Prve izmjene i dopune ZJN 2016

U Nar. nov., br. 114/22 od 3. listopada 2022. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (u nastavku: ZIDZJN), čije odredbe stupaju na snagu 11.10.2022., osim pojedinih odredaba koje stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a što će biti 1.1.2023. godine.

Najkraće rečeno, odredbama ZIDZJN-a u najvećoj mjeri mijenjaju se prije svega odredbe o pravnoj zaštiti kako bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave. U maloj mjeri mijenjaju se odredbe o dopuštenim izmjenama ugovora o javnoj nabavi, što je uvjetovano globalnim poremećajima na tržištima zbog kojih ugovaratelji trpe eskalacije cijena građevnih proizvoda i materijala, energenata i sirovina, čime su primorani u kratkim rokovima ili avansno podmirivati višestruko veće cijene od onih po kojima su formirali cijene u svojim ponudama. Također, bilo je potrebno prilagoditi normativni okvir javne nabave uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. I četvrto, predviđa se mogućnost izuzeća od primjene odredbi ZJN 2016, u dijelu koji se odnosi na jasno propisana pravila koja se primjenjuju na postupke javne nabave male vrijednosti. Time je zapravo provedeno usklađenje sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Nar. nov., br. 102/20, 10/21 i 117/21)

Kada koje odredbe stupaju na snagu i na koje se postupke primjenjuju?

ZIDZJN stupa na snagu 11.10.2022. (8 dana od dana objave u Narodnim novinama), osim pojedinih odredaba koje stupaju na snagu 1.1.2023. (dan uvođenja eura). To su sve odredbe u kojima se spominje kuna ili navodi iznos u kunama (npr. novi pragovi jednostavne nabave iskazani u eurima i novi pragovi za unos predmeta nabave u plan nabave i registar ugovora iskazani u eurima, naknada za pokretanje žalbenog postupka koja će se uplaćivati u eurima, te novčane kazne za prekršaje).

Važno je naglasiti da će se postupci javne nabave koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ZIDZJN-a u pravilu dovršiti prema odredbama ZJN 2016 koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Iznimno, na sve žalbene postupke pokrenute nakon stupanja na snagu ZIDZJN-a (dakle i u postupcima javne nabave u tijeku), primjenjivati će se sljedeće njegove odredbe:

- odredbe o obvezi izjavljivanja isključivo elektroničke žalbe (čl. 11. ZIDZJN)
- odredbe o nastavku postupka u slučaju izjavljene zakašnjele žalbe na dokumentaciju o nabavi (čl. 14. ZIDZJN), te
- odredbe o odbacivanju žalbe bez pozivanja na ispravak u slučaju da žalba ne sadrži žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje) (čl. 15. ZIDZJN)

Slijedom navedenog, u svakom pojedinom žalbenom postupku trebalo bi prvo provjeriti izjavljuje li se žalba u postupku javne nabave koji je pokrenut prije stupanja na snagu ZIDZJN-a ili u postupku pokrenutom nakon tog datuma.

To se naročito odnosi na žalitelje, jer odredbe o promjeni iznosa naknade za žalbu (čl. 18. kojim se mijenja čl. 430. ZJN 2016) nemaju takoreći povratni učinak na postupke javne nabave u tijeku, već će se naknada za pokretanje žalbenog postupka u postupcima pokrenutim do stupanja ZIDZJN uplaćivati po ZJN 2016, a u postupcima pokrenutim nakon njegovog stupanja snagu, po ZIDZJN.

Jedna od značajnijih razlika jest u tome što se i naknada za žalbu na dokumentaciju o nabavi ili njenu izmjenu više ne plaća u jedinstvenom iznosu od 5.000,00 kn neovisno od procijenjene vrijednosti nabave, već prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

Stoga je važno da i naručitelji svaki raniji predložak dokumentacije o nabavi dodatno provjere s gledišta ZIDZJN-a kako ne bi dobivali žalbe na sadržaj dokumentacije o nabavi i plaćali višu naknadu. Npr. u postupcima od 11.10.2022. rok mirovanja je 10, a ne 15 dana od dostave odluke o odabiru, a kada se daje uputa o izjavljivanju žalbe, potrebno je izbrisati dio da se žalba može izjaviti neposredno ili putem pošte, već samo e-žalba posredstvom EOJN RH i dr.)

Detaljnije o temi:

  • Jelinović: Uz Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZJN 2016 (FIP 10/22)
Natrag