Najviša godišnja osnovica – tko i kada podnosi zahtjev za povrat doprinosa?

Najviša godišnja osnovica je, prema Zakonu o doprinosima, najviši iznos do kojega je za pojedinog osiguranika u mirovinskom osiguranju za određenu godinu prema svim osnovama obveza uplatiti doprinos za I. stup mirovinskog osiguranja (20%/15% + 5%) bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju te godine.

Najviša godišnja osnovica umnožak je iznosa prosječne plaće, koeficijenta 6,0 i brojke 12 što za 2021. iznosi 661.032,00 kn (9.181,00 x 6 x 12). Dakle, to je iznos do kojega je poslodavac obvezan obračunati sve propisane doprinose, a pri isplati primitaka (npr. tzv. ostalih primitaka kao što su bonusi, oporezivih otpremnina i sl.) iznad navedenoga iznosa, poslodavac može odlučiti da na razliku iznad iznosa od  661.032,00 kn ne obračuna doprinos za I. stup mirovinskog osiguranja. Doprinos za II. stup MO te za zdravstveno osiguranje obračunavaju se i uplaćuju na ukupno isplaćeni iznos.

Zakonom o doprinosima je propisano da najvišu godišnju osnovicu utvrđuje Porezna uprava s tim da je može primijeniti i poslodavac, i to pri obračunu doprinosa prema plaći i ostalim primicima od nesamostalnog rada oporezivih porezom na dohodak što ih isplaćuje osiguraniku po osnovi radnog odnosa, pod uvjetom da se plaća i ostali primici odnose na isto obračunsko razdoblje (kalendarsku godinu).

Zahtjev za povrat doprinosa

Obveznik doprinosa za kojega je poslodavac u njegovo ime i u njegovu korist uplatio doprinos za MO I. stup, za određenu kalendarsku godinu, u iznosu višem od iznosa doprinosa obračunanog prema najvišoj godišnjoj osnovici propisanoj za tu godinu, ima pravo na povrat toga doprinosa. Pravo na povrat više plaćenih doprinosa utvrđuje Porezna uprava u upravnom postupku na temelju zahtjeva obveznika doprinosa.

Zahtjev za 2021. se podnosi najranije 1.2. 2022., a najkasnije u roku od 5 godina.

Pritom su poslodavac i ev. isplatitelji drugog dohotka obvezni, na zahtjev osiguranika, izdati mu potvrdu o iznosima osnovica te iznosima uplaćenog doprinosa za MO I. stup na Obrascu GOD-DOP koji se podnosi uz zahtjev za godišnji obračun i povrat doprinosa za I. stup MO. Ističemo da se pri isplati drugog dohotka, bez obzira na isplaćeni iznos, ne smije primjenjivati najviša godišnja osnovica.

Osiguranik može podnijeti zahtjev najranije 1. veljače godine koja slijedi iza godine za koju se podnosi, a najkasnije u roku od pet godina nakon isteka godine u kojoj je obračunan i uplaćen doprinos za I. stup MO prema osnovici čiji je iznos viši od najviše godišnje osnovice.

Ako je Porezna uprava napravila godišnji obračun doprinosa temeljem kojega je osiguranik ostvario povrat plaćenog doprinosa za I. stup MO, a on je naknadno ostvario primitke koji se  odnose na godinu za koju je izvršen godišnji obračun, prema kojima je plaćen doprinos na dio osnovice iznad najviše godišnje osnovice, osiguranik može podnijeti novi zahtjev u roku od 5 godina od isteka godine u kojoj je doprinos prema naknadno ostvarenim primicima obračunan i uplaćen.

Budući se prema Zakonu o porezu na dohodak primitak po osnovi povrata doprinosa smatra drugim dohotkom, Porezna uprava će prije izvršenog povrata obračunati porez na dohodak po stopi od 30% te ev. prirez porezu (čl. 75. i čl. 77.), što se ujedno smatra i konačnim dohotkom.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pregledajte posebnu ponudu za pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" za 2022. za postojeće i nove pretplatnike!

Natrag