Nezakonita uporaba motornog vozila

Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila uređen je pojam nezakonite uporabe motornog vozila na području Republike Hrvatske (RH), a pod istom se smatra svako korištenje, posjedovanje te činjenično ili pravno raspolaganje motornim vozilom na koje u RH nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez. Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kada se npr. fizičkoj osobi utvrdi nezakonita uporaba motornog vozila na području RH od strane carinskog ili policijskog službenika.

Tko je obveznik plaćanja posebnog poreza?

U situaciji da fizička osoba s prebivalištem u RH nije ostvarila pravo na izuzeće od plaćanja posebnog poreza (npr. zbog kratkotrajne uporabe u RH, zaposlenja kod poslodavca iz druge države članice Europske unije (EU), a istu se zatekne u upravljanju motornim vozilom registriranim u drugoj državi članici EU, smatrat će se da se radi o nezakonitoj uporabi motornog vozila od te fizičke osobe, pa će se istoj osobi obračunati posebni porez na motorna vozila. Dakle, obveznik plaćanja posebnog poreza je osoba koja je nezakonito uporabila motorno vozilo na području RH. Takvom osobom smatra se i osoba koja je sudjelovala u nezakonitoj uporabi motornog vozila na području RH, a znala je ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je takva uporaba nezakonita te osoba koja je odnosno motorno vozilo stekla u vlasništvo ili posjed premda je u trenutku stjecanja ili primitka motornog vozila znala ili je prema okolnostima slučaja morala znati da je motorno vozilo u nezakonitoj uporabi na području RH. Ukoliko bi carinski ili policijski službenici zatekli fizičku osobu u upravljanju motornim vozilom registriranim u državi koja nije država članica EU (tj. registriranim u trećoj zemlji), ta fizička osoba bi morala platiti i posebni porez na motorna vozila te carinu i PDV.

Obračun i uplata posebnog poreza

Kod nezakonite uporabe motornog vozila obveza obračuna i uplate posebnog poreza na motorna vozila nastaje:

  • kad proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima isporuči drugoj osobi motorno vozilo na koje u RH nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez prije izdavanja računa ili bez izdavanja računa ili takvo motorno vozilo uporabi za svoje potrebe
  • kad se utvrdi da je fizička osoba s prebivalištem u RH posjedovala motorno vozilo na koje u RH nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez ili koristila takvo motorno vozilo na cesti u RH. Smatra se da fizička osoba ima prebivalište u RH ako ista na području RH stvarno boravi više od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva na području RH.

U slučajevima nezakonite uporabe motornog vozila posebni porez po službenoj dužnosti utvrđuje i obračunava nadležni carinski ured donošenjem rješenja, a isti fizička osoba treba uplatiti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja nadležnog carinskog ureda.

Tko može koristiti motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU?

Fizička osoba koja ima prebivalište u RH te pravna osoba koja ima sjedište u RH mogu koristiti u RH motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU. Navedeno motorno vozilo se može iznajmiti, uzeti u leasing ili posuditi. Ako se takvo motorno vozilo upotrebljava na cestama u RH u trajanju dužem od 15 dana obvezno se prijavljuje Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje RH. U daljnjem roku od 15 dana od dana prijave carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu treba podnijeti propisanu poreznu prijavu. Posebni porez obračunat će se razmjerno trajanju ugovora o najmu ili leasingu, odnosno vremenu trajanja uporabe motornog vozila na cestama u RH. Neprijavljivanje motornog vozila nadležnom carinskom uredu u navedenim rokovima smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području RH.

Što se ne smatra nezakonitom uporabom motornog vozila?

Motorno vozilo nije nezakonito upotrebljavano na području RH ako:

  • fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici EU koristi na području RH motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u razdoblju, kontinuiranom ili ne, od najduže 6 mjeseci za svako razdoblje od 12 mjeseci,
  • fizička osoba motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u kojoj ima prebivalište redovito koristi za putovanja iz mjesta prebivališta u mjesto rada na području RH i obrnuto (dnevni migrant). U ovom slučaju nema vremenskog ograničenja za uporabu motornog vozila,
  • student motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u kojoj ima prebivalište koristi na području RH u kojoj boravi isključivo zbog studiranja.

Navedeno motorno vozilo se ne području RH ne smije koristiti za prijevoz putnika uz plaćanje ili materijalnu naknadu bilo koje vrste ili za industrijski i/ili komercijalni prijevoz robe uz plaćanje ili bez plaćanja. Također, motorno vozilo se ne smije otuđiti, iznajmiti ili posuditi, a ne smije ga koristiti druga osoba osim one koja ga je unijela, a u kojim slučajevima se smatra da je motorno vozilo nezakonito uporabljeno na području RH.

Ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na području RH ako se motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU nalazi u posjedu ili uporabi kod:

  • fizičke osobe s prebivalištem u RH koja je zaposlena kod poslodavca u drugoj državi članici EU, a vozilo je u vlasništvu poslodavca. Fizička osoba s prebivalištem u RH je u tom slučaju dužna Carinskoj upravi predočiti pisanu izjavu vlasnika motornog vozila te druge dokaze iz kojih je nedvojbeno da je motorno vozilo prvenstveno namijenjeno za obavljanje zaposlenikovog posla izvan područja RH, te u roku od 5 dana od dana prijave podnijeti zahtjev za izuzeće od plaćanja posebnog poreza na propisanom obrascu. Pravo na izuzeće ne mogu ostvariti osobe koje su zaposlene kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi članici EU s mjestom rada i prijavom u RH,
  • fizičke osobe s prebivalištem u RH koja ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članici EU, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta, odnosno slobodnog zanimanja odnosno odgovorna je osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ili poduzeća registriranog u drugoj državi članici EU, a motorno vozilo je u vlasništvu tog stranog pravnog subjekta. Ukoliko su ispunjeni uvjeti, carinski ured izdaje odobrenje za upravljanje tim vozilom na području RH u razdoblju koje ne može biti duže od godinu dana,
  • fizičke osobe s prebivalištem u RH koja je motorno vozilo iznajmila, uzela u leasing ili posudila u drugoj državi članici EU radi kratkotrajne uporabe u RH. U tom slučaju motorno vozilo smije biti u uporabi na području RH najduže 15 dana od dana prijave Carinskoj upravi, u kojem roku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila ili iznajmila. Osoba koja je posudila, uzela u leasing ili iznajmila motorno vozilo dužna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem prije ulaska na područje RH. Bitno je znati da se to motorno vozilo ne smije ponovno upotrebljavati na cestama u RH u roku od godine dana od dana prethodne prijave.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag