Obvezno testiranje prema Odluci Stožera civilne zaštite RH - u primjeni od 16.11.2021.

U Nar. nov., br. 121/21 od 12.11.2021. objavljena je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (u nastavku: Odluka), koja stupa na snagu 16.11.2021. (utorak).

Što se uvodi Odlukom?

S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19, ovom Odlukom se radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 uvodi posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 (u nastavku: testiranje):

 • dužnosnika,
 • državnih službenika i namještenika,
 • službenika i namještenika u javnim službama (na koje se primjenjuje propis kojim se uređuju plaće u javnim službama),
 • službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te
 • zaposlenika trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave ili Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u njima imaju većinski udio i
 • zaposlenika trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio,
 • pripadnika Oružanih snaga RH,
 • kao i zaposlenika u zračnim lukama na području RH.

Iznimno, testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju

Navedene osobe dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem:

 • EU digitalne COVID potvrde ili
 • predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Drugim odgovarajućim dokazom o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju osobe dokazuju:

 1. da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci - potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
 2. da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom - potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
 3. da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci - potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci
 4. da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze - potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.

Dokaz o testiranju mora se predočiti prilikom ulaska u službene prostorije na uvid osobi koju čelnik tijela, odnosno poslodavac za to ovlasti.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na:

 • sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade gore navedene osobe,
 • sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili
 • druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

Osobe koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

Tijekom boravka u službenim prostorijama, sve osobe obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

Gdje se može obaviti testiranje?

Testiranje se može obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju. Popis ovlaštenih ustanova i laboratorija objavljuje se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Iznimno od navedenog, testiranje je moguće obaviti i u službenim prostorijama ukoliko je čelnik tijela, odnosno poslodavac u mogućnosti organizirati testiranje vlastitim resursima ili ugovoriti uslugu s ovlaštenom ustanovom ili laboratorijem. Ako se testiranje organizira vlastitim resursima potvrde koje će izdati temeljem takvog testiranja važe samo za ulazak u službene prostorije.

Čelnik tijela, odnosno poslodavac obvezan je svojim zaposlenicima (dakle ne i strankama, pružateljima usluga ili drugim osobama koje dolaze u službene prostorije), koje podnesu zahtjev, refundirati troškove testiranja za potrebe dolaska na posao.

Iznimke od primjene Odluke

Ova Odluka ne primjenjuje se:

 • na zaposlenike zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i na privatne zdravstvene radnike, na prijem pacijenata u zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih djelatnika te na zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi, na koje se primjenjuju posebne odluke
 • na studente prilikom boravka u prostorima visokih učilišta osim ukoliko visoko učilište ne odluči drugačije
 • na učenike prilikom boravka u prostorima škola i odgoj­no-ob­razovnih ustanova
 • na osobe mlađe od 16 godina
 • na osobe koje dovode dijete ili učenika u dječji vrtić ili osnovnu školu ili ustanovu za odgoj i obrazovanje djece i adolescente s posebnim potrebama
 • na osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe
 • na osobe koje u poslovnice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dolaze podići svoju EU digitalnu COVID potvrdu
 • na osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima
 • na korisnike poštanskih usluga koji moraju preuzeti pošiljke čije nepreuzimanje bi imalo pravne posljedice
 • na osobe kod kojih postoje kontraindikacije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

Dakle, navedene osobe u navedenim situacijama ne moraju predočavati EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Međutim, očito će morati na traženje ovlaštene osobe predočiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za izuzeće od primjene; npr. osobnu iskaznicu osoba mlađa od 16 godina ili dokaz o preuzimanju pošiljke u Hrvatskoj pošti čije ne preuzimanje bi imalo pravne posljedice.

Što s poslodavcima iz privatnog sektora?

Subjekti koji ne potpadaju pod obveznike Odluke (a što su svi poslodavci u privatnom sektoru), nisu obvezni testirati svoje zaposlenike na virus SARS-CoV-2 po odredbama ove Odluke, ali je Odlukom njima dana preporuka da uvedu mjeru obveznog testiranja svojih zaposlenika i drugih osoba koje dolaze u njihove poslovne prostore (toč. XI.).

Ukoliko poslodavci iz privatnog sektora odluče provoditi obvezno testiranje svojih zaposlenika na svoj teret, isto mogu dogovoriti s odgovarajućom zdravstvenom ustanovom ili izbor ustanove ili laboratorija prepustiti zaposleniku. Pritom je bitno znati da su ti troškovi testiranja po računu zdravstvene ustanove poslodavcu porezno priznati trošak što se tiče poreza na dobit odnosno poreza na dohodak i nisu primitak po osnovi nesamostalnog rada (plaća) zaposlenika koji se testira (čl. 71.zc st. 1. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/15 – 106/21).

Uvažavajući odredbe propisa o računovodstvu (o urednoj i vjerodostojnoj ispravi, sadržaju iste, itd.), poreza na dobit, poreza na dohodak, bitno je znati da izdani račun zdravstvene ustanove u ovome slučaju treba glasiti na poslodavca (pravnu ili fizičku osobu – obrtnika), a u opisu računa mora biti navedeno ime i prezime zaposlenika za kojeg je obavljeno testiranje. Stoga je oportuno poslodavcima dati takvu jasnu uputu vlastitim zaposlenicima kako ne bi dolazilo do nesporazuma.

Plaćanje računa za obavljeno testiranje može obaviti ili poslodavac ili radnik, a navedeno ovisi o dogovoru između zdravstvene ustanove i poslodavca. Ukoliko zaposlenik svojim novcem plati račun za testiranje, poslodavac može zaposleniku izvršiti povrat novca (refundaciju) u gotovom novcu ili uplatom na njegov tekući račun, a isto bi trebalo biti uređeno odlukom poslodavca. O obavljenom povratu novca zaposleniku poslodavac ne izvješćuje u JOPPD obrascu tj. isti ne podnosi Poreznoj upravi navedeni obrazac.

Jednako tako, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac na svoj teret omogućuje zaposlenicima u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja nije primitak od nesamostalnog rada (plaća) zaposlenika (čl. 22. st. 1. toč. 7. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 – 138/20).

Bitno je znati i da u situaciji kada zaposlenik treba obaviti službeno putovanje u inozemstvo pa plati cijepljenje, liječnički pregled, pribavljanje putničke isprave, da mu poslodavac tada može priznati i nadoknaditi navedene troškove u stvarnim iznosima po priloženim računima uz nalog za službeno putovanje ako te navedene troškove ne plaća obvezno zdravstveno osiguranje (čl. 7. st. 19. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/21).

Zaključak

Dakle, navedenom odlukom ne uvodi se obveza cijepljenja ni ishođivanja digitalne COVID potvrde, već se uvodi posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja, ukoliko osoba nije cijepljena ili nije preboljela COVID-19.

Obveza testiranja odnosi se na sve dužnosnike, državne i javne službenike i namještenike, kao i  na službenike i namještenike u općinama, gradovima i županijama. Osim njih, obveza obuhvaća i zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači RH ili JLP(R)S-i ili RH ili JLP(R)S u njima imaju većinski udio,. Nadalje, obveza testiranja obuhvaća i zaposlenike trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima RH ili JLP(R)S-a imaju većinski udio. Osim na njih, obveza se odnosi i na pripadnike Oružanih snaga RH, te zaposlenike u zračnim lukama na području RH.

Osim toga, sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade prethodno navedene osobe, zatim, svi pružatelji usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima ili bilo druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi imaju obvezu predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Iznimno, obvezu testiranja ni predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog dokaza nemaju osobe izrijekom pobrojane u toč. IX. Odluke (npr. sve osobe mlađe od 16, učenici prilikom boravka u prostorima škola i odgoj­no-ob­razovnih ustanova ili studenti prilikom boravka u prostorima visokih učilišta, osim ukoliko visoko učilište ne odluči drugačije).

Testiranje se može obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju. Popis ovlaštenih ustanova i laboratorija objavljuje se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Testiranje je moguće obaviti i u službenim prostorijama ukoliko je čelnik tijela, odnosno poslodavac u mogućnosti organizirati testiranje vlastitim resursima ili ugovoriti uslugu s ovlaštenom ustanovom ili laboratorijem. No, u ovom slučaju potvrde koje će izdati temeljem takvog testiranja važe samo za ulazak u službene prostorije.

Dakle, na poslodavcu – obvezniku Odluke je izbor kako će organizirati testiranje (npr. da sve zaposlenike uputi kod jedne ustanove ili laboratorija ili zaposlenici slobodno mogu birati gdje će se testirati uz čuvanje računa kao dokaza potrebnog za refundaciju).

O evidentiranju troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2 kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika pročitajte više ovdje.

Vezano uz evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2 kod poslodavaca -obveznika Odluke, koji nisu proračun, proračunski i izvanproračunski korisnici (npr. trgovačka društva u vlasništvu RH ili JLP(R)S-a), naglašavamo da je provedbu Odluke obvezan je osigurati čelnik tijela, odnosno poslodavac. U tom smislu trgovačko društvo u vlasništvu npr. JLP(R)S-a biti će obvezno provesti uputu ili pravila svog osnivača.

Ako navedeni poslodavci u svrhu jasnijeg evidentiranja troška testiranja zaposlenika uvedu pravilo da račun mora glasiti na poslodavca uz navođenje imena i prezimena zaposlenika, uputno je da se svi zaposlenici o tome pravodobno i jasno izvijeste i da im se daju potrebni podaci za izdavanje računa, koje će morati dati ustanovi ili laboratoriju gdje će se testirati. Međutim, sve i da takvo postupanje izostane, a toga će u praksi svakako biti, to ne bi smjelo utjecati na obvezu poslodavca da takav trošak naknadi (refundira) zaposleniku. Naime, Odlukom je propisana jasna obveza čelnika tijela, odnosno poslodavca, refundirati troškove testiranja za potrebe dolaska na posao, a koja obveza nastaje podnošenjem zahtjeva zaposlenika.

Iako je riječ o neoporezivom primitku, naknada odnosno refundacija troškova testiranja nije izuzeta od ovrhe pa ukoliko se refundacija troškova testiranja isplaćuje na račun zaposlenika čiji su računi blokirani, poslodavac nema zakonsku osnovu za isplatu iste na zaštićeni račun.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag