Druga djelatnost i obveza doprinosa za 2021. godinu

Drugom djelatnosti smatra se samostalna djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva ili ostala djelatnost koju nositelj te djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. Godišnja osnovica od koje se utvrđuje iznos doprinosa osnovom druge djelatnosti za 2021. može biti ili dohodak ili dobit koji su utvrđeni temeljem poslovnih knjiga ili pak dohodak koji je utvrđen u paušalnom iznosu. Obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je osoba koja obavlja drugu djelatnost.   

Osnovica - ostvareni dohodak ili dobit temeljem poslovnih knjiga

Godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvareni dohodak (razlika primitaka i izdataka) ili dobit (razlika između prihoda i rashoda) za 2021. godinu. Taj ostvareni dohodak je dohodak prije umanjenja za preneseni gubitak i ostala umanjenja dohotka prema propisima o porezu na dohodak i posebnim propisima, odnosno ta ostvarena dobit je dobit prije umanjenja za preneseni gubitak i ostala umanjenja i uvećanja dobiti prema propisima o porezu na dobit i posebnim propisima. Godišnja osnovica za obračun doprinosa za 2021. godinu može iznositi najviše do 71.611,80 kn (9.181,00 x 0,65 x 12). Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u 2021., iznos godišnje osnovice biti će razmjeran (proporcionalan) broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u 2021. godini. Bitno je znati da se u broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa svaki puni mjesec druge djelatnosti uvećan za posljednji mjesec (bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu) te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad. Također, u broj mjeseci obavljanja djelatnosti računa se svaki puni mjesec u kojemu je osoba obavljala tu djelatnost uvećan za posljednji mjesec (bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu) te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je korišteno pravo na privremenu nesposobnost za rad.

Prema godišnjoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to: - MO I. stup po stopi od 10% odnosno 7,5% ako je osiguranik MO I. i II. stup - MO II. stup po stopi od 2,5% te - doprinos za zdravstveno osiguranje (ZO) po stopi od 7,5%. Osoba koja obavlja drugu djelatnost obračunava i plaća navedene doprinose.

Iznos godišnje osnovice i obveze doprinosa prema istoj utvrđuju se nakon isteka godine za koju se obveza odnosi, tj. nakon isteka 2021. Godišnja obveza doprinosa dospijeva na naplatu s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) ili s danom podnošenja godišnje prijave poreza na dobit (Obrazac PD).

Osnovica – godišnji paušalni dohodak

Godišnji paušalni dohodak je osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji od druge djelatnosti porez na dohodak plaća prema paušalnom dohotku. Za djelatnost obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti paušalni dohodak može biti: - 12.750,00 kn ako je obveznik u 2021. ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn - 17.250,00 kn ako je obveznik u 2021. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kn do 115.000,00 kn - 22.425,00 kn ako je obveznik u 2021. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kn do 149.500,00 kn - 34.500,00 kn ako je obveznik u 2021. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kn do 230.000,00 kn - 45.000,00 kn ako je obveznik u 2021. ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kn do 300.000,00 kn.

Ako je razdoblje obavljanja druge djelatnosti kraće od ukupnog razdoblja obavljanja djelatnosti u 2021. godini, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju mjeseci u kojima je obveznik doprinosa obavljao drugu djelatnost u odnosu na broj mjeseci obavljanja djelatnosti u 2021. godini. U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti ne uzima se razdoblje u kojem je obveznik privremeno obustavio obavljanje druge djelatnosti sukladno propisu o obrtu.

Prema paušalnom dohotku (godišnjoj osnovici) obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to: - MO I. stup po stopi od 10% odnosno 7,5% ako je osiguranik MO I. i II. stup - MO II. stup po stopi od 2,5% te - doprinos za ZO po stopi od 7,5%. Porezna uprava rješenjem po službenoj dužnosti utvrđuje godišnju obvezu doprinosa, a ista dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja obvezniku.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag