O poreznoj zastari

Sudionici u porezno-dužničkom odnosu (porezno tijelo; porezni obveznik; porezni jamac) ostvaruju u tom odnosu svoja prava i obveze. Porezno tijelo ima pravo na naplatu poreza, kamata, novčanih kazni te novčanih činidbi po osnovi odgovornosti iz poreznog jamstva, a porezni obveznik ili osoba koja je preplatila porez ili od koje je bez pravne osnove porez naplaćen ima pravo na povrat preplaćenog poreza ili poreza plaćenog bez pravne osnove te kamata na tako plaćen porez. Prava iz porezno-dužničkog odnosa, osim plaćanjem, prijebojem i otpisom, mogu prestati i zastarom. Porezna zastara uređena je Općim poreznim zakonom (OPZ), a odredbe iste primjenjuju se i na utvrđivanje zastare kod doprinosa kao javnog davanja.  

Zastarni rok

Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze, na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za 6 godina računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastarni rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamatu, bilo od strane poreznog tijela ili poreznog obveznika. Nastanak porezne obveze propisan je posebnim poreznim zakonima. Primjera radi, obveza poreza na dobit za 2021. utvrđuje se u 2022., s tim da zastarni rok počinje teći od 1.1.2023., a rok zastare od 6 godina nastupa 1.1.2029. Razvidno je iz primjera da zastarni rok od 6 godina nastupa zapravo nakon proteka 9 godina. Kod poreza koji nije godišnji porez, npr. PDV, zastara počinje teći istekom godine u kojoj se trebala utvrditi porezna obveza, tj. s 1.1.2023. po isteku 2022. godine. Nastupom zastare porezno tijelo nema pravo na naplatu poreza, utvrđivanje porezne obveze, kamata i troškova ovrhe. Jednako tako, rješenje o naplati poreza na osnovi jamstva ne može se donijeti ako je za porez koji je utvrđen poreznom obvezniku nastupila zastara prava na naplatu. Nastupom zastare porezni obveznik koji je porez platio bez pravne osnove ne može ostvariti pravo na povrat poreza i kamata. Znači, protekom 6 godina i nastupom zastare zastarijeva i pravo na utvrđivanje porezne obveze i pravo na naplatu ili pravo na povrat poreza. Bitno je znati da trenutno važeći OPZ nema propisan pojam relativnog roka zastare od 3 godine.   

Nadalje, zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je donesena pravomoćna presuda za kazneno djelo. Zastara prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili istekom godine u kojoj je postalo izvršno rješenje kojim je porezno tijelo utvrdilo odnosno istekom godine u kojoj je porezna obveza dospjela.

Zastara prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik stekao pravo na povrat. Ako porezni obveznik podmiri poreznu obvezu nakon nastupa zastare, ima pravo na povrat plaćenog poreza i pravo na kamate od dana podnošenja zahtjeva.

Kada zastara ne teče?

Zastara ne teče ako se radi naplate poreza, kamata i troškova ovrhe vodi postupak pred sudom, odnosno za vrijeme trajanja reprogramirane naplate poreznog duga po Zakonu o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom. Navedeno se ističe zbog činjenice što se u porezno-pravnom odnosu, između poreznog obveznika i poreznog tijela, trebaju utvrditi međusobna prava i obveze u poreznom postupku, pa i činjenice glede nastupa zastare koje idu u prilog poreznom obvezniku.

U situaciji smanjene gospodarske aktivnosti, povećane nelikvidnosti i insolventnosti poreznih obveznika, ako ima poreza koji su utvrđeni u nadzoru i nisu naplaćeni, a za iste je nastupila zastara te nisu utuženi od strane poreznog tijela kod nadležnog suda, porezni obveznici bi mogli od poreznog tijela pisanim zahtjevom tražiti brisanje poreznog duga. U vrijeme zastare uračunava se i vrijeme koje je proteklo u korist prednika poreznog obveznika.

Utvrđivanje zastare po službenoj dužnosti

Na nastup zastare prava na utvrđivanje po službenoj dužnosti dužno je paziti i prvostupanjsko porezno tijelo do donošenja i dostave poreznog rješenja kao i drugostupanjsko tijelo do donošenja i dostave rješenja o žalbi. Ako prvostupanjsko ili drugostupanjsko porezno tijelo utvrdi da je nastupila zastara prava na utvrđivanje trebaju rješenjem utvrditi nastup zastare i obustaviti postupak. Na nastup zastare prava na povrat porezno tijelo pazi po službenoj dužnosti.

Ako u upravnom sporu sud poništi porezno rješenje i vrati na ponovno odlučivanje, a u međuvremenu je nastupila zastara prava na utvrđivanje, nadležno porezno tijelo će rješenjem utvrditi nastup zastare i obustaviti postupak.

Na zastaru prava na naplatu po službenoj dužnosti dužno je paziti prvostupanjsko tijelo do donošenja rješenja i dostave rješenja, a drugostupanjsko tijelo dužno je po službenoj dužnosti paziti je li u trenutku donošenja prvostupanjskog rješenja nastupila zastara prava na naplatu. Naime, rješenje o utvrđivanju ili naplati porezne obveze, kamata i troškova ovrhe doneseno nakon nastupa zastare je nezakonito. Porezni dug za koji je utvrđena zastara prava na utvrđivanje ili naplatu porezne obveze, kamata i troškova ovrhe otpisuje se iz poreznih evidencija.

Primjena propisa o zastari za prekršajni progon

Na zastaru prekršajnog progona, izvršenja prekršajno pravnih sankcija, izvršenja oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja predmeta i troškova prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag