Dohodak od imovinskih prava

Imovinska prava su isključiva prava autora, a ista štite imovinske (ekonomske) interese autora u pogledu korištenja njegova djela koje on može odobriti ili zabraniti. Ta prava se mogu javiti u vidu prava umnažanja (reproduciranja) njegovog autorskog djela, stavljanjem u promet prodajom ili na neki drugi način, priopćavanjem djela javnosti (javnim izvođenjem, prikazivanjem putem interneta i sl.). Ukoliko se izvornik djela daje na korištenje u ograničenom razdoblju zbog ostvarivanja imovinske koristi tada se radi o iznajmljivanju. Ugovorom, davanjem odobrenja za korištenje ili drugim pravnim poslom autor ustupa drugome pravo korištenja autorskog djela, na svaki način ili samo na određeni način, s tim da se to korištenje djela može ograničiti sadržajno, vremenski i prostorno.   

Po poreznim propisima imovinskim pravima smatraju se autorska prava, prava industrijskog vlasništva i druga imovinska prava prema posebnim propisima. Ukoliko se autorska prava i prava industrijskog vlasništva ustupaju drugima unutar samostalne djelatnosti, tada se dohodak ostvaren po toj osnovi smatra dohotkom od samostalne djelatnosti, a ne imovinskim pravom.  

Dohodak od imovinskog prava može se ostvarivati od vremenski ograničenog ustupanja autorskog prava, prava industrijskog vlasništva i drugog imovinskog prava te od otuđenja (prodajom, zamjenom ili drugim prijenosom) istih. Ukoliko autorovi slijednici (nasljednici ili stjecatelji) stečeno imovinsko pravo ustupaju uz naknadu na određeni rok tada oni ostvaruju dohodak od imovinskih prava. Isplatitelj naknade obračunava predujam poreza, istodobno s isplatom naknade poreznom obvezniku, primjenom stope 20% na ukupnu naknadu, uplaćuje ga na svoj OIB te o tome dostavlja Poreznoj upravi (PU) obrazac JOPPD na dan isplate primitka ili najkasnije sljedeći radni dan.

Dohodak od ustupanja imovinskih prava

Dohodak se utvrđuje kao razlika između primitaka od vremenski ograničenog ustupanja autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima i izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u vezi s tim primicima u poreznom razdoblju. Izdaci se utvrđuju u visini stvarno nastalih izdataka temeljem urednih i vjerodostojnih isprava, a priznaju se u izvješću koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi (PU) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi. Navedeno izvješće je u formi zahtjeva poreznog obveznika, a isto osim općih podataka o poreznom obvezniku sadrži i iznos te vrstu stvarno nastalih izdataka. Utvrđena porezna obveza plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja PU.

Dohodak od otuđenja imovinskih prava

Prodajom, zamjenom i drugim prijenosom jednog imovinskog prava može se ostvariti dohodak od imovinskog prava, a isti se izračunava kao razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Primjenom stope 20% na navedenu osnovicu utvrđuje se porez, a isti plaća porezni obveznik u roku od 15 dana od dana primitka rješenja PU.  

U slučaju da je otuđeno više od 3 imovinska prava iste vrste u razdoblju od 5 godina od dana stjecanja imovinskog prava, dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti imovinskih prava koje se otuđuje u razdoblju od 5 godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave. Primjenom stope 20% na navedenu osnovicu utvrđuje se porez, a isti plaća porezni obveznik u roku od 15 dana od dana primitka rješenja PU. Navedeno rješenje se donosi nakon otuđenja četvrtog imovinskog prava iste vrste. Ako su naprijed navedena imovinska prava stečena darovanjem i otuđena u roku od 5 godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, dohodak se utvrđuje darovatelju na naprijed navedeni način.  

Dohodak od imovinskog prava iz inozemstva

Predujam poreza na dohodak od imovinskog prava koji je ostvaren izravno iz inozemstva obračunava sam stjecatelj primitka, isti plaća na svoj OIB u roku od 30 dana od dana isplate primitka od strane inozemnog isplatitelja. Sam porezni obveznik podnosi PU obrazac JOPPD u roku od 30 dana od dana primitka, ali sa oznakom dana i izvješća kada je primitak stvarno ostvaren.

Neoporezivanje dohotka od imovinskih prava

Dohodak od otuđenja jednog imovinskog prava ili više od 3 imovinska prava u roku od 5 godina ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj vezi s razvodom braka te nasljeđivanjem imovinskih prava kao i u slučaju otuđena imovinskog prava koje je otuđeno nakon 2 godine od dana nabave. 

Gubitak od otuđenja imovinskih prava

Gubitak od otuđenja imovinskog prava može se odbiti samo od ostvarenog dohotka po istoj osnovi u istoj kalendarskoj godini, a iskazuje se najviše do visine porezne osnovice. Ako je ostvaren gubitak od otuđenja imovinskih prava, radi priznavanja istog, porezni obveznik može podnijeti PU godišnje izvješće u kojem se iskazuje ukupno ostvaren iznos dohotka te ukupno ostvaren iznos gubitka na zadnji dan godine za koju se izvješće podnosi, i to u roku od 15 dana od isteka godine za koju se izvješće podnosi. Navedeno izvješće je u formi pregleda poslovnih primitaka i izdataka u kojem se iskazuju ukupno ostvareni primici, izdaci (gubici) i dohodak ostvaren otuđenjem imovinskih prava, a uz isti se obvezno prilažu uredne i vjerodostojne isprave iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi veza između primitaka i izdataka.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag