Obračunski PDV pri uvozu

U sklopu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost došlo je do proširenja mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu na sva dobra neovisno o njihovoj vrsti i vrijednosti, s ciljem olakšanja poslovanja poreznim obveznicima u smislu angažiranja financijskih sredstava za plaćanje. Tako je od 1.1.2021. moguća primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti.

U tom smislu Zakon o PDV-u propisuje (čl. 76. st. 8.) da se smatra da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a porezni obveznik zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Od 1.1.2021. moguća je primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti.

Treba napomenuti da primjena obračunskog načina podmirenja PDV-a pri uvozu nije obvezna, nego je dana kao mogućnost. Pravo korištenja obračunskog PDV-a pri uvozu imaju i strani porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a u RH (imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj u RH).

Uvjeti za primjenu obračunskog PDV-a pri uvozu

Mogućnost korištenja obračunskog PDV-a pri uvozu imaju porezni obveznici – uvoznici, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u registar obveznika PDV-a u RH,
  • imaju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti,
  • zatražili su ovakav način podmirenja PDV-a pri uvozu odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije za puštanje robe u slobodni promet.

Porezni obveznici, koji žele primjenjivati obračunsku kategoriju PDV-a pri uvozu, osim odgovarajućeg popunjavanja carinske deklaracije, trebaju voditi računa i o pravilnom popunjavanju prijave PDV-a.

Porezni obveznik PDV pri uvozu iskazuje u PDV obrascu kao obvezu pod točkom II.15., te u istoj prijavi PDV-a pod točkom III.14. iskazuje pretporez pri uvozu.

Naime, u slučaju da porezni obveznik odgovarajuće popuni carinsku deklaraciju i time ostvari ovu pogodnost, ali u prijavi PDV-a ne iskaže obvezu PDV-a pri uvozu nego samo iskaže pretporez vezano uz uvoz dobara, načelno se smatra da PDV pri uvozu nije plaćen te se primjenjuju odredbe Zakona o PDV-u kojima je propisan nastanak porezne obveze i plaćanje PDV-a pri uvozu dobara.

Obzirom da je ova pogodnost namijenjena isključivo obveznicima PDV-a s pravom na odbitak pretporeza u cijelosti, u Informacijskom sustavu Porezne uprave se pri podnošenju PDV obrazaca provode kontrole na način da se provjerava radi li se o poreznom obvezniku koji ima pravo na potpuni odbitak pretporeza (100%) ili o poreznom obvezniku koji primjenjuje podjelu pretporeza. Porezni obveznici koji nemaju pravo na odbitak pretporeza u cijelosti u PDV obrascu upisuju podatak pod točkom VII. IZNOS GODIŠNJEG RAZMJERNOG ODBITKA PRETPOREZA (%) odnosno postotak (%) prava na odbitak pretporeza (pro rata) utvrđen temeljem isporuka prethodne godine. Takvi porezni obveznici ne mogu koristiti obračunski PDV kod uvoza dobara.

Podnošenje zahtjeva za primjenu obračunskog PDV-a

Ako želi koristiti ovu pogodnost uvoznik je dužan potvrditi da je upisan u registar obveznika PDV-a, te od svoga carinskog zastupnika zatražiti korištenje ove pogodnosti odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet.

Zahtjev se podnosi popunjavanjem polja 44/2 „Priloženi dokumenti/potvrde i odobrenja“ uvozne carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet, navođenjem šifre 4PDV i jedinstvenom oznakom R91/11002/000007/2020/44444444444.

Nakon što je deklaracija prihvaćena, nadležna carinarnica provjerava je li porezni obveznik upisan u Registar obveznika PDV-a te ima li pravo na odbitak pretporeza u cijelosti (nema popunjen podatak pod točkom VII. PDV obrasca). Prema Uputi Središnjeg ureda Carinske uprave u deklaraciji se na standardno propisani način vrši obračun pripadajućih uvoznih davanja – carine, PDV-a, posebnih poreza i trošarina. Uvozna davanja, osim PDV-a, knjiže se u pripadajuće evidencije dugova, a svota PDV-a se putem IT sustava prosljeđuje Poreznoj upravi radi provjera pri podnošenju PDV prijava. Iznos obračunskog PDV-a će u deklaraciji biti označen šifrom B00*. Ova oznaka označuje da se obračunati PDV pri uvozu ne podmiruje kao dio carinskog duga, već se prijavljuje isključivo putem prijave PDV-a.

Izuzeće od mogućnosti primjene obračunskog PDV-a pri uvozu

Zakon o PDV-u propisuje (čl. 76. st. 8.) da se obračunski PDV pri uvozu ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

  • kada se podnosi deklaracija za puštanje u slobodni promet pošiljaka male vrijednosti (definirana čl. 143.a Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L, 343, 29. 12. 2015.)) ili
  • kada se podnosi deklaracija za dobra u poštanskim pošiljkama (definirana čl. 144. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije).

Treba napomenuti kako se od 1. srpnja 2021. ukida oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kn), te se počinju primjenjivati novi postupci pri uvozu:  Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja - IOSS (Import One Stop Shop), kao i Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz. Detaljno o novim posebnim postupcima, čija primjena kreće od 1. srpnja 2021., možete pronaći u FIP-u 01/21.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag