Obavljanje obrta u RH od strane stranog državljanina (stranca)

Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. To samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti (tj. onih koje nisu zakonom zabranjene) uz ispunjenje uvjeta (i općih i posebnih) od strane fizičke osobe sa svrhom postizanja dohotka/dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu smatra se obrtom po Zakonu o obrtu. Osim na navedeni način, obrt se može obavljati i kao sezonski i to najdulje 9 mjeseci unutar jedne kalendarske godine što se upisuje u obrtni registar, i ne smije se obavljati izvan tog upisanog razdoblja.

Oblici obrta

Obrt se može obavljati kao slobodni, vezani, povlašteni. Da bi mogao obavljati neki od navedenih oblika obrta obrtnik mora imati obrtnicu izdanu od nadležnog upravnog tijela na području kojega će biti sjedište obrta ako je ispunio propisane uvjete. Bitno je znati da obrtnik može obavljati samo one obrte koji su obuhvaćeni obrtnicom. Uz obrt, obrtnik može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju obrta koji je obuhvaćen obrtnicom ili se uobičajeno obavljaju uz obrt obuhvaćen obrtnicom, ako se obavljaju u manjem opsegu, odnosno ako ne predstavljaju pretežiti dio obrta. Za obavljanje druge djelatnosti obrtnik ne mora ispunjavati uvjet stručne osposobljenosti odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita.

Vezani obrt

Fizička osoba može obavljati vezani obrt ako uz opće uvjete ispunjava i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita (npr. automehaničar, klesar, stolar, frizer, itd.). Ukoliko osoba ispunjava opće uvjete, a ne ispunjava poseban uvjet, ista može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava posebnom uvjetu. I osobe koje imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, kao i fizičke osobe – izumitelji na temelju ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu i zaštićenog industrijskog dizajna mogu obavljati vezani obrt. Prilikom otvaranja obrta, uz uvjete propisane Zakonom o obrtu, treba ispuniti i posebne uvjete za obavljanje pojedinih djelatnosti kako je uređeno posebnim propisom, npr. o trgovini, ugostiteljskoj djelatnosti, cestovnom prometu, itd. Vezani obrti, stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te povlašteni obrti i način izdavanja povlastica uređeni su Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica. 

Stranac može obavljati vezani obrt u RH

Fizička osoba koja ima registrirani obrt na teritoriju države članice Europske unije (EU) ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru (EGP) može u Republici Hrvatskoj (RH) obavljati vezani obrt sukladno odredbama Zakona o obrtu. Navedena osoba može obavljati i uslužnu djelatnost u RH na privremenoj ili povremenoj osnovi sukladno odredbama Zakona o uslugama.

Bitno je znati da strani državljani mogu u RH obavljati obrt pod istim uvjetima kao i državljani RH. Ukoliko bi osoba iz druge države članice EU htjela registrirati obrt u RH ista mora ispuniti propisane uvjete. Na zahtjev navedene osobe i uz prilaganje dokaza, ministarstvo nadležno za obrt obavlja priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom ispitu i njezinih pojedinih dijelova radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta. U postupku se utvrđuje da li stručne kvalifikacije osobe (stranca) odgovaraju stručnim kvalifikacijama potrebnim za obavljanje regulirane profesije u području vezanih obrta u RH. Rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju i njezinih pojedinih dijelova osobi se daje pravo obavljanja regulirane profesije u RH, pod jednakim uvjetima kao i za državljane RH.

Za državljane trećih zemalja (zemalja koje nisu članice EU) propisan je Zakonom o strancima i uvjet pribavljanja dozvole za boravak i rad ukoliko u svom obrtu namjeravaju raditi. Uz pribavljanje navedene dozvole, sam postupak otvaranja obrta podrazumijeva registraciju obrta bez datuma početka obavljanja djelatnosti te prijavu datuma početka obavljanja djelatnosti u obrtu.

Državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u obrtu u kojem je jedini vlasnik, dozvola za boravak i rad može se izdati ako ispunjava uvjete iz čl. 111. Zakona o strancima (stečena obrazovna kvalifikacija te rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu ako se radi o zapošljavanju državljanina treće zemlje koji će obavljati reguliranu profesiju prema popisu reguliranih profesija u RH) i ako: ◾ je u osnivanje obrta uložio najmanje 200.000,00 kn ◾ su na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena najmanje 3 hrvatska državljana čija bruto plaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u RH u protekloj godini prema službenom podatku Državnog zavoda za statistiku (DZS) ◾ iznos dohotka od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u RH prema posljednjem službeno objavljenom podatku DZS-a. Državljanin treće zemlje koji u obrtu ima vlasnički udio najmanje 51% dužan je regulirati dozvolu za boravak i rad na naprijed navedeni način.

Pod pojmom regulirana profesija smatra se profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup, obavljanje ili jedan od načina obavljanja na temelju zakonskih ili drugih pravnih akata, izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija te profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojima se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag