Potpore radnicima zbog posljedica potresa

Nakon nedavnog potresa koji je zadesio područje Grada Zagreba i druga područja u okolici, postavilo se pitanje i poreznog tretmana pomoći odnosno potpora koje bi poslodavci  isplatili svojim radnicima za ublažavanje posljedica tog potresa. Naime, prema odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak, pomoći radnicima zbog elementarnih nepogoda neoporezivo se mogu isplatiti samo u slučaju potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske, što ovdje nije bio slučaj. No, s obzirom i na novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogodna, Porezna uprava izdala je mišljenje prema kojemu se i ove potpore mogu isplatiti kao neoporezivi primici. Predmetno mišljenje prenosimo u nastavku u cijelosti.

„U svezi postavljenog upita poreznog obveznika o poreznom tretmanu primitaka koje poslodavac želi isplatiti svojim djelatnicima zbog posljedica potresa na području Grada Zagreba, a temeljem proglašene prirodne nepogode od strane Grada Zagreba, odgovaramo u nastavku:

Člankom 8. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20) propisano je da se dohotkom ne smatraju ni primici po posebnim propisima, uz ostalo ni potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda, osim ako su u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka iz članka 5. stavka 2. toga Zakona.

Primici koji su u svezi s ostvarivanjem oporezivog dohotka i ako se ne isplaćuju po posebnim propisima, smatraju se u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20; u daljnjem tekstu Pravilnik) oporezivim dohotkom, pa se tako sukladno navedenoj odredbi Pravilnika i primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda iz članka 8. stavka 2. točke 1. podtočke e) Zakona koje poslodavac i isplatitelj primitaka od nesamostalnog rada isplaćuje radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona, smatraju primicima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 20. Zakona, osim primitaka po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.

Nadalje, Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19) uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 23. navedenog Zakona odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi župan na prijedlog općinskog načelnika odnosno gradonačelnika, na području županije donosi župan, te za područje Grada Zagreba donosi gradonačelnik Grada Zagreba, u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

U skladu s odredbama istoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode na području dviju ili više županija, Grada Zagreba ili na cijelom području Republike Hrvatske i to prema vlastitoj prosudbi.

Primjenjujući ranije propisanu odredbu članka 4. Pravilnika temeljem koje se primicima od nesamostalnog rada iznimno ne smatraju primici po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su primici omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu, a s obzirom na novo propisane odredbe Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koje propisuju tko i pod kojim uvjetima proglašava prirodne nepogode, između navedenih i Grad Zagreb, mišljenja smo kako se primicima od nesamostalnog rada iznimno ne smatraju primici po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. (MF – PU; Kl.:410-01/20-01/776, Ur. br. 513-07-21-01-20-2, od 31.3.2020.)

Što se tiče iznosa koji se može neoporezivo isplatiti, visina takve potpore nije ograničena, te ovisi samo o odluci poslodavca. Nadalje, isplata se ne iskazuje u JOPPD obrascu, niti je propisana obveza vođenja neke druge evidencije. No, jasno je da istu treba potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao osnovom za isplatu (npr. zamolba radnika za potporu, preslika prijave štete nadležnom tijelu, procjena štete i sl.). 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag