Otvarate obrt - kolike će biti vaše obveze?

Za otvaranje obrta fizička osoba mora ispunjavati određene uvjete (da joj nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti i da ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta). Obrt se otvara podnošenjem zahtjeva nadležnom uredu u županiji odnosno nadležnom uredu grada Zagreba. Po primitku rješenja o upisu u Obrtni registar i obrtnice, potrebno je izraditi pečat i otvoriti žiro račun, te prijaviti se u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. 

Upis u registar poreznih obveznika

Nakon upisa obrta u Obrtni registar, obrtnik mora, u roku 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu (uobičajenom boravištu) podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak (obrazac RPO), u kojoj između ostalih podataka treba navesti predviđeni iznos dohotka. Dohodak od samostalne djelatnosti (obrta) je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju, a utvrđuje se na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Porez na dohodak može se plaćati i paušalnom iznosu ako obrtnik nije obveznik PDV-a i u poreznom razdoblju ne ostvaruje  ukupni godišnji primitak veći od 300.000,00 kn.

Dakle, kod otvaranja obrta i početka poslovanja obrtnik može izabrati hoće li porez na dohodak plaćati temeljem poslovnih knjiga ili u paušalnom iznosu (ako nije obveznik PDV-a).

Koji način oporezivanja izabrati? Ovisi o djelatnosti koja će se obavljati i koliki se izdaci očekuju. Na primjer, obrtniku koji će obavljati uslužnu djelatnost, za čije obavljanje nije potreban materijal ni dugotrajna imovina značajne vrijednosti (npr. djelatnost računalnog programiranja, savjetovanja, usluge čišćenja i dr.) biti će povoljnije porez plaćati u paušalnom iznosu. S druge strane, obrtniku koji će obavljati trgovačku i/ili drugu djelatnost u kojoj svakodnevno nastaju izdaci za nabavu robe ili materijala, te za čije je obavljanje potrebna dugotrajna imovina značajne vrijednosti (po osnovi koje će imati značajne izdatke amortizacije) vjerojatno će biti povoljnije dohodak utvrđivati na temelju poslovnih knjiga. U tom slučaju, možda je obrtniku povoljnije i da se odmah upiše u registar obveznika PDV-a, kako bi pri nabavi opreme, materijala, robe koristio pretporez. No, za donošenje odluke procjenu treba napraviti za svaki slučaj pojedinačno.

O načinu oporezivanja ovisi visina poreza i doprinosa obrtnika.

Obveze za poreze i doprinose

Obrtnik koji porez na dohodak plaća temeljem poslovnih knjiga u 2022. godini mjesečno će plaćati doprinose u ukupnom iznosu od 2.262,65 kn. Porez na dohodak se plaća tek po podnošenju prve porezne prijave. U prvoj godini obavljanja djelatnosti nema obvezu plaćanja poreza na dohodak.

Nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) obrtnik je dužan podnijeti godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH), najkasnije do 28. veljače sljedeće godine, i u njoj utvrditi konačnu obvezu poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (po stopi 20% i 30%, ovisno o visini ostvarenog dohotka). Nakon podnesene prve porezne prijave, mjesečno se plaća predujam poreza na dohodak.

Obrtnik koji je izabrao paušalno oporezivanje (uz ispunjenje propisanih uvjeta) u 2022. godini mjesečno će plaćati doprinose u ukupnom iznosu od 1.392,40 kn. Porez na dohodak plaća se temeljem rješenja Porezne uprave po stopi 10%, tromjesečno, na propisanu osnovicu u iznosu godišnjeg paušalnog dohodak, a ovisno o visini godišnjeg primitka. Obrtnik koji u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak: do 85.000,00 kn plaća porez u iznosu od 318,75 kn, od 85.000,00 do 115.000,00 kn porez u iznosu od 431,25 kn, od 115.000,00 do 149.500,00 kn porez u iznosu od 560,64 kn, od 149.500,00 do 230.000,00 kn porez u iznosu od 862,50 kn, od 230.000,00 do 300.000,00 kn porez u iznosu od 1.125,00 kn; uvećano za prirez ako se plaća. Navedeni iznos poreza plaća se do kraja svakog tromjesečja.

Ako obrtnik djelatnost obavlja uz radni odnos, obvezan je plaćati doprinose za drugu djelatnost i to:

  • obrtnik kojem se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, doprinose plaća na godišnju osnovicu koju čini ostvareni dohodak/dobit od obavljanja djelatnosti, a najviše do iznosa od 13.018,01 kn,
  • obrtnik koji porez na dohodak plaća u paušalnom, ovisno o visini ostvarenog godišnjeg primitka, u iznosu od 2.231,25/3.018,75/3.924,38/6.037,50/7.875,00 kn, u roku 15 dana od dostave rješenja.

Umjesto poreza na dohodak, obrtnik može izabrati da plaća porez na dobit.

Obrtnik obveznik porez na dobit mjesečno plaća doprinose u ukupnom iznosu od 3.829,11. Nakon isteka poslovne godine podnosi prijavu poreza na dobit (Obrazac PD). Porez na dobit plaća se po stopi 10% odnosno 18% (ovisno o visini ostvarenog prihoda) s danom podnošenja porezne prijave. Nakon podnesene prve porezne prijave, mjesečno se plaća predujam poreza na dobit.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag