arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 2/2022

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • dr. sc. Predrag Bejaković: Prekarni rad u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na platformski rad

Aktualno

 • Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2022. do 30.6.2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2022. do 30.6.2022.

  Stope zateznih i ugovornih kamata u Republici Hrvatskoj izračunavaju se za svakih pola godine na temelju prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, a koja se objavljuje u Narodnim novinama za određeno referentno razdoblje. Posljednja prosječna kamatna stopa objavljena je u Nar. nov., br. 1/22 za referentno razdoblje od 1.5.2021. do 31.10.2021., te iznosi 2,49%. U ovome članku dajemo pregled stopa zakonskih zateznih, ugovornih zateznih kamata, te ugovornih kamata primjenjivih od 1.1.2022. do 30.6.2022., kao i za ranija razdoblja stope zateznih kamata.

 • Ružica Krizmanić: Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Aktualno

  Ružica Krizmanić: Prikaz izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

  U Narodnim novinama broj 144/21 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Ovim je Pravilnikom propisana nova opcionalna metoda, kojom se obveznicima fiskalizacije daje mogućnost da kod već izdanog i fiskaliziranog računa promijene način plaćanja, bez potrebe da se takav račun stornira. Nova metoda je opcionalna metoda, što znači da ju obveznici fiskalizacije mogu koristiti umjesto postupka storniranja računa i to samo u svrhu promjene načina plaćanja. Izmijenjene odredbe Pravilnika o fiskalizaciji primjenjuju se od 1. siječnja 2022. 

 • Dinko Lukač: Plaćanje članarine HGK za 2022. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Aktualno

  Dinko Lukač: Plaćanje članarine HGK za 2022. godinu

  Plaćanje članarine HGK za 2022. obvezno je za pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i imaju sjedište u Republici Hrvatskoj (RH) te su po svojoj gospodarskoj snazi razvrstane u drugu i treću skupinu po kriterijima propisanim čl. 30. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.

  Autor u članku potonje piše o obveznom i dobrovoljnom plaćanju članarine HGK za 2022. godinu, razvrstavanju u skupine, kriterijima za razvrstavanje u skupine, iznosu članarine te oslobođenju od plaćanja članarine za 2022. godinu.

 • Ljubica Đukanović: Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Aktualno

  Ljubica Đukanović: Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa

  Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 143/21; u nastavku: Zakon) na novi način uređuje sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti. Zakon je donio mnoga unapređenja u odnosu na dosadašnji Zakon, posebno proširenjem adresata odnosno obveznika postupanja prema njegovim odredbama. Daleko širi krug osoba je obvezno podnijeti imovinsku kartica čiji je oblik, sadržaj i način popunjavanja obrasca imovinske kartice te podnošenje i objava imovinske kartice propisan Pravilnikom o imovinskoj kartici obveznika Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Nar. nov., br. 8/22; u nastavku: Pravilnik). Javna objava podataka iz imovinskih kartica ne ovisi o samom obvezniku i njegovoj volji.

  Pravila i upute za popunjavanje i podnošenje obrasca imovinske kartice u kojima su navedene informatičke i tehničke upute za podnošenje imovinske kartice Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa (u nastavku: Povjerenstvo) će objaviti na svojim mrežnim stranicama:

  https://www.sukobinteresa.hr/

  Osobe koje su prvi put obveznici podnošenja imovinske kartice dužne su ih podnijeti u roku od 30 dana od dana donošenja Pravilnika te je zadnji dan roka u kojem bi svi novi obveznici trebali podnijeti imovinske kartice 19.2.2022.

  Obveznici ne mogu podnijeti imovinsku karticu dok im nije otvoren korisnički račun, za čije otvaranje moraju Povjerenstvu podnijeti popunjeni i ovjereni zahtjev, čiji obrazac se nalazi na mrežnoj stranici Povjerenstva:

  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sukobinteresa.hr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdoc%2Fzahtjev_za_otvaranjem_korisnickog_racuna.docx%3F1&wdOrigin=BROWSELINK

  Po podnesenim zahtjevima moći će se otvarati korisnički računi tek kada Povjerenstvu budu dostavljeni svi zatraženi podaci o novim tijelima i obveznicima koji u istima obnašaju dužnost i nakon što ti podaci budu uneseni u Registar pravnih osoba i Registar obveznika (dužnosnika) koji vodi Povjerenstvo. Povjerenstvu dio zatraženih podataka još nije dostavljen i ono ima ograničene tehničke i ljudske resurse i može se dogoditi da neki obveznici niti do isteka roka za podnošenje imovinske kartice neće imati otvoren korisnički račun, iako su podnijeli zahtjev. Ukoliko se to dogodi, obveznici neće biti odgovorni za protek roka, već će trebati podnijeti imovinsku karticu u najkraćem mogućem roku kada na adresu elektroničke pošte koju trebaju obvezno navesti u zahtjevu, dobiju obavijest da im je otvoren korisnički račun.

  Postupka provjere podataka u imovinskim karticama, trajanje obveza, kao i druga pitanja bitna i značajna za sprječavanje sukoba interesa, o novom načinu izbora, sastava, statusa i nadležnosti Povjerenstva kao i postupak pred Povjerenstvom pročitajte više u našem tiskanom izdanju.

Financije i računovodstvo

 • mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Mladen Štahan: Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2021.

  Godišnje izvješće sa izvješćem poslovodstva je poseban, dodatni izvještaj koji su prema Zakonu o računovodstvu (ZOR) i Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD) svake godine dužni sastaviti i javno objaviti veliki i srednji poduzetnici, te matica grupa koje provode konsolidaciju.

  Srednji poduzetnici nisu dužni u izvješće poslovodstva uključivati nefinancijske pokazatelje, a mikro i mali ne sastavljaju ovo izvješće, ali trebaju u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica, odnosno udjela.

  Sadržaj godišnjeg izvješća propisan je ZOR-om i ZTD-om i obuhvaća: godišnje GFI s izvješćem revizora, izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i izvješće poslovodstva s nefinancijskim izvješćem. Neki od ovih izvještaja mogu se objaviti odvojeno.

  Za sastavljanje i objavu odgovorni su svi članovi uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršni direktori i upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika, a nadzor provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, HANFA i Fina.

  Konačni rokovi za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća za 2021. godinu biti će poznati tek u veljači 2022. godine.

 • Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Specifičnosti sastavljanja financijskih izvještaja u proizvodnim i uslužnim djelatnostima

  Svi troškovi nastali u tekućoj godini i evidentirani u poslovnim knjigama iskazuju se u računu dobiti i gubitka po vrstama, neovisno jesu li realizirani ili ne. Zbog ispunjenja temeljnog zahtjeva računovodstvenih propisa da se rashodi priznaju u računu dobiti i gubitka na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određene stavke prihoda, u proizvodnim i uslužnim djelatnostima troškove tekuće godine iskazane u RDG-u treba korigirati za iznos troškova zadržanih u zalihama proizvodnje i gotovih proizvoda odnosno nedovršenih usluga.

 • Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Odgođena porezna imovina i obveze za 2021.

  Stavke imovine i obveza u poslovnim knjigama poduzetnika, u određenim slučajevima, sa sobom nose i određene efekte poreza na dobit, koji utječu na visinu odljeva novčanih sredstava, te ih je potrebno uzeti u obzir prilikom priznavanja tih stavaka u poslovnim knjigama. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit, osnovica za obračun poreza na dobit je dobit utvrđena prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama Zakona. Spomenuta uvećanja i umanjenja porezne osnovice mogu rezultirati razlikama između računovodstvene i porezne osnovice pojedinih stavaka imovine i obveza. Takve razlike mogu biti trajne razlike ili privremene razlike. Trajne razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza koje se ne više nikad ne ispravljaju u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (trajno porezno nepriznati rashodi i trajno neoporezivi prihodi). Privremene razlike su one razlike između računovodstvene i porezne osnovice stavaka imovine i obveza  koje nastaju u jednom poreznom razdoblju i ukidaju se u nekom od slijedećih poreznih razdoblja (nepodudaranje razdoblja računovodstvenog i poreznog priznavanja rashoda ili prihoda).  U slučajevima navedenih privremenih razlika priznaju se odgođeni porezi, odnosno odgođena porezna imovina ili odgođene porezne obveze. Priznavanje odgođene porezne imovine ili odgođene porezne obveze ovisi o tome hoće li društvo temeljem privremene razlike u budućem razdoblju platiti porez na dobit ili ostvariti njegov povrat.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Vremensko razgraničenje prihoda i rashoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić: Vremensko razgraničenje prihoda i rashoda

  Kako bi se prihodi i rashodi ispravno evidentirali u obračunska razdoblja na koja se i odnose, određene transakcije evidentiraju se kao aktivna ili pasivna vremenska razgraničenja. U radu autorica prikazuje računovodstveno iskazivanje pojedinih kategorija vremenskih razgraničenja, uz osvrt na odgovarajući tretman PDV-om.

Porezi i doprinosi

 • mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu - Obrazac PD-NN za 2021.

  Zakon o porezu na dobit propisuje mogućnost primjene novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Prema odredbama čl. 5. st. 7. Zakona, poreznu osnovicu primjenom novčanog načela može utvrđivati obveznik poreza na dobit koji u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvario prihode veće od 7.500.000,00 kn. Porezni obveznik koji je i obveznik PDV-a, može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu, ako primjenjuje postupak oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama. Obveznici poreza na dobit, koji zadovoljavaju navedene kriterije i koji su nadležnoj ispostavi Porezne uprave dali izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice za 2021. godinu prema novčanom načelu, ili su primjenu novčanog načela započeli u prethodnoj godini, godišnju poreznu prijavu podnose na obrascu Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN), koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit. Prijava poreza na dobit za 2021.  godinu sastavlja se na PD-NN obrascu (objavljen u Nar. nov., br. 59/20). U članku se pojašnjava način utvrđivanja osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu te sastavljanju PD-NN obrasca za 2021. godinu.

 • mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2021. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić: Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama - Obrazac PD-IPO za 2021.

  Sukladno Pravilniku o porezu na dobit, uz Prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za 2021. godinu Poreznoj upravi se dostavlja i Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama na Obrascu PD-IPO. »Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za razdoblje 1.1. - 31.12.2021.« dostavlja se uz Prijavu poreza na dobit za 2021., putem sustava ePorezna. Izvješće se dostavlja samo ukoliko su u poslovnim knjigama poduzetnika tijekom poreznog razdoblja (2021.) evidentirani poslovni događaji s povezanim osobama. Za potrebe sastavljanja Obrasca PD-IPO, povezanim osobama smatraju se osobe iz čl. 13. st. 2. Zakona o porezu na dobit i čl. 49. Općeg poreznog zakona. U Obrazac PD-IPO uključuju se potraživanja odnosno obveze po osnovi isporuka dobara i obavljenih usluga, te potraživanja ili obveze po osnovi odobrenih ili primljenih zajmova i kredita među povezanim osobama. Sadržaj obrasca PD-IPO propisan je čl. 47.b Pravilnika, a sastoji se od četiri dijela: I.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi primljenih zajmova i kredita, I.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi danih zajmova i kredita, II.1. Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba i usluga, II.2. Potraživanja od povezanih osoba po osnovi isporuke roba i usluga. U članku se detaljno pojašnjava o sastavljanju Obrasca PD-IPO za 2021. godinu.

 • Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2021. – obveznici poreza na dohodak - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Porezi i doprinosi

  Jasna Prepeljanić: Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2021. – obveznici poreza na dohodak

  Druga djelatnost je samostalna djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, te ostalih samostalnih djelatnosti koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. U članku autorica daje prikaz obveze i obračuna doprinosa po osnovi druge djelatnosti obvezniku po osnovi koje se utvrđuje dohodak temeljem poslovnih knjiga odnosno kada porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku.

 • Sandra Pezo: Dobrovoljno prijavljivanje inozemnih primitaka - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Dobrovoljno prijavljivanje inozemnih primitaka

  Porezna uprava je putem obavijesti pozvala sve građane rezidente RH da dobrovoljno prijave inozemne primitke, prije zaprimanja službenog poziva, kako bi ostvarili pravo na određene pogodnosti .

  Autorica u članku obrazlaže način prijavljivanja ostvarenih inozemnih dohodaka putem propisanog obrasca pri čemu je važno da se prijavljeni primitak iz proteklih poreznih razdoblja smatra primitkom godine u kojoj se isti prijavljuje te se oporezuje prema propisima važećim na dan dobrovoljnog prijavljivanja.

Proračunsko računovodstvo

 • Ana Zorić, Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Ana Zorić, Nikolina Bičanić: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu

  Zakonom o fiskalnoj odgovornosti propisana je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika, čelnika proračuna JLP(R)S-a, čelnika trgovačkih društava u vlasništvu RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a te čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač RH i/ili jedne ili više JLP(R)S-a. Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. U članku su dane upute za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu, s napomenama vezanim uz davanje Izjava kod primopredaje dužnosti čelnika tijekom 2021.

 • Davor Kozina, Ana Zorić: Podsjetnik na obvezu predaje godišnjih izvješća o nepravilnostima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Davor Kozina, Ana Zorić: Podsjetnik na obvezu predaje godišnjih izvješća o nepravilnostima

  Odgovorne osobe proračunskih i izvanproračunskih korisnika na državnoj i lokalnoj te regionalnoj razini, te odgovorne osobe trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti obvezni su do 28. veljače 2022. nadležnoj osobi za nepravilnosti dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija

  Odgovorne osobe nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te JLP(R)S dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor do 31. ožujka 2022. dostaviti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima iz 2021., koje sadrži podatke o nepravilnostima koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te JLP(R)S te podatke o nepravilnostima u institucijama iz nadležnosti.

Neprofitne organizacije

 • Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Neprofitne organizacije

  Irena Slovinac: Obračun poreza na dobit za 2021. kod neprofitnih organizacija

  Neprofitne organizacije koje obavljanjem gospodarske djelatnosti stječu prihode na tržištu obveznici su poreza na dobit. Ove organizacije mogu porez na dobit plaćati na paušalnu osnovicu ili prema redovnom postupku, te prema novčanom načelu. Neprofitne organizacije koje porez na dobit plaćaju po redovnom postupku obvezne su u računovodstvu osigurati podatke za potrebe oporezivanja, te Poreznoj upravi dostaviti prijavu poreza na dobit za 2021.

 • Nikolina Bičanić: Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za 2021. godinu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Neprofitne organizacije

  Nikolina Bičanić: Godišnji financijski (i drugi) izvještaji neprofitnih organizacija za 2021. godinu

  Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2021. moraju se predati Fini do 1. ožujka 2022. Obveznici predaje su sve neprofitne organizacije, bez obzira vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo. One neprofitne organizacije koje tijekom 2021. nisu imale poslovnih događaja predaju Izjavu o neaktivnosti. One neprofitne organizacije koje u 2022. žele prijeći na vođenje jednostavnog knjigovodstva trebaju prijaviti taj prelazak do 1. ožujka, ako su ispunjeni uvjeti za to. U članku se pojašnjava godišnje financijsko izvještavanje i podsjeća na obvezu izrade izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava te obvezu popunjavanja upitnika o samoprocjeni.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Godišnji obračun poslovanja i podnošenje porezne prijave za 2021. godinu za samostalnu obrtničku djelatnost - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Godišnji obračun poslovanja i podnošenje porezne prijave za 2021. godinu za samostalnu obrtničku djelatnost

  Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja te poljoprivrednu i šumarsku djelatnost od kojih utvrđuju dohodak temeljem poslovnih knjiga, obvezni su utvrditi konačan obračun poslovanja za 2021. i podnijeti poreznu prijavu na Obrascu DOH.

  Godišnja porezna prijava se podnosi najkasnije do kraja veljače 2022., odnosno najkasnije do 28.2.2022.

  Posebno se ukazuje na (ne)priznavanje određenih potpora kao poslovnog izdatka, uz razradu potpora radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći  porezni postupak.

  Autorica na primjeru pojašnjava popunjavanje Obrasca DOH te obrazlaže i popratnu dokumentaciju koju su navedeni porezni obveznici dužni podnijeti uz navedeni obrazac.

 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2022. – obračun obveza - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Poduzetnička plaća za 2022. – obračun obveza

  Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obvezne su, prema Zakonu o doprinosima, obračunati i uplatiti doprinose na propisane osnovice. Ako je osoba obveznik poreza na dobit obvezna je za 2022. godinu uplaćivati doprinose na osnovicu od 10.490,70 kn. O navedenom, kao i načinu iskazivanja u obrascu JOPPD ovisno o tome isplaćuje li se poduzetnička plaća ili se ne isplaćuje, te iskazivanje podataka u JOPPD obrascu kada se iskazuje i plaća u naravi, pročitajte u članku.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Primjena osnovica za obračun doprinosa u 2022. godini - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Primjena osnovica za obračun doprinosa u 2022. godini

  Poslodavac pri isplati plaće radniku za rad u 2022. treba primijeniti nove osnovice za obračun doprinosa koje su na snazi od 1.1.2022. Primjena osnovica ovisi o visini plaće koja se treba isplatiti radniku sukladno izvoru radnog prava koji primjenjuje poslodavac.

  Autor u članku potonje piše o primjeni propisanih osnovica (najniže mjesečne, najviše mjesečne, najviše godišnje), uvjetima koji trebaju biti ispunjeni za primjenu istih, obračunu javnih davanja i iskazivanju u JOPPD obrascu na primjerima. 

Javna nabava

 • Vedran Jelinović: Nabava male vrijednosti za postupke javne nabave obnove od potresa - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Javna nabava

  Vedran Jelinović: Nabava male vrijednosti za postupke javne nabave obnove od potresa

  Izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, koje su stupile na snagu 30.10.2021., postupci javne nabave roba, radova i usluga za potrebe obnove od potresa, izuzeti su od primjene Zakona o javnoj nabavi, ako je procijenjena vrijednost nabave manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije (čl. 42. Zakona o obnovi). Umjesto ZJN 2016, na tu nabavu primjenjuju se odredbe Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, kojeg je donio ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu, a stupio je na snagu 25.11.2021. g. Nabava prema Pravilniku vrši se prema hibridnom rješenju između jednostavne nabave i male nabave na koju se inače mora primijeniti ZJN 2016. U ovome članku ukazujemo na specifičnosti ovih postupaka i razlike u odnosu na klasične postupke javne nabave koji se provode sukladno ZJN 2016.

Carinsko poslovanje

 • mr. sc. Melita Buljan: Primjeri postupanja u carinskim postupcima - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Carinsko poslovanje

  mr. sc. Melita Buljan: Primjeri postupanja u carinskim postupcima

  Odredbama Carinskog zakonika Unije, Delegirane i Provedbene uredbe određena su pravila postupanja gospodarskih subjekata i carinske službe u carinskim postupcima. Instituti carinskog zakonodavstva moraju se primjenjivati na ispravan način kako ne bi došlo do povrede pravila određenog postupka, odnosno kako bi se postupak proveo na odgovarajući način te izbjegli postupci za naplatu carinskog duga ili prekršajni postupci.

  Autorica u članku potonje piše o kombinaciji carinskih postupaka te mogućnostima koje se mogu koristiti sukladno odredbama carinskog zakonodavstva.

Poslovanje s inozemstvom

 • Tamara Babić: Intrastat u 2022. - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Poslovanje s inozemstvom

  Tamara Babić: Intrastat u 2022.

  Od 1.1.2022. primjenjuje se novo europsko zakonodavstvo o statistici robne razmjene s inozemstvom, koje obvezuje sve države članice Europske unije (EU) na provedbu novog moderniziranog  Intrastat sustava. Republika Hrvatska (RH) je neke zahtjeve modernizacije već implementirala u nacionalni Intrastat sustav prethodne kalendarske godine dok se preostale odredbe modernizacije primjenjuju u Intrastat obrascima za razdoblje izvještavanja u 2022. godini.

  Autorica u članku piše o izmjena u Intrastat sustavu i novostima koje nas očekuju u narednom razdoblju.

Radno pravo

 • doc. dr. sc. Dragan Zlatović: Novine u zakonskom ostvarivanju prednosti kod zapošljavanja određenih kategorija osoba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 2/2022

  Radno pravo

  doc. dr. sc. Dragan Zlatović: Novine u zakonskom ostvarivanju prednosti kod zapošljavanja određenih kategorija osoba

  Ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju u državnim tijelima i određenim pravnim osobama regulirano je s više zakona (Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, te Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina). Njima se pod jednakim uvjetima za određene u tim propisima utvrđene zaštićene kategorije osoba daje prednost pri zapošljavanju. Pravo prednosti odnosi se i na popunjavanje radnog mjesta putem internog oglasa, a mogu ga ostvarivati i zaposlene osobe koje su rade na radnom mjestu koje ne odgovara njihovoj stručnoj spremi. U 2021. donesena je novela Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i novi Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Uz cjeloviti pregled regulacije ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju u Republici Hrvatskoj, u ovome članku autor ukazuje na spomenuta nova rješenja u ovom području.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Povrat unaprijed plaćenih sredstava i mogućnost povrata PDV-a
 • Vedran Jelinović: Trgovački ugovori – kamate, zastara
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Popunjavanje PO-SD-Z i PO-SD
 • Dinko Lukač: Isplata jednokratne potpore djeci u slučaju smrti roditelja

TEB-ov Poslovni info br. 1-2/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 1-2/21