Evidentiranje troška testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2

Vezano za primjenu Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. o uvođenju posebne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, često je pitanje proračuna na koji način treba evidentirati trošak testiranja zaposlenika na COVID-19 koji je na teret poslodavca, u proračunskom računovodstvu. U nastavku je dan odgovor s pojašnjenjima.

Ministarstvo financija je u polugodišnjoj okružnici (Uputa Ministarstva financija od 29. lipnja 2021., KLASA: 400-02/21-01/25, URBROJ: 513-05-03-21-2) dalo uputu o evidentiranju troška testiranja zaposlenika na COVID-19, kako slijedi:

„Sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 103/20.) koje su na snagu stupile 19. rujna 2020., trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti koji poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra se dohotkom od nesamostalnog rada, nego neoporezivim primitkom.

Slijedom navedenog, trošak testiranja zaposlenika na COVID-19 plaćen od strane proračuna odnosno proračunskog korisnika ne smatra se plaćom zaposlenika, neovisno o tome kako proračun odnosno proračunski korisnik podmiruje trošak (HZJZ-u odnosno nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi ili nadoknađuje trošak zaposleniku koji ga je podmirio), ako je  testiranje u interesu obavljanja njegove djelatnosti, a knjigovodstveno se evidentira u okviru odjeljka 32363 Laboratorijske usluge.“

Treba napomenuti da u slučaju kada navedeni trošak proračun/proračunski korisnik nadoknađuje zaposleniku (koji je tu uslugu platio nekom laboratoriju), zaposlenik treba donijeti račun koji treba glasiti na proračun/proračunskog korisnika, a na njemu obavezno mora biti navedeno za koju osobu je testiranje provedeno.

Ukoliko se trošak radniku nadoknađuje isplatom iz blagajne, postupak treba biti u skladu s  procedurom o blagajničkom poslovanju, koju svaki proračun/proračunski korisnik ima propisanu za sebe. Tom procedurom, između ostaloga, trebaju biti uređene isplate iz blagajne i postupanja s knjigovodstvenim ispravama na temelju kojih se obavljaju isplate iz blagajne. Ulazni računi za nabavke roba i usluga koji se plaćaju gotovinski, uključujući i računi za laboratorijske usluge testiranja, moraju biti naslovljeni na instituciju (proračun/proračunskog i/ili izvanproračunskog korisnika) i moraju biti likvidirani od strane čelnika ili druge ovlaštene osobe. Prilikom likvidature, između ostaloga provjerava se imaju li sav zakonski propisani sadržaj i sve informacije o nastalom poslovnom događaju, zato su radi likvidature i odobravanja isplate nužni podaci o opisu obavljene usluge, vremenu kada je i za koga je testiranje obavljeno itd. Račune plaćene u gotovini u pravilu treba evidentirati terećenjem odgovarajućeg računa rashoda i odobravanjem računa 11311 Kunska blagajna. Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu (nar. nov., br. 124/14 – 108/20) (čl. 17. st. 3.), obveze su neizmirena dugovanja, pa nije opravdano iznos gotovinski plaćenog računa priznavati kao obvezu prema „dobavljaču“.

S obzirom na to da kod proračuna/proračunskih korisnika sve nabavke moraju biti prethodno odobrene, prema pisanoj proceduri stvaranja obveza (što uključuje i provjeru jesu li za takve nabavke osigurana sredstva), u slučaju obveznog testiranja zaposlenika na virus SARS-CoV-2, nastanak takvih troškova proizlazi iz obvezne primjene Odluke Stožera civilne zaštite RH od 12. studenoga 2021. Ukoliko u planskom aktu nisu osigurana dostatna sredstva, treba ga izmijeniti.  

Računi za obavljeno testiranje koje je podmirio radnik (naslovljeni na proračun/proračunskog i/ili izvanproračunskog korisnika, s opisom usluge i naznačenim podacima kada i za koga je obavljeno testiranje), mogu se umjesto iz blagajne refundirati radniku na njegov tekući račun.

Također treba napomenuti da ako se testiranje obavlja radi službenog putovanja u inozemstvo (što ne mora biti vezano za status cijepljenja osobe koja ide na službeni put), takav trošak treba evidentirati na računu 32119 Ostali rashodi za službena putovanja.

O poreznom tretmanu testiranja na COVID-19 možete pročitati ovdje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag