Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020.

Kako smo već i naveli u TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 1/21 u članku "Financijski i poslovni izvještaji poduzetnika za 2020.", financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju se u produženim rokovima koji su, radi posebnih okolnosti, propisani odredbama još uvijek važećeg Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20).

O tome je svoju obavijest danas na svojim internet stranicama dalo i Ministarstvo financija. Obavijest možete pročitati na sljedećoj poveznici: Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020., a mi ju u cijelosti prenosimo u nastavku:

"Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20)."

Prema tome, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20)  propisani su sljedeći rokovi:

  1. Financijski podaci za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) trebaju se dostaviti u Finu do 30.6. Poduzetnik koji radi javne objave do 30.6. u Finu dostavi GFI i drugu propisanu dokumentaciju, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti obvezu javne objave i predaje podataka za statističke i druge potrebe, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini (čl. 8. Pravilnika).

  2. GFI za potrebe javne objave, s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka, trebaju se dostaviti u Finu najkasnije u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine. Prema tome, poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, GFI i ostalu pripadajuću dokumentaciju dužni su Fini, za potrebe javne objave, dostaviti najkasnije do 31.8. (čl. 6. st. 1. Pravilnika).

  3. Poduzetnik koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužan je dostaviti Fini Izjavu o neaktivnosti do 30.6. (čl. 7. Pravilnika).

  4. Matično društvo dužno je obvezu konsolidacije za prethodnu godinu prijaviti Registru GFI najkasnije do 30.6. slijedeće godine (čl. 9. Pravilnika).

  5. Matično društvo dužno je godišnje konsolidirane financijske izvještaje s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima za potrebe javne objave dostaviti u Finu najkasnije u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (čl. 6. st. 2. Pravilnika).

  6. Rok za objavu zasebnog nefinancijskog izvješća (ako se nefinancijsko izvješće ne objavi u okviru godišnjeg izvješća) ne smije biti dulji od 8 mjeseci nakon datuma bilance (čl. 21.a ZOR-a i čl. 5. st. 1. Pravilnika). Isti rok propisan je i za matično društvo koje izrađuje zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (čl. 5. st. 2. Pravilnika).

  7. Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici dužne su dostaviti u Finu računovodstvene dokumente u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, u skladu sa pravom države članice (čl. 10. Pravilnika).

  8. Rok za dostavu GFI Fini u slučaju statusne promjene, likvidacije i stečaja ostao je nepromijenjen, pa i u posebnim okolnostima iznosi 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.
Natrag