Novosti u prehrani radnika od 1.1.2023.

Zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 112/22) kojima se od 1. listopada 2022. povećavaju neoporezivi iznosi određenih primitaka (prigodne nagrade, nagrade za radne rezultate, paušalna naknada za troškove prehrane, i dr.), propisuju se i nove odredbe vezane za podmirivanje troškova prehrane radnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Ograničenje neoporezivog iznosa na nivou mjeseca

Tako, novim st. 43. čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak propisuje se da poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade za prehranu najviše do 500,00 kn mjesečno ili podmiriti troškove prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije do 1.000,00 kn mjesečno.

Dakle, od sljedeće godine neoporezivi iznosi naknade troškova za prehranu radnika propisuju se u mjesečnim svotama, a ne na godišnjoj razini kao što još vrijedi za 2022. godinu. Stoga, da bi paušalna naknada za prehranu radnika bila neoporeziva, ista ne smije prelaziti iznos od 500,00 kn za pojedini mjesec, a ako se radi o naknadi prema vjerodostojnoj dokumentaciji, trošak za pojedini mjesec može biti najviše do 1.000,00 kn. Odnosno, od 1.1.2023. nije moguće neoporezivo podmirivanje troškova prehrane radnika za buduće mjesece, pa tako ni jednokratna isplata paušalne naknade u ukupnom neoporezivom iznosu od 6.000,00 kn godišnje.

Međutim, biti će moguća jednokratna isplata za prethodne mjesece. Naime, st. 43. čl. 7. Pravilnika propisuje se i da u slučaju da se isplaćuju novčane naknade/podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju. Drugim riječima, ako poslodavac nije isplatio naknade za neke od prethodnih mjeseci (jednog ili više), može ih za sve mjesece isplatiti odjednom. Tako, primjerice, poslodavac koji nije radniku isplatio paušalnu naknadu za prehranu za prva tri mjeseca 2023., istu može isplatiti jednokratno u ukupnom neoporezivom iznosu od 1.500,00 kn (500,00 kn za svaki protekli mjesec).

Promjena načina nadoknade prehrane unutar godine

Povezano s prethodno navedenim izmjenama, od 1. siječnja 2023. primjenjuju se i izmjene kojima se omogućava promjena načina nadoknade troškova prehrane radnicima unutar poreznog razdoblja, odnosno unutar godine.

Naime, po novome, propisuje se međusobno isključivanje naknade za prehranu u paušalnom iznosu i temeljem vjerodostojne dokumentacije na razini mjeseca, a ne na godišnjem nivou kao što to još vrijedi za 2022. godinu. Time se omogućava da se za radnika i unutar godine promijeni način nadoknade troškova za prehranu. Stoga, primjerice, radnik koji je tijekom godine mijenjao poslodavca, pri čemu je kod bivšeg poslodavca ostvarivao naknadu za prehranu temeljem vjerodostojne dokumentacije, kod novog poslodavca može ostvarivati paušalnu novčanu naknadu u mjesečnom neoporezivom iznosu od 500,00 kn. Isto vrijedi i u slučaju promjene načina nadoknade troškova prehrane kod istog poslodavca.  

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag