Preuzimanje obveza na teret proračuna budućeg razdoblja – samo uz suglasnost

Proračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama neovisno o izvoru financiranja, samo uz suglasnost: 

  • ministra financija - ako ukupna obveza po ugovoru ne prelazi iznos od 10 mil. kuna te
  • Vlade, a na prijedlog ministra financija - ako ukupna obveza po ugovoru prelazi navedeni iznos.

Navedeno je uređeno odredbama Zakona o proračunu (čl. 44.) te Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2020. godinu (čl. 14.).

Navedeno ograničenje ne primjenjuje se na obveze povezane sa zaduživanjem države i s upravljanjem državnim dugom te na obveze preuzete na temelju međunarodnih sporazuma i projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

Ograničenja kod preuzimanja obveza na teret proračuna na odgovarajući se način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, s time da je Zakonom o proračunu posebnim odredbama uređeno dugoročno i kratkoročno zaduživanje JLP(R)S-a te dugoročno zaduživanje ustanova čiji su osnivači JLP(R)S-i odnosno pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu JLP(R)S-a (čl. 86. – 92.).

 

Kada nije potrebna suglasnost?

Prema Naputku Ministarstva financija iz 2012. godine, za sklapanje višegodišnjih ugovora koji su vezani uz rashode koji nastaju kontinuirano (režijski troškovi i sl.) te su kao takvi predviđeni državnim proračunom i projekcijama, nije potrebna suglasnost Vlade.

 

Neki primjeri obveza

Važno je istaknuti da se navedena ograničenja za preuzimanje obveza na teret proračuna budućih razdoblja odnose i na one ugovore koji se ne financiraju iz općih prihoda i primitaka, nego iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja koje ostvaruju proračunski korisnici. Česti su slučajevi i nabavke koje se financiraju iz operativnog i financijskog leasinga. Za korisnike državnog proračuna, u tim se slučajevima primjenuju odredbe iz čl. 44. Zakona o proračunu.

Tu treba naglasiti da se primjerice kod operativnog leasinga kojeg zaključuje proračunski korisnik JLP(R)S-a također pimjenjuje čl. 44. Zakona o proračuna, dok se kod financijskog leasinga primjenjuje postupak koji je propisan za dugoročno zaduživanje proračunskih korisnika JLP(R)S-a.

 

Zahtjev za dobivanje suglasnosti

  • za ugovore preko 10 mil. kuna

Proračunski korisnici državnog proračuna koji su obveznici središnje javne nabave, zahtjev za dobivanjem suglasnosti za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret proračuna za nabavne kategorije za koje se provodi središnja javna nabava upućuju putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, u protivnom ga upućuju Ministarstvu financija. Proračunski korisnici državnog proračuna druge razine organizacijske klasifikacije zahtjev upućuju preko nadležnog razdjela/ministarstva (korisnika prve razine organizacijske klasifikacije državnog proračuna).

Proračunski korisnici JLP(R)S-a zahtjev upućuju čelniku JLP(R)S-a.

  • za ugovore koji ne prelaze 10 mil. kuna

U ovom slučaju razlika je ta što se suglasnost ne traži od Vlade RH, nego od Ministarstvu financija.

 

Fiskalna odgovornost

Dobivanje suglasnosti prije preuzimanja obveza na teret proračuna budućih razdoblja provjerava se i Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti, koji je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Pitanjem pod red. br. 14. Upitnika traži se odgovor jesu li se obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade RH, odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana. Na ovo pitanje obavezno odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna JLP(R)S-a.

 

Novčane kazne

Zakonom o proračunu propisane su prekršajne odredbe za nepoštivanje odredbi o preuzimanju obveza na teret proračuna i to novčane kazne:

  • od 500.000 do 2.000.000 kuna za pravne osobe i
  • od 50.000 do 100.000 kuna za odgovorne osobe proračuna i proračunskog korisnika.

Više o navedenoj temi, s oglednim primjerima zahtjeva, možete vidjeti više u TEB-ovom priručniku Sustav državne riznice i proračuna JLP(R)S-a (u Trećem dijelu, pod 11.). Online pristup priručniku na ovoj poveznici: https://www.teb.hr/online-izdanja/sdr/ besplatan je za sve pretplatnike.

 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag