arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Financije, pravo i porezi 10/2022

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Uvodnik

 • Olga Štajdohar-Pađen: Koristite li metodu 5S?

Aktualno

 • Gordana Lončar: Pravilnik o porezu na dohodak – novine od 7.9.2022. i najavljene izmjene - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Aktualno

  Gordana Lončar: Pravilnik o porezu na dohodak – novine od 7.9.2022. i najavljene izmjene

  Pravilnikom o dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 102/22), koji je stupio na snagu 7.9.2022.,  omogućeno je administrativno rasterećenje poreznih obveznika uz iskazivanje isplata plaća po sudskim presudama te izvršeno usklađenje sa izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.

  Međutim, kako autorica u članku i obrazlaže, najavljene su i nove izmjene Pravilnika, a sukladno Zaključku Vlade RH prema kojem se povećavaju iznosi određenih neoporezivih primitaka (paušalne prehrane, prigodnih nagrada, troška privatnog automobila u službene svrhe, nagrada za radne rezultate, dara u naravi i dara djeci). Novi neoporezivi primici, za 2022. godinu, moći će se primijeniti  od 1.10.2022.

 • Vedran Jelinović: Uz Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZJN 2016 - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Aktualno

  Vedran Jelinović: Uz Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ZJN 2016

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi u najvećoj mjeri mijenjaju se prije svega odredbe o pravnoj zaštiti kako bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost provedbe postupaka pravne zaštite i postupaka javne nabave. Uvodi se obvezna elektronička žalba i skraćuje rok mirovanja. U manjoj mjeri mijenjaju se i odredbe o dopuštenim izmjenama ugovora o javnoj nabavi, što je uvjetovano globalnim poremećajima na tržištima. Nadalje, potrebno je prilagoditi normativni okvir javne nabave uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Naposljetku, predviđa se mogućnost izuzeća od primjene odredbi ZJN 2016, u dijelu koji se odnosi na jasno propisana pravila koja se primjenjuju. O tome što se sve mijenja ovim prvim izmjenama i dopunama ZJN 2016, otkada se i na koje postupke javne nabave primjenjuju koje odredbe, piše autor ovome članku.

Financije i računovodstvo

 • Irena Slovinac: Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige kod prelaska na euro - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Financije i računovodstvo

  Irena Slovinac: Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige kod prelaska na euro

  Prelazak na euro izravno će utjecati na računovodstveno postupanje i dokumentaciju. Knjigovodstvene isprave do 31.12.2022. godine izdaju se u kunama, a od 1.1.2023. moraju biti izdane u eurima neovisno odnose li se na poslovni događaj nastao prije ili nakon datuma uvođenja eura. U razdoblju dvojnog iskazivanja postoji obveza dvojnog iskazivanja na računima izdanim potrošačima, ispravi o isplati plaće, ugovoru o djelu i autorskopravnom poslu. Poslovne knjige od 1.1.2023. vode se u euru. O ovim i drugim postupcima s knjigovodstvenim ispravama i poslovnim knjigama kod prelaska na euro pišemo u članu.

 • Domagoj Zaloker: Evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura kod poduzetnika - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Financije i računovodstvo

  Domagoj Zaloker: Evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura kod poduzetnika

  Prema odredbama čl. 5. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj  te Odluke o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, euro postaje službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. Fiksni tečaj konverzije kojim će se kune preračunavati u euro određen je na 7,53450 kuna za jedan euro. Kako bi poduzetnici (trgovačka društva i obrtnici) od 1. siječnja 2023. bili u mogućnosti svojim kupcima vraćati gotov novac eura, Zakonom i Odlukom o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura  su, između ostaloga, propisani načini i uvjeti obavljanja posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe te opskrbe početnim paketima kovanica od strane poslovnih banaka. Gotov novac eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe te opskrbe početnim paketima eurokovanica ne smije se pustiti u optjecaj odnosno koristiti kao zakonsko sredstvo plaćanja prije dana uvođenja eura.

 • mr. sc. Silvija Pretnar Abičić : Ulaganja u investicijsko zlato - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Financije i računovodstvo

  mr. sc. Silvija Pretnar Abičić : Ulaganja u investicijsko zlato

  Ulaganja u investicijsko zlato, kao jedan od oblika zaštite vrijednosti imovine, ali i moguće zarade, sve su češća i kod poduzetnika. U članku, autorica obrazlaže tretman investicijskog zlata s aspekta poreza na dodanu vrijednost, te se bavi problematikom računovodstvenog tretmana ulaganja u investicijsko zlato, predlažući moguća rješenja.

Porezi i doprinosi

 • Sandra Pezo: Prijava dohotka od nesamostalnog rada i drugog dohotka ostvarenog u/iz inozemstva putem Obrasca INO-DOH - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Porezi i doprinosi

  Sandra Pezo: Prijava dohotka od nesamostalnog rada i drugog dohotka ostvarenog u/iz inozemstva putem Obrasca INO-DOH

  Porezni obveznik, rezident RH, dužan je, po načelu svjetskog dohotka, prijaviti ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, od kapitala i drugog dohotka, koji je ostvario u tuzemstvu i u inozemstvu te na isti eventualno platiti porez na dohodak. Ovisno o tomu primjenjuje li se s državom u kojoj je dohodak ostvaren Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: UIDO) te o posebnosti svakog pojedinog ugovora, ovisiti će način prijave primitaka iz inozemstva, što je i tema ovoga članka.

  Podaci o ostvarenom primitku i plaćenom porezu u inozemstvu dostavljaju se na Obrascu INO DOH. Autorica članka pojašnjava u kojim slučajevima se dostavlja Obrazac INO DOH kada se ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak.

 • Ana Adorić: Pojednostavljena PDV pravila u vezi s prekograničnom trgovinom unutar EU-a - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Porezi i doprinosi

  Ana Adorić: Pojednostavljena PDV pravila u vezi s prekograničnom trgovinom unutar EU-a

  Od 1.1.2020. primjenjuju se pojednostavljena pravila za prekogranične transakcije među državama članicama EU-a, a koja se odnose na ulogu PDV identifikacijskog broja za primjenu oslobođenja za isporuke unutar EU-a, zatim na aranžmane za premještanje dobara te isporuke u nizu. Radi se o četiri područja PDV-a, koja se u stranoj literaturi spominju kao brza rješenja (eng. „2020 Quick Fixes“, odnosno „4 Quick Fixes“) ili pojednostavljenja (eng. „2020 Simplifications“). Europska komisija izdala je 2019. godine objašnjenja u vezi navedenih promjena koja mogu biti značajan izvor znanja, obzirom da pružaju objašnjenja za pojedine moguće situacije kao i smjernice, odnosno upute Odbora za PDV (eng. VAT Comittee) kao savjetodavnog tijela država članica i Komisije za tumačenje propisa EU o PDV-u.

 • mr. sc. Ida Dojčić : Prolazne stavke i prefakturiranje troškova - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Porezi i doprinosi

  mr. sc. Ida Dojčić : Prolazne stavke i prefakturiranje troškova

  Prolazne stavke su iznosi koje poduzetnik (na)plati u ime i za račun druge osobe, odnosno, iznose koje će poduzetnik primiti na svoj račun i proslijediti ih tim drugim osobama. Primici i izdaci koji su nastali u ime i za račun drugoga (prolazne stavke) ne smatraju se ni primitkom ni izdatkom i ne utječu na visinu dohotka/dobiti. Navedeno znači da tako (na)plaćeni iznosi ne predstavljaju ni rashod ni prihod tog poduzetnika, već osobe za koju su plaćeni. Također, prolazne stavke ne ulaze u osnovicu za obračun PDV-a. Prolazne stavke su iznosi koje je poduzetnik platio u ime i za račun kupca, u odnosu na koje je kupac stvarni dužnik. Iznosi koji čine prolazne stavke obračunavaju se kupcu na osnovi ispostavljenog računa, s naznakom da se radi o prolaznim stavkama. Međutim, kod tzv. prefakturiranja radi se o vlastitim troškovima poduzetnika, koje on temeljem ugovornih odnosa prevaljuje na drugog poduzetnika odnosno kupca. U članku je pojašnjeno što se smatra prolaznim stavkama, kako ih evidentirati u poslovnim i poreznim evidencijama, te kako ih razlikovati od prefakturiranog troška.

 • Jasminka Rakijašić: Zajmovi između fizičkih i pravnih osoba - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Porezi i doprinosi

  Jasminka Rakijašić: Zajmovi između fizičkih i pravnih osoba

  Fizička osoba može primiti zajam od pravne osobe, a može ga i dati pravnoj osobi. U oba slučaja, kamate se mogu ugovoriti, ali i ne moraju. Nadalje, u oba odnosa treba razmotriti i porezni aspekt ugovaranja odnosno neugovaranja kamata, odnosno porezne obveze ovisno o tome jesu li kamate ugovorene ili ne.

Proračunsko računovodstvo

 • Nikolina Bičanić: Pregled obveznika devetomjesečnog financijskog izvještavanja - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Pregled obveznika devetomjesečnog financijskog izvještavanja

  Obveznici vođenja proračunskog računovodstva devetomjesečne financijske izvještaje za 2022. godinu sastavljat će i predavati tijekom listopada. U tekstu je dan pregled obveznika i rokova prezentiranja tih izvještaja.

  Proračuni i proračunski korisnici izvještaje predaju do 10. listopada, a izvanproračunski korisnici do 20. listopada.

  Izvještaji se predaju putem aplikacije Ministarstva financija - Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 • Nikolina Bičanić: Evidentiranje prekoračenja na žiro-računu - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Proračunsko računovodstvo

  Nikolina Bičanić: Evidentiranje prekoračenja na žiro-računu

  Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave (u nastavku: JLP(R)S) koriste okvirne kratkoročne kredite po principu dopuštenog prekoračenja po žiro-računu, jednako kao i proračunski korisnici. U ovome članku prikazuje se na koji način se te transakcije iskazuju u poslovnim knjigama.

  Zakon o proračunu uređuje samo kratkoročno zaduživanje JLP(R)S-a; propisano je da se JLP(R)S može kratkoročno zaduživati isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

  Prekoračenja na žiro-računu evidentiraju se kao primljeni kratkoročni krediti. Primljeni kratkoročni krediti koji se vraćaju u istoj godini evidentiraju se isključivo odobrenjem odgovarajućeg osnovnog računa skupine 26 Obveze za kredite i zajmove i zaduženjem računa novčanih sredstava (čl. 78. st. 2. Pravilnika), a primljeni kratkoročni krediti koji se vraćaju u sljedećoj godini evidentiraju se odobrenjem računa primitaka od zaduživanja u skupini 84 i zaduženjem novčanih sredstava te se odobrava račun obveza za zajmove u skupini 26 i zadužuje račun ispravka izvora vlasništva u skupini 91. (čl. 78. st. 1. Pravilnika).

Neprofitne organizacije

 • Bernard Iljazović: Udruge i njihovo osnivanje - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Neprofitne organizacije

  Bernard Iljazović: Udruge i njihovo osnivanje

  U posljednje vrijeme udruge su sve više aktivne u rješavanju problematike u društvenoj zajednici, i to posebice u onim situacijama kada državne strukture zakažu u obavljanju svojih temeljnih zadaća. Upravo su tu udruge odigrale ključnu ulogu, iako im to prirodi stvari ne bi trebala biti primarna svrha. Prije nego li se krene u postupak osnivanja i registracije udruge potrebno je proanalizirati je li takav oblik organizacije, odnosno pravni oblik najadekvatniji za realizaciju ideje, odnosno ostvarenje ciljeva kojem teži određena skupina. Ako se donese odluka za osnivanje udruge, tada je potrebno poduzeti brojne radnje kako bi osnivanje i registracija udruge bila uspješna, a naravno i u skladu sa zakonskim propisima. O tome koje se radnje moraju poduzeti pri osnivanju i registraciji udruge, kako održati osnivačku skupštinu i sastaviti statut udruge, teme su o kojima piše autor u ovome članku.

Poslovanje obrtnika

 • mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obavljanje samostalne djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Poslovanje obrtnika

  mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović: Obavljanje samostalne djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara

  Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koju u okviru privatne prakse obavljaju doktori dentalne medicine i dentalni tehničari, ubraja se, prema Zakonu o porezu na dohodak, u djelatnost slobodnih zanimanja, a dohodak utvrđuju temeljem propisanih poslovnih knjiga primjenjujući načelo blagajne. Autorica u ovom članku obrazlaže načine utvrđivanja dohotka, te primjenu propisa o PDV-u i uvođenju eura kao službene valute u RH.

Plaće i naknade plaća

 • Dinko Lukač: Naknada štete zbog nesreće na radu – porezni tretman - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Plaće i naknade plaća

  Dinko Lukač: Naknada štete zbog nesreće na radu – porezni tretman

  Zakon o zaštiti na radu uređuje pravila zaštite na radu. Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku na radu ili u vezi s radom uređena je Zakonom o radu i Zakonom o obveznim odnosima. Porezni tretman naknade štete zbog posljedica nesreće na radu uređen je Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak. Autor u članku potanje piše o ostvarivanju prava na naknadu štete zbog posljedica nesreće na radu, načinu utvrđivanja i isplate iste, poreznom tretmanu isplaćene naknade štete, obračunu javnih davanja te izvješćivanju na JOPPD obrascu.

Radno pravo

 • Ljubica Đukanović: Rad na izdvojenom mjestu rada - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Radno pravo

  Ljubica Đukanović: Rad na izdvojenom mjestu rada

  Radni odnos zasniva ugovorom o radu za koji je propisana pisana forma koji se može sklopiti na neodređeno ili na određeno vrijeme. Obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu propisan je čl. 15. st. 1. Zakona o radu (Nar. nov., br. br. 93/14, 127/17 i 98/19, u nastavku: ZR), dok je obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada, koji se može obavljati kao rad od kuće ili rad u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, propisan čl. 17. ZR-a.

  Obavljanje rada izvan radnih prostorija poslodavca je mogućnost da se poslovi radnog mjesta obavljaju i na drugim mjestima, a ne samo u poslovnim prostorijama poslodavca, s tim da je ZR-om propisano koji još sadržaj u tom slučaju mora sadržavati ugovor o radu.

  ZR je propisao za koje poslove se ne može sklopiti ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada.  Tako da se ,ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada, ne može sklopiti za obavljanje poslova na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, za koje se radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

  Koji su to poslovi za koje se ne može sklopiti ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada propisano je Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada ((Nar. nov., br. 5/84).

  Opširnije o ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada pročitajte u časopisu Financije, pravo i porezi br. 10.

Carinsko poslovanje

 • Željka Marinović: Trošarinsko oporezivanje neharmoniziranih duhanskih proizvoda - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Carinsko poslovanje

  Željka Marinović: Trošarinsko oporezivanje neharmoniziranih duhanskih proizvoda

  Grijani duhanski proizvodi, e-tekućina i novi duhanski proizvodi nisu dio europskog harmoniziranog trošarinskog sustava. Njihovo oporezivanje nije harmonizirano na razini Europske unije te države članice mogu samostalno urediti nacionalno zakonodavstvo u tom području, pri čemu su, ograničene temeljnim načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  Autorica u članku potanje piše o stjecanju trošarinskog statusa na neharmonizirane duhanske proizvode, načinu oporezivanja grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine, novih duhanskih proizvoda, trošarinskoj osnovici i visini trošarine, podnošenju mjesečnih izvješća, kretanju neharmoniziranih duhanskih proizvoda te uvozu i unosu neharmoniziranih duhanskih proizvoda u putničkom prometu za osobne potrebe.   

Mirovinsko osiguranje

 • Olivera Novačić: Novi oblik štednje za mirovinu - Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP) - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Mirovinsko osiguranje

  Olivera Novačić: Novi oblik štednje za mirovinu - Paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)

  Na razini Europske unije uvodi se novi proizvod dobrovoljne mirovinske štednje koji će konkurirati sličnim nacionalnim proizvodima i kojim će se građanima omogućiti veći izbor štednje za mirovinu uz visok stupanj zaštite. PEPP je visoko standardiziran i transparentan proizvod koji će, temeljem jedinstvene registracije, pružati i distribuirati različita financijska društva, diljem Europske unije. Kao osnovna pogodnost PEPP-a za štediše, ističe se njegova prekogranična prenosivost zajedno s promjenom boravišta štediše unutar država članica. Autorica članka pobliže obrazlaže o kakvom se to proizvodu radi, uz napomenu da se ponuda prvih PEPP proizvoda u RH očekuje se u 2023.

Obvezno pravo

 • doc. dr. sc. Dragan Zlatović: Oglašivačka pravila u medijima i telekomunikacijama - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  Obvezno pravo

  doc. dr. sc. Dragan Zlatović: Oglašivačka pravila u medijima i telekomunikacijama

  Oglašavanje u medijima realizira se kupovanjem medijskog vremena i prostora. Ovakvo oglašavanje je strogo odvojeno od uredničkog i novinarskog rada u medijima, te se ne smije dogoditi da određeni medij u svom redovitom djelovanju, odnosno kroz novinarske priloge i slično vrši prikriveno oglašavanje određenog subjekta, kako u pozitivnom aspektu tako i u negativnoj slici o toj osobi, bilo fizičkoj ili pravnoj. U medijima se oglašavanje pozicionira u strogo određenim oglasnim vremenima i prostorima. U ovome članku autor piše o normativnom okviru u vezi s oglašavanjem u medijima i elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

EU

 • Antonija Ćurić: Zaštita proračuna EU-a - upotreba „crne liste“ - Pročitajte sažetak članka

  Financije, pravo i porezi 10/2022

  EU

  Antonija Ćurić: Zaštita proračuna EU-a - upotreba „crne liste“

  Crna lista (ili isključenje) jedan je od ključnih alata kojim se vlasti i međunarodne organizacije koriste da bi zaštitile svoje financije. Cilj je izbjeći sklapanje financijskih sporazuma s nepouzdanim drugim ugovornim stranama, primjerice onima koje su uključene u prijevaru, korupciju, povredu dužnosti, pranje novca ili neplaćanje poreza. U ovome članku autorica piše o Tematskom izvješću 11/2022 Europskog revizorskog suda: Zaštita proračuna EU-a – potrebno je poboljšati upotrebu „crne liste“. Svrha revizije bila je procijeniti upotrebljava li se isključenje djelotvorno za zaštitu financijskih sredstava EU-a od drugih ugovornih strana koje su nepouzdane.

Pitajte TEB

 • Domagoj Zaloker: Izdavanje i knjiženje računa izdanog u siječnju 2023. za isporuke iz prosinca 2022.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Potpore za blizance
 • Dinko Lukač: Isplata naknade plaće i ispravak JOPPD obrasca
 • Ljubica Đukanović: Otkazni rok kod redovitog otkaza od strane radnika
 • Vedran Jelinović: Dvojno iskazivanje cijena

TEB-ov Poslovni info br. 10/21

 • TEB-ov Poslovni info br. 10/21