Prijelaz obrtnika s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih knjiga

Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost obrta i/ili samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva može porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

  • porezni obveznik nije obveznik PDV-a,
  • ukupni godišnji primici po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne prelaze iznos od 300.000,00 kn i
  • istodobno ne obavlja djelatnost po osnovi koje dohodak mora utvrđivati na temelju propisanih poslovnih knjiga.

Promjena načina oporezivanja

Porezni obveznik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu obvezan je prijeći na utvrđivanje dohotka i poreza na dohodak temeljem poslovnih knjiga:

  • ako se upiše u registar obveznika PDV-a (ili po sili zakona ili dobrovoljno). Porezni obveznik mora se, po sili zakona, upisati u registar obveznika PDV-a ako je u prethodnoj (2021.) ili tekućoj kalendarskoj godini (2022.) obavio isporuke dobara i usluga iznad 300.000,00 kn. Porezni obveznik koji je obavio isporuke iznad propisanog iznosa u prethodnoj godini upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, a porezni obveznik koji je propisani prag prešao u tekućoj kalendarskoj godini upisuje se u registar obveznika PDV-a od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke iznad propisanog iznos;
  • ako u toku godine ostvari primitke u iznosu većem od 300.000,00 kn ili
  • ako uz samostalnu djelatnost po osnovi koje dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu počne obavljati djelatnost po osnovi koje dohodak mora utvrđivati na temelju propisanih poslovnih knjiga.

Dakle, uvjeti za paušalno oporezivanje poreznom obvezniku mogu prestati po isteku godine ili tijekom godine.

Porezni obveznik kojem su prestali uvjeti za paušalno oporezivanje dužan je sastaviti i podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) i platiti utvrđenu razliku poreza. Porezna uprava će ukinuti rješenje o plaćanju poreza na dohodak u paušalnom iznosu i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga s 1. danom mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za paušalno oporezivanje.

Vođenje poslovnih knjiga

Porezni obveznik kojem je Porezna uprava donijela rješenje o plaćanju predujma poreza na temelju poslovnih knjiga obvezan je početi voditi poslovne knjige od 1. dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem su prestali uvjeti za paušalno oporezivanje.

U Knjizi primitaka i izdatka (Obrascu KPI) kao primici evidentiraju se izdani računi za isporuke dobara i obavljene usluge naplaćene od dana kada porezni obveznik porez na dohodak plaća temeljem podataka iz poslovnih knjiga, neovisno kada su isporuke/usluge obavljene odnosno jesu li računi izdani u razdoblju u kojem je porezni obveznik porez na dohodak plaćao u paušalnom iznosu ili poslije. Poslovnim primicima smatra se i razlika primitka ostvarena iznad iznosa od 300.000,00 kn, te se ista iskazuje u primicima u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je fizička osoba ostvarila primitke iznad iznosa od 300.000,00 kn.​ U trenutku iskazivanja tih primitaka u izdacima se iskazuju oni izdaci koji su izravno vezani uz ostvarivanje tih primitaka.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag