Ugovorna zabrana natjecanja i obračun javnih davanja

Poslodavac i radnik mogu ugovoriti da se određeno vrijeme nakon prestanka ugovora o radu, radnik ne smije zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnom natjecanju s poslodavcem, te da ne smije za svoj račun ili za račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s poslodavcem, a poslodavac se pri tom obvezuje radniku isplatiti naknadu.

Ugovor o zabrani natjecanja i visina naknade

Ugovor o zabrani natjecanja (Ugovor) mora se sklopiti u pisanom obliku (ili ugovorom o radu ili posebnim ugovorom) i ne smije se zaključiti za razdoblje duže od 2 godine od dana prestanka radnog odnosa, a ako se ugovora usmeno tada nije pravno valjan. Odredbe ugovora kojima se uređuje ugovorna zabrana natjecanja vrijede samo nakon prestanka radnog odnosa, a primjenjuju se samo ako su ugovorne stranke izričito ugovorile njihovu primjenu.

Ako je u Ugovoru samo općenito navedena ugovorna zabrana natjecanja, tada se smatra da su zabranjeni i sklapanje poslova i zapošljavanje (zabrana zapošljavanja na bilo kojem radnom mjestu kod poslodavca koji je u tržišnom natjecanju s ranijim poslodavcem). Tržišno natjecanje između dva poslodavca postoji ako oni obavljaju istu registriranu djelatnost te iz takve djelatnosti nude na tržištu kupcima iste proizvode i usluge.

Ugovor ne obvezuje radnika ako poslodavac tim ugovorom nije preuzeo obvezu isplate naknade radniku za vrijeme trajanja zabrane te ako njegov cilj nije zaštita opravdanih poslovnih interesa poslodavca.

Ugovorna zabrana natjecanja obvezuje radnika samo ako je Ugovorom poslodavac preuzeo obvezu da će radniku za vrijeme trajanja zabrane isplaćivati naknadu najmanje u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Kada prestaje ugovorna zabrana natjecanja?

Ugovorna zabrana natjecanja prestaje važiti istekom vremena na koji je ugovorena ili istekom roka od 2 godine, te u situaciji kada:

  • radnik otkaže ugovor o radu izvanrednim otkazom jer je poslodavac teško povrijedio obvezu iz ugovora o radu, i radnik pisano izjavi da se ne smatra vezanim tim ugovorom u roku od mjesec dana od dana prestanka ugovora o radu,
  • poslodavac otkaže ugovor o radu, a nema za to opravdani razlog po Zakonu o radu, osim ako poslodavac u roku od 15 dana od otkaza ugovora obavijesti radnika da će mu za vrijeme trajanja ugovorne zabrane natjecanja plaćati naknadu u iznosu polovice prosječne plaće isplaćene radniku u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Poslodavac se može osloboditi obveze plaćanja naknade za ugovornu zabranu natjecanja ako pisano obavijesti radnika da odustaje od iste i nakon što su prošla 3 mjeseca od dana dostave radniku izjave o odustanku. Usmeni odustanak je pravno neobvezujući.

Obračun poreza na dohodak kao za plaću

Plaćom po poreznim propisima o dohotku smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa prema propisima koji uređuju radni odnos. U navedene primitke ubraja se i plaća koju poslodavac isplaćuje radniku u svezi sa prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa. Kako poslodavac isplaćuje radniku naknadu temeljem ugovorne zabrane natjecanja nakon prestanka radnog odnosa, ta naknada se smatra plaćom jer je u vezi sa prijašnjim radom temeljem bivš

Obračun doprinosa kao za drugi dohodak

Naknada s osnove ugovorne zabrane natjecanja koju bivši poslodavac isplaćuje bivšem radniku nakon prestanka radnog odnosa po odredbama propisa o doprinosima ima značenje drugog dohotka. Drugim dohotkom se smatra i primitak po osnovi kojega se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos. Osnovica za obračun doprinosa jest drugi dohodak, a obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest isplatitelj primitka. Obveznik doprinosa iz osnovice jest primatelj, a obveznik doprinosa na osnovicu jest isplatitelj primitka.

Izvješćivanje u Obrascu JOPPD

Bivši poslodavac dostavlja podatke Poreznoj upravi na Obrascu JOPPD o isplaćenoj naknadi bivšem radniku za ugovornu zabranu natjecanja te obračunatim i uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu. Na B strani Obrasca JOPPD popunjavaju se svi podaci u retku, uz napomenu da treba upisati iz Priloga 2 u polje 6.1. šifru 0201 (stjecatelj primitka od nesamostalnog rada koji se prema propisima o porezu na dohodak oporezuje kao dohodak od nesamostalnog rada, a prema propisima o doprinosima kao drugi dohodak) i u polje 6.2. šifru 0401 (primici po osnovi nesamostalnog rada iz čl. 114. st. 1. Zakona o doprinosima koji se isplaćuju bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika) te u polje 10.1. i 10.2. godinu u kojoj se primitak isplaćuje tj. 1.1.2020 do 31.12.2020.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag