Obveze iznajmljivača u 2022.

Građani, vlasnici soba, apartmana, kuća za odmor, zemljišta za kamp, objekta za robinzonski smještaj (u nastavku: iznajmljivači), mogu pružati usluge smještaja u ovim objektima bez registriranja djelatnosti obrta ili osnivanja trgovačkog društva uz ispunjenje propisanih uvjeta. Iznajmljivač za pružanje usluga smještaja mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Rješenje se izdaje iznajmljivaču uz ispunjenje sljedećih uvjeta: da je vlasnik objekta ili zemljišta za kamp, da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju te da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Iznajmljivač može pružati usluge i u objektu ili zemljištu za kamp koje je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji, uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Po osnovi djelatnosti iznajmljivanja turističkih objekata iznajmljivači - državljani Republike Hrvatske smatraju se obveznicima poreza na dohodak, a u određenim slučajevima i PDV-a.

Iznajmljivači - paušalisti

Iznajmljivač koji nije obveznik PDV-a i dohodak ne utvrđuje na temelju poslovnih knjiga može porez na dohodak plaćati u godišnjem paušalnom iznosu, pod uvjetom da: ê organizira smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta ê i/ili organizira smještaj u kampu i/ili kamp-odmorištu, organiziranim na zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno ê i/ili organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj u kojemu se usluge pružaju u prostorijama ili na prostorima, kapacitet koji se određuje prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše 10 smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno.​

Iznajmljivač paušalista:

 • porez plaća temeljem rješenja koje donosi nadležna ispostava PU tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja (u 2022. do 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.2022.);
 • za svaku pruženu uslugu obvezan je izdati račun, te isti na kraju radnog dana upisati u Evidenciju o prometu kronološkim redom bez obzira je li isti naplaćen ili ne;
 • nije obveznik fiskalizacije, te ne mora fiskalizirati izdane račune.

Račun iznajmljivača paušaliste obvezno mora sadržavati: podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), broj i datum izdavanja računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, cijenu obavljene usluge.

Izdavanje računa gostima, vođenje Evidencije, prijavu gosta za iznajmljivača može obavljati turistička agencija.

Iznajmljivači – obveznici vođenja poslovnih knjiga

Porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i organiziranja kampova na temelju poslovnih knjiga utvrđivati će iznajmljivač koji:

 • organizira smještaj za više od 10 osoba/20 kreveta, ili - organizira kamp na svojem zemljištu s više od 10 smještajnih jedinica/za više od 30 gostiju, ili - organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj s više od 10 smještajnih jedinica/za više od 30 gostiju istodobno;
 • je po toj osnovi obveznik PDV-a;
 • želi prijeći na utvrđivanje dohotka na temelju poslovnih knjiga.

Iznajmljivač koji porez na dohodak plaća na temelju poslovnih knjiga obvezan je voditi Knjigu primitaka i izdataka, Obrazac DI, Obrazac KPR, Obrazac TO sukladno propisima koji uređuju porez na dohodak, te 28.2. tekuće godine za prethodnu godinu Poreznoj upravi podnijeti poreznu prijavu (obrazac DOH). Iznajmljivač koji porez na dohodak plaća na temelju poslovnih knjiga ne smatra se obveznikom fiskalizacije.

Iznajmljivači mogu na vlastiti zahtjev umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit, u kojem slučaju su obvezni poslovne knjige vodi sukladno Zakonu o računovodstvu.

Iznajmljivač – obveznik PDV-a za pruženu uslugu smještaja mora izdati račun s podacima propisanim čl. 63. Općeg poreznog zakona (odnosno čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u ako račun izdaje drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik) i u njemu obračunati PDV po stopi 13%. Za potrebe utvrđivanja obveze PDV-a dužan je voditi Knjigu I-RA i Knjigu U-RA, te posebne evidencije propisane Zakonom i Pravilnikom o PDV-u. 

Obveza plaćanja PDV-a na uslugu posredovanja

Iznajmljivač paušalista, kao i iznajmljivač koji porez na dohodak plaća na temelju poslovnih knjiga (ili umjesto poreza na dohodak plaća poreza na dobit), koji usluge smještaja pruža preko inozemnih putničkih agencija (Booking.com, Airbnb i dr.) obvezan je platiti PDV na uslugu posredovanja (proviziju) koju mu je obavila putnička agencija sa sjedištem u inozemstvu. U tu svrhu, iznajmljivač koji usluge smještaja pruža posredstvom agencije:

 • iz druge države članice EU obvezan je:
  • 15 dana prije obavljanja usluga s agencijom iz EU od Porezne uprave zatražiti PDV ID broj,
  • PDV ID broj dostaviti inozemnoj agenciji,
  • na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%,
  • Poreznoj upravi dostaviti obrasce PDV i PDV-S;
 • iz treće zemlje (zemlje koja nije članica EU):
  • na proviziju putničke agencije obračunati i platiti PDV po stopi 25%, te
  • Poreznoj upravi dostaviti obrazac PDV.

Obrasci PDV i PDV-S podnose se do 20-og u mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, a prijavljeni iznos PDV-a plaća do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja. Iznajmljivač paušalista (odnosno iznajmljivač koji nije obveznik PDV-a) obrazac PDV i obrazac PDV-S podnosi samo za obračunska razdoblja u kojima je primio uslugu posredovanja.

Ostale obveze iznajmljivača

Osim navedenih obveza prema poreznim propisima, iznajmljivači imaju i sljedeće obveze:

 • plaćati boravišnu pristojbu;
 • voditi popis turista, odnosno prijavljivati i odjavljivati turiste putem sustava eVisitor,
 • u svakom apartmanu istaknuti cjenik;
 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora, bez odgađanja potvrditi primitak prigovora u pisanom obliku, u ugostiteljskom objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora;
 • plaćati članarinu TZ i podnositi Poreznoj upravi obračun članarine turističkoj zajednici (obrazac TZ2), te
 • pridržavati se drugih odredbi utvrđenih propisima kojima se uređuje pružanje usluga u domaćinstvu, te propisa o zaštiti osobnih podataka.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag