Sezonski rad u poljoprivredi – tko može raditi i kako obračunati poreze i doprinose

Zakonom o tržištu rada propisan je, pored ostalog, i način zapošljavanja na privremenim/povremenim poslovima u poljoprivredi.

Tko se (ne)može zaposliti kao sezonski radnik?

Sezonski radnik u poljoprivredi je, prema Zakonu o doprinosima, osoba koja na temelju ugovora o sezonskom radu obavlja privremene/povremene poslove u poljoprivredi sukladno Zakonu o tržištu rada kojim su propisana područja (čl. 78.) na kojima se mogu obavljati privremeni/povremeni sezonski poslovi.

Na sezonskim poslovima u poljoprivredi ne mogu se zaposliti sljedeće osobe:

  • zaposlene/samozaposlene osobe i osobe koje se nalaze u nekom radnom ili socijalnom statusu na temelju kojega su obvezno osigurane,
  • osobe koje su zaposlene temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u razdoblju u kojem obavljaju ugovorene poslove,
  • osobe koje imaju utvrđenu opću nesposobnost za rad,
  • osobe koje su osigurane na produženo osiguranje prema posebnom propisu koji uređuje mirovinsko osiguranje, osim ako su osigurane na produženo osiguranje za vrijeme nezaposlenosti, tijekom privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti ili za vrijeme nezaposlenosti pomorca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme,
  • maloljetne osobe te
  • osobe koje koriste rodiljna i roditeljska prava po posebnom propisu.

Sezonski radnik u poljoprivredi može biti nezaposlena osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja koji, temeljem ugovora o sezonskom radu, obavlja privremene/povremene sezonske poslove u poljoprivredi.

Ugovor o sezonskom radu

Poslodavci (fizičke ili pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost,  fizičke osobe nositelji OPG-a evidentiranog u odgovarajućem upisniku i građani) mogu sa sezonskim radnikom u poljoprivredi sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih/povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi i za obavljanje onih sezonskih poslova u poljoprivredi koji se odnose na prodaju na malo izvan prodavaonica, vlastitog sezonski sakupljenog ili proizvedenog uroda, proizvoda ili kulture odnosno ulovljene ili uzgojene ribe i drugih vodenih organizama.

Ugovor se sklapa za svaki radni dan posebno (najduže 90 dana s tim da taj rad ne mora biti u neprekinutom trajanju), prije početka rada i to predajom i prihvatom vrijednosnog kupona. Nakon primitka kupona od poslodavca, sezonski radnik za svaki radni dan lijepi vrijednosne kupone u odgovarajuću rubriku na obrascu ugovora.

Poslodavac nije obvezan za sezonske radnike u poljoprivredi voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.

Ugovor se sklapa predajom vrijednosnog kupona, a najniža dnevna plaća za 2020. iznosi 93,25 kn.

Plaćanje doprinosa i poreza

Obveza plaćanja doprinosa propisana je za doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup (20%/15%) i II. stup (5%) na propisanu dnevnu osnovicu koja za 2020. iznosi 116,56 kn (8.742,00 x 0,4 : 30) te dnevna svota doprinosa/vrijednost kupona iznosi  23,31 kn (116,56 x 20%).

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti za 2020.,  nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu, ne može biti niži od 93,25 kn.

Dnevni iznos plaće, kao i svi ostali primici koje poslodavac eventualno isplaćuje sezonskom radniku, smatraju se primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak pri čemu se ne priznaju nikakvi izdaci, a porez se plaća po odbitku po stopi od 12% (čl. 78.a Zakona o porezu na dohodak).

Budući je poslodavac propisane doprinose platio unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona, pri isplati plaće se ne obračunavaju niti uplaćuju doprinosi. To znači da je poslodavac pri isplati dnevne plaće obvezan obračunati i uplatiti samo porez na dohodak i eventualno prirez porezu, do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata ili davanje. Pri iskazivanju podataka u obrascu JOPPD ističemo da se na str. B, pod 6.1. upisuje oznaka 4001, pod 6.2. – 4033, 10. i 10.0. – 0, 10.1. i 10.2. – 01.01.2020./31.12.2020., 11. – iznos primitka, 13.5. – porezna osnovica, 14.1. i 14.2. – iznos poreza i prireza, 16.1. i 16.2. – način i iznos isplate, svi ostali podaci – 0/0,00.

Navedeni porezni obveznici za drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi ne podnose godišnju poreznu prijavu (čl. 49. Zakona o porezu na dohodak).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag