Sezonski rad u poljoprivredi

Sezonski radnik u poljoprivredi je, prema čl. 7. toč. 56. Zakona o doprinosima (u nastavku: ZDOP), osoba koja na temelju ugovora o sezonskom radu obavlja privremene/povremene poslove u poljoprivredi sukladno propisu kojim se uređuje tržište rada, odnosno Zakonu o tržištu rada (u nastavku: Zakon) kojim su propisana područja (čl. 78.) na kojima se mogu obavljati privremeni/povremeni sezonski poslovi u poljoprivredi.

Ugovor o sezonskom radu

Sezonski radnik u poljoprivredi može biti nezaposlena osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja koji, na temelju ugovora o sezonskom radu, obavlja privremene/povremene sezonske poslove u poljoprivredi. Od osoba propisanih čl. 78. st. 6. Zakona s kojima se ne može sklopiti ugovor za obavljanje navedenih poslova ističemo osobe koje su u radnom odnosu ili su samozaposlene, uz napomenu da se takav ugovor ne može sklopiti niti s osobom koja koristi rodiljni/roditeljski dopust (čl. 79. Zakona).

Osim za obavljanje poslova u poljoprivredi, ovaj se ugovor može sklopiti i  za obavljanje onih sezonskih poslova u poljoprivredi koji se odnose na prodaju na malo izvan prodavaonica, vlastitog sezonski sakupljenog ili proizvedenog uroda, proizvoda ili kulture odnosno ulovljene ili uzgojene ribe i drugih vodenih organizama.

Ugovor za poslove u poljoprivredi se sklapa za svaki radni dan posebno, prije početka rada. Ugovor se sklapa predajom i prihvatom vrijednosnog kupona i njegovim evidentiranjem/lijepljenjem na propisanom obrascu ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi (čl. 79. st. 1. Zakona).

Nakon primitka kupona od poslodavca, sezonski radnik za svaki radni dan lijepi vrijednosne kupone u odgovarajuću rubriku na obrascu ugovora. Radnik je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor.

Poslodavac nije obvezan za sezonske radnike u poljoprivredi voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.

Sezonski radnik može tijekom godine raditi najduže 90 dana s tim da taj rad ne mora biti u neprekinutom trajanju. Ako poslodavac ima potrebu dužeg rada tada mora sklopiti ugovor o radu.

Plaćanje doprinosa kupnjom vrijednosnih kupona

Obveznik doprinosa je osiguranik, a obveznik plaćanja doprinosa poslodavac (čl. 187.a ZDOP-a). Poslodavac unaprijed plaća dnevni iznos doprinosa za obvezna osiguranja kupnjom vrijednosnog kupona kojim se dokazuje da je poslodavac za sezonskog radnika u poljoprivredi uplatio propisane doprinose.

Obveza plaćanja doprinosa propisana je za mirovinsko osiguranje I. stup (20%/15%) i II. stup (5%) na propisanu dnevnu osnovicu. Na kuponu je naznačen iznos plaćenog dnevnog doprinosa.

Samom kupnjom vrijednosnog kupona poslodavac uplaćuje propisane doprinose od 20,0%.

Dnevna osnovica za obračun doprinosa za 2021. propisana je u iznosu od 122,41 kn [(9.181,00 x 0,4) : 30]. Temeljem navedene dnevne osnovice, dnevna svota doprinosa/vrijednost kupona iznosi 24,48 kn (122,41 x 20%).

Ako navedene poslove obavljaju umirovljenici tada poslodavci i za njih moraju kupiti vrijednosne kupone pri čemu se isplata mirovine tim osobama ne obustavlja (čl. 99. st. 3. toč. 7. Zakona o mirovinskom osiguranju).

Isplata plaće

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku za 2021., nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu, ne može biti niži od 97,93 kn.

Dnevni iznos plaće, kao i svi ostali primici koje poslodavac eventualno isplaćuje sezonskom radniku, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak pri čemu se, za razliku od drugih oblika drugih dohodaka, porez plaća po stopi od 10% (čl. 76.a i 78.a Zakona o porezu na dohodak) te se smatra konačnim porezom.

Budući je poslodavac propisane doprinose platio unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona, poslodavac pri isplati plaće ne obračunava niti ne uplaćuje doprinose. To znači da je poslodavac pri isplati dnevne plaće obvezan obračunati i uplatiti samo porez na dohodak i ev. prirez porezu, kao porez po odbitku, do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata ili davanje.

Za isplaćenu plaću te uplaćeni porez i prirez poslodavci su obvezni podnijeti Poreznoj upravi Obrazac JOPPD, do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je primitak ostvaren, odnosno isplaćen ili najkasnije sljedeći radni dan (čl. 79. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak). U Obrascu JOPPD se ne iskazuju podaci o doprinosima uplaćenim putem vrijednosnih kupona već samo podaci o obračunanom i uplaćenom porezu i prirezu (pod 6.1.: 4001; 6.2.: 4033 Primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak, ostvareni temeljem sezonskog rada u poljoprivredi prema posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada; 10. – 10.0.: 0; 10.1. – 10.2.: 01.01.2021. – 31.12.2021.; 12. – 0,00; iskazuju se podaci uz dohodak: 13.5., 14.1., 14.2. te podaci pod 16.1. i 16.2.)

Poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku isplatiti u gotovom novcu (čl. 92. st. 3. toč. 3. Pravilnika).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag