Porezni tretman testiranja na COVID-19

PDV kod usluga testiranja na COVID-19

Odredbama čl. 39. st. 1. toč. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13 – 138/20) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge, kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući, oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ili druge organizacije slične prirode na temelju javnih ovlasti.

Što se smatra uslugama u vezi s liječenjem i drugom zdravstvenom zaštitom pojašnjeno je odredbama čl. 50. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 79/13 - 1/21), te je navedeno da se pod tim uslugama smatraju usluge boravka i prehrane bolesnika te smještaja roditelja uz djecu za vrijeme bolničkog liječenja na temelju uputnice za bolničko liječenje, usluge ustanova koje obavljaju javnozdravstvenu djelatnost koje su izravno povezane s liječenjem i zdravstvenom njegom kao što je provođenje higijensko-epidemiološko zdravstvene zaštite stanovništva, usluge izdavanja i produljivanja zdravstvenih iskaznica, usluge cijepljenja, provođenje programa u vezi s izvanbolničkim liječenjem, provođenje izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i slično.

Prema mišljenju Središnjeg ureda Porezne uprave (Kl: 410-19/20-02/261 od 12.10.2020.), usluge testiranja na COVID-19 obavljaju se u svrhu zdravstvene zaštite te su oslobođene plaćanja PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. b) Zakona o PDV-u, neovisno o tome provodi li se testiranje na COVID-19 temeljem uputnice liječnika ili na osobni zahtjev uz plaćanje (za potrebe putovanja u inozemstvo, po zahtjevu poslodavca).

S obzirom na aktualnu situaciju, u poslovnoj praksi je čest slučaj da hoteli naručuju od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) testiranje na COVID-19 za goste hotela. Račun za obavljeno testiranje HZJZ šalje na hotel, te u prilogu računa šalje popis osoba za koje je obavljeno testiranje. Troškove testiranja koje je imao za pojedinog gosta hotel nadoknađuje na način da taj trošak posebno iskazuje na računu za pruženu uslugu smještaja. Prema tumačenju Porezne uprave (Kl: 410-19/21-02/132 od 7.5.2021.), ovdje se radi o prefakturiranju troškova hotela na gosta, a ne o prolaznim stavkama na računu za smještaj. Stoga, troškovi testiranja koje je hotel imao za pojedinog gosta predstavljaju trošak hotela, koji on prevaljuje na gosta. Tako zaračunani trošak zapravo je nadoknada učinjenih izdataka hotela, koja čini osnovicu na koju se obračunava i plaća PDV.

Na prefakturirane troškove testiranja, koje je hotel platio za pojedinog gosta, hotel mora obračunati PDV.

Trošak testiranja na COVID-19 radniku i cijepljenja protiv COVID-19  

S obzirom da veliki broj poslodavaca u interesu obavljanja djelatnosti snosi trošak testiranja svojih radnika na COVID-19, isto je izuzeto od oporezivanja. Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 43/21) je propisano (čl. 71.zc) da se trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz čl. 21. st. 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Ova odredba ostala je u Pravilniku o provedbi OPZ-a i nakon što je Zakon o porezu na dohodak posljednji put izmijenjen.

Testiranje na COVID-19 što ga poslodavac omogućuje radnicima ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom).

Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 na teret poslodavca ne smatra se plaćom.

Od 1. siječnja 2021. cijepljenje protiv bolesti COVID-19 je kao izuzeće postalo i dio Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 - 138/20), te je propisano (čl. 22. st. 1. toč. 7.) da se trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz čl. 21. st. 1. Zakona o porezu na dohodak, u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja, ne smatra primitkom od nesamostalnog rada. Kako se testiranje smatra troškom poslodavca, ali ne i plaćom u naravi, nema obveze obračuna javnih davanja te ne postoji ni obveza iskazivanja navedenog u obrascu JOPPD kao oporezivog niti novog neoporezivog primitka.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag