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit za 2021.

  Obveznici poreza na dobit sastavljaju prijavu poreza na dobit na PD obrascu, čiji je sadržaj propisan Pravilnikom o porezu na dobit. Izmijenjene odredbe Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. godinu i nadalje, odnosno za porezna razdoblja koja su započela od 1. siječnja 2021. Nove se odredbe odnose na porezno priznavanje određenih rashoda, utvrđivanje oporezivih prihoda, zatim na novosti kod utvrđivanja transfernih cijena i primjene međunarodnih normi u području oporezivanja dobiti. Od 1.1.2021. primjenjuje se nova porezna stopa od 10%, pa se tako porez na dobit za 2021. plaća po stopi od 10% do 7,5 mil. kn ostvarenih prihoda, te po stopi od 18% ako su u 2021. ostvareni prihodi veći od 7,5 mil. kn. Sadržaj Prijava poreza na dobit propisan je Pravilnikom o porezu na dobit, s time da su prethodnim izmjenama Pravilnika (Nar. nov., br. 59/20) propisani novi PD i PD-NN obrasci već za 2020. godinu, te se oni također primjenjuju i za 2021. godinu.

 • Dinko Lukač: Članovi uprave - osnovica doprinosa za 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Porezi i doprinosi

  Dinko Lukač: Članovi uprave - osnovica doprinosa za 2022.

  Član uprave je obvezno osigurana osoba po propisu o mirovinskom osiguranju, a doprinose plaća na osnovicu po propisima o doprinosima. Primjena osnovice ovisi o statusu u osiguranju člana uprave. Navedeno znači da osnovicu za obračun doprinosa može utvrditi poslodavac ako je član uprave u radnom odnosu te istovremeno obnaša dužnost člana uprave, odnosno Porezna uprava ako član uprave nije obvezno osiguran po nekoj drugoj osnovi.

  U članku autor piše o nastanku obveze za doprinose, utvrđivanju propisane osnovice na mjesečnoj i godišnjoj razini te drugim specifičnostima koje proizlaze iz odredbi propisa o doprinosima i drugih propisa koji su na snazi od 1.1.2022.

 • Dalibor Legac, Željko Martinović: Inozemni dohodak i Obrazac INO-DOH na praktičnim primjerima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Porezi i doprinosi

  Dalibor Legac, Željko Martinović: Inozemni dohodak i Obrazac INO-DOH na praktičnim primjerima

  U članku se pojašnjava način prijavljivanja i oporezivanja inozemnog dohotka te daju primjeri iz prakse autora članka, uz način popunjavanja Obrazaca INO-DOH.

 • Željka Marinović: Novine u trošarinskim propisima u 2022. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Porezi i doprinosi

  Željka Marinović: Novine u trošarinskim propisima u 2022. godini

  Izmjene Zakona o trošarinama trebale bi stupiti na snagu početkom 2022., a iste su rezultat implementiranja odredbi Direktive Vijeća (EU) 2020/262 od 19.12.2019., Direktive Vijeća (EU) 2019/2235 od 16.12.2019. i Direktive Vijeća (EU) 2020/1151 od 29.7.2020.

  O oslobođenju od plaćanja trošarine na proizvode unutar kategorije alkohol i alkoholna pića kada se takvi proizvodi upotrebljavaju u proizvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda i u proizvodnji dodataka prehrani, označavanju alkohola i alkoholnih pića posebnim markicama Ministarstva financija, oslobođenju od plaćanja trošarine na jaka alkoholna pića proizvedena od strane ''malog proizvođača jakog alkoholnog pića'', uvođenju novih instituta trošarinskih obveznika te drugim novinama autorica potanje piše u članku.

Proračunsko računovodstvo

 • Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Mladenka Karačić: Financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2021. godinu

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu sastavljat će i predavati prema odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. U članku se daje pregled obveznika, načina i rokova sastavljanja i predaje financijskih izvještaja proračunskog računovodstva, s uputama iz godišnje okružnice Ministarstva financija (o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.). Okružnica će biti dostupna na internetskim stranicama Ministarstva financija  (i www.teb.hr – Proračunski korisnici).

 • Nikolina Bičanić: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu

  Proračunski korisnici godišnje financijske izvještaje za 2021. sastavljat će i predavati do 31. siječnja, proračuni i izvanproračunski korisnici do 15. veljače, a razdjeli i proračuni JLP(R)S  konsolidirane financijske izvještaje do 28. veljače 2022. godine. U ovome članku pojašnjava se popunjavanje propisanih obrazaca financijskih izvještaja, uključujući i pojedina knjiženja u proračunskom računovodstvu koja se obavljaju radi ispravnog prikaza podataka u financijskim izvještajima (utvrđivanje rezultata i drugo), a daju se i upute za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva.

  Knjigovodstveni postupak utvrđivanja rezultata za određenu proračunsku godinu propisan je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Rezultat se na kraju godine, znači s 31. prosincem proračunske godine, utvrđuje sučeljavanjem ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja, nakon čega se obavljaju korekcije rezultata poslovanja za određene iznose prihoda poslovanja koji su utrošeni za nabavu nefinancijske imovine, zatim korekcije rezultata od nefinancijske imovine za iznose prihoda od nefinancijske imovine koji su utrošeni za financiranje određenih rashoda poslovanja odnosno za financiranje izdataka za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava, te za otplate glavnice temeljem dugoročnog zaduživanja.

  Također, u članku se pojašnjava koji su podaci potrebni za obavljanje (godišnjeg) ispravka vrijednosti poraživanja, na koji način se utvrđuje iznos koji se evidentira kao ispravak, na koji način se evidentira naplata ranije ispravljenih potraživanja, a daju se i primjeri knjiženja otpisa potraživanja. Primjeri uključuju i evidentiranja kod proračuna/proračunskih korisnika koji su u sustavu PDV-a.

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2021.

  Udruge i druge neprofitne organizacije, proračunski korisnici i druge osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o porezu na dobit koje se po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti smatraju obveznicama poreza na dobit i podnije su zahtjev za plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu dužne su voditi evidenciju o prihodima po osnovi obavljanja oporezive gospodarske djelatnosti i do 15. siječnja 2022. Poreznoj upravi predati Obrazac PD-PO za 2021.

  Neprofitne organizacije i druge pravne osobe iz čl. 2. st. 7. Zakona o PD-u čiji ukupni godišnji prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti u 2021. nisu veći od 7.500.000,00 kn i žele u 2022. porez na dobit plaćati u paušalnom iznosu moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti zahtjev za plaćanje poreza u paušalnom iznosu najkasnije do 15. siječnja 2022. 

 • Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Neprofitne organizacije

  Krešimir Vranar: Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija

  Kako bi neprofitne organizacije pravodobno sastavile kvalitetne godišnje financijske izvještaje, trebaju obaviti određene pripremne radnje, a između ostaloga to je i obvezan godišnji popis imovine i obveza, prema kojem se usklađuju knjigovodstvena stanja. U ovome članku autor pojašnjava ostale pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja te daje primjere zaključnih knjiženja.

Poslovanje obrtnika

 • Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Poslovanje obrtnika

  Krešimir Vranar: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti

  Obrtničku djelatnost mogu zajednički obavljati dvije ili više fizičkih osoba, pri čemu međusobne odnose između supoduzetnika treba urediti pisanim ugovorom.

  Ističemo da se zajednički ostvaren dohodak izravno ne oporezuje porezom na dohodak, već se u odgovarajućem iznosu dijeli na pojedine supoduzetnike, prema prethodno zaključenom ugovoru ili na jednake dijelove, ako ugovor nije zaključen. Prijavu o zajednički utvrđenom dohotku sastavlja nositelj zajedničke djelatnosti koja se obvezno dostavlja ispostavi Porezne upravi, prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu nositelja, na Obrascu DOH-Z. Krajnji rok za podnošenje DOH-Z za 2021. je 31. siječnja 2022.

  U ostvarivanju dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti, svaki od supoduzetnika plaća porez na dio dohotka koji mu pripada od zajedničke samostalne djelatnosti, a koji se utvrđuje u Obrascu DOH.

Plaće i naknade plaća

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaće u 2022. - obračun doprinosa i poreza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Plaće i naknade plaća

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Plaće u 2022. - obračun doprinosa i poreza

  Pri isplati plaća od 1.1.2022. primjenjuju se iste stope poreza na dohodak i doprinose koje su se primjenjivale i u 2021. Isto tako neizmijenjena je i visina osobnog odbitka kao i propisani faktori za uzdržavan članove obitelji.  

  S obzirom na primjenu novog iznosa prosječne plaće za 2021. (razdoblje I. – VIII.) od 9.537 kn, za razdoblje siječanj – prosinac 2022. primjenjuju se nove najniža osnovica za obračun doprinosa, najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica. Također podsjećamo da se novi iznos minimalne plaće primjenjuje pri isplati plaće za siječanj 2022. do zaključno za prosinac 2022.

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Pregled aktualnosti u javnoj nabavi - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Pregled aktualnosti u javnoj nabavi

  Unatrag par mjeseci doneseno je više novih akata (zakoni, delegirane uredbe, zaključci i dr.), koji izravno utječu na područje javne nabave i koje bi stoga naručitelji i gospodarski subjekti trebali uzeti u obzir prilikom izrade dokumentacije o nabavi i ponuda odnosno prilikom izvršenja postojećih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Tako su od 1.1.2022. objavljeni novi europski pragovi za razgraničenje velike i male nabave, donesen je pravilnik kojim se uređuje mala nabava za potrebe obnove od potresa, stupile su na snagu nove Posebne uzance o građenju, izmijenjen je Zakon o obveznim odnosima. Uz kratki pregled sadržaja tih akata, u ovome članku pišemo o njihovom utjecaju na područje javne nabave.

Radno pravo

 • Vedran Jelinović: Kolektivni ugovori u primjeni - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Radno pravo

  Vedran Jelinović: Kolektivni ugovori u primjeni

  Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obveze stranaka koje su sklopile taj ugovor, a može sadržavati i pravna pravila kojima se uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja socijalnog osiguranja te druga pitanja iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. Budući je krajem 2021. istekao rok na koji su pojedini kolektivni ugovori bili sklopljeni, počela je njihova produžena primjena u narednom razdoblju od tri mjeseca do sklapanja novih kolektivnih ugovora (za državne i javne službe). U ovome tekstu dajemo pregled važenja pojedinih kolektivnih ugovora u RH (graditeljstvo, ugostiteljstvo, putničke agencije, državne i javne službe) i njihove primjene s obzirom na objavljeni iznos minimalne plaće za 2022. godinu.

Ovršno pravo

 • Vedran Jelinović: Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Ovršno pravo

  Vedran Jelinović: Ograničenja i izuzeća od ovrhe u 2022.

  Ograničenja do kojih se u pojedinoj kalendarskoj godini može provoditi ovrha na stalnim novčanim primanjima (npr., plaći, naknadi umjesto plaće, mirovini) ovise o objavljenoj prosječnoj (neto) plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2021. iznosila je 7.086,00 kune. Navedeni iznos služi za razgraničenje iznosa plaće koja se ne smije ovršiti u 2022. godini (tzv. zaštićeni dio plaće). Osim dijela plaće, od ovrhe su izuzeta i druga primanja propisana čl. 172. Ovršnog zakona. U ovome članku pišemo o navedenim ograničenjima i izuzećima od ovrhe u 2022. godini, kao i o aktualnostima s kojima se poslodavci susreću u provedbi ovrhe na plaći (utvrđivanje prednosnog reda, ovrha u korist novog ovrhovoditelja, odnos ovrhe na plaći i ovrhe po računima).

Obvezno pravo

 • Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o obveznim odnosima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 1/2022

  Obvezno pravo

  Ljubica Đukanović: Izmjene Zakona o obveznim odnosima

  Prepreka prekograničnoj prodaji robe bio je zakonodavni okvir koji je potrošače i poslovne subjekte ometao i suočavao s troškovima koje su imali radi razlike u ugovornim pravima država članica. Radi osiguranja viša razina zaštite potrošača Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu prenesena je u hrvatsko zakonodavstvo tako da se primjenjivala i na ugovore koji nisu potrošački. Kako bi se otklonile prepreke povezane s ugovornim pravom donesena je Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. koja se prenosi u Zakon o obveznim odnosima, čije izmjene i dopune su stupile na snagu 1.1.2022.

  Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - 29/18; u nastavku: ZOO)  uređene su osnove obveznih odnosa i ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 126/21; u nastavku: Izmjena ZOO) prenijeta je Direktiva (EU) 2019/771 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe.

   Cilj Direktive 2019/771 je otkloniti prepreke koje u ugovornom pravu ometaju prekograničnu trgovinu s kojima se suočavaju potrošači ali i poslovni subjekti i dopušta odstupanje od utvrđenih pravila samo u onim slučajevima koji su izrijekom navedeni u samoj Direktivi.

  Izmjena ZOO isti je usklađen sa Direktivom 2019/771 na način da je drugačije određen pojam materijalnog nedostatka i odgovornost prodavatelja  za materijalne nedostatke, a propisana su i posebna pravila o obvezama prodavatelja kada dođe do kupoprodaje stvari s digitalnim elementima u potrošačkim ugovorima. Produljen je rok u kojem je na prodavatelju teret dokaza da u trenutku prelaza rizika na kupca stvar nije imala nedostatke koji od dosadašnjih šest mjeseci sada iznosi godinu dana s izuzetkom trgovačkih ugovora. Uređeno je pravo kupca te on može birati između popravka ili zamjene stvari, osim u slučaju kada je odabrani način otklanjanja nedostataka nemoguć ili bi njime prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi. Izmjenama ZOO-a propisano je i pravo kupca, ako ne može zahtijevati popravak ili zamjenu, da zahtijeva sniženje cijene ili raskid ugovora, kao i pravo prodavatelja da odbije uklanjanje nedostataka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi radi otklanjanje nedostataka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi.

  Opširnije o izmjenama i dopunama ZOO pročitaj te u našem tiskanom izdanju.

Pitajte TEB

 • Ljubica Đukanović: Ocjena radne sposobnosti
 • Irena Slovinac: Prodaja proizvoda fakulteta
 • Jasminka Rakijašić: Korištenje osobnog odbitka nakon upisane promjene
 • mr. sc. Ida Dojčić: Primjena stope PDV-a kod e-punionica

TEB-ov Poslovni info br. 1-2/22

 • TEB-ov Poslovni info br. 1-2/22