Naknada za odvojeni život od obitelji

Izvorom radnog prava (npr. ugovorom o radu ili pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom) kojeg primjenjuje poslodavac treba urediti pravo radnika na naknadu za odvojeni život od obitelji. Donošenje i primjena izvora radnog prava ovisi o vrsti poslodavca, njegovoj veličini i djelatnosti koju obavlja. Ukoliko u bilo kojem navedenom izvoru radnog prava nije uređeno pravo radnika na navedenu naknadu, tada radnik ne može ostvariti to svoje pravo bez obzira što poslove svog radnog mjesta obavlja u sjedištu poslodavca tj. mjestu rada koje je različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Po odredbama poreznih propisa, za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice poslodavac može isplatiti radniku naknadu za odvojeni život od obitelji. Bitno je znati da to mjesto rada radnika treba biti različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta. Radnik mora imati i obitelj, a istom se smatra bračni drug, djeca, posvojenik, udomljeno dijete i štićenik, ako su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik. 

Uvjeti za neoporezivu isplatu naknade

Poslodavac može radniku neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • da radnik radi u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice,
  • da je mjesto rada radnika različito od njegova mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta,
  • da radnik ima obitelj, a članovi iste (bračni drug, djeca, posvojenik, udomljeno dijete i štićenik) da su prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i radnik.

Zbog povećanih osobnih troškova radnika, uz ispunjenje propisanih uvjeta, poslodavac može isplatiti radniku neoporezivi iznos naknade za odvojeni život od obitelji na ime pokrića troškova prehrane, smještaja, lokalnog prijevoza i drugih troškova života koje radnik ima u mjestu u kojem radi.

Neoporezivi iznos naknade

Poslodavac može radniku isplatiti do 1.750,00 kn mjesečno naknade za odvojeni život od obitelji bez obračunavanja poreza na dohodak. Pravo na naknadu se utvrđuje za dan. Iznos dnevne naknade za odvojeni život od obitelji zapravo je neoporezivi mjesečni iznos naknade za odvojeni život podijeljen s brojem ukupnih dana za mjesec za koji se naknada isplaćuje. Primjera radi, ako se naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje za mjesec rujan 2022. tada je dnevni iznos iste 58,33 kn (1.750,00 : 30). Ako bi se naknada isplaćivala za mjesec koji ima 31 dan (npr. kolovoz) tada bi iznos iste bio 56,45 kn (1.750,00 : 31).

Napomena, ako bi pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji bilo utvrđeno u izvoru radnog prava u iznosu koji je viši od neoporezivog iznosa, tada se razlika iznad neoporezivog iznosa smatra plaćom te se i oporezuje kao plaća.

Nadalje, poslodavac ne može neoporezivo isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji niti radniku strancu (koji ima radnu dozvolu i prijavljeno privremeno boravište u Hrvatskoj, a obitelj mu je prijavljena na adresi prebivališta u drugoj (matičnoj) državi) kao niti izaslanom radniku na rad u Hrvatsku. Isplata naknade navedenim radnicima oporezuje se kao plaća.

Isplatitelji (pravne i fizičke osobe) mogu isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji bez obračuna poreza na dohodak (tj. neoporezivo) i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu, na dobrovoljnoj praksi ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, iako navedene osobe nisu radnici isplatitelja naknade.

Izvješćivanje u JOPPD obrascu

Na JOPPD obrascu poslodavac izvješćuje o isplaćenoj naknadi za odvojeni život od obitelji radniku na dan isplate ili najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu za isplatu u prethodnom mjesecu. Kako se radi o neoporezivom primitku, potrebno je popuniti i stranicu A i stranicu B navedenog obrasca. Kod popunjavanja polja na stranici B, između ostalog, bitno je navesti u poljima 6.1. i 6.2. da se radi o stjecatelju neoporezivog primitka (upisuje se 0000) te u polju 15.1. šifru 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa.    

Međusobno isključivanje neoporezivih primitaka

Naknada za odvojeni život od obitelji, dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu i/ili inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i/ili inozemstvu i pomorski dodatak jesu naknade koje se međusobno isključuju. To znači da se radniku za isti dan (ili dane) može samo neoporezivo isplatiti ili naknada za odvojeni život od obitelji ili dnevnica za službeni put  ili dnevnica za rad na terenu ili pomorski dodatak, a nikako npr. i naknada za odvojeni život od obitelji i dnevnica. Primjera radi, ako se za mjesec rujan 2022. radniku isplaćuje naknada za odvojeni život od obitelji, a radnik zbog potreba posla bude upućen na službeni put u tuzemstvu u trajanju od 3 dana, onda se za te dane službenog puta radniku ne može isplatiti dnevna naknada za odvojeni život od obitelji već mu se isplaćuje dnevnica za službeni put u tuzemstvu. Iznos isplaćene naknade za odvojeni život od obitelji za rujan 2022. bio bi 1.575,01 kn (1.750,00 – 174,99), a iznos isplaćenih dnevnica u tuzemstvu za 3 dana službenog puta bio bi 600,00 kn (200,00 x 3). Iznos od 174,99 kn je zbroj 3 dnevne naknade za odvojeni život od obitelji (58,33 + 58,33 + 58,33) za rujan 2022.

Isplata naknade osobi koja obavlja samostalnu djelatnost

Poduzetnici fizičke osobe koji obavljaju samostalnu djelatnost mogu sebi osobno isplatiti naknadu za odvojeni život od obitelji do neoporezivog iznosa ukoliko su ispunjeni uvjeti za neoporezivu isplatu naknade kako je navedeno naprijed u tekstu. Isplaćeni neoporezivi iznos naknade je priznati izdatak po osnovi samostalne djelatnosti. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

   

Natrag