Oporezivanje ulaganja u tuđu imovinu kod raskida (prestanka) govora o zakupu

Pod uvjetom da je zakupnik obavio ulaganja u poslovni prostor u zakupu koja nije zaračunavao zakupodavcu, u trenutku prestanka ugovora o zakupu dolazi do isporuke predmetnih ulaganja u korist zakupodavca. U pravilu, zakupnik za navedenu isporuku ne zaračunava nikakvu naknadu zakupodavcu te je u takvim situacijama potrebno voditi računa o ispravnom poreznom tretmanu takve isporuke.

Oporezivanje isporuke PDV-om

Predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara ili obavljanje usluga uz naknadu u tuzemstvu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav (čl. 4. st. 1. Zakona o PDV-u).

Isporukom dobara uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez (čl. 7. st. 3. Zakona o PDV-u).

Obavljanjem usluga uz naknadu smatra se (čl. 8. st. 3. Zakona o PDV-u):

  1. korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez,
  2. obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.

Bez obzira što u trenutku prestanka ugovora o zakupu zakupodavac dolazi u posjed obavljenih ulaganja odnosno povećane vrijednosti svog poslovnoga prostora bez ikakve naknade, u smislu navedenih odredbi Zakona o PDV-u, a radi činjenice da predmetna isporuka nije povezana s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika - zakupnika, mišljenja smo da se navedene isporuke također smatraju isporukama uz naknadu te da podliježu obračunu PDV-a.

U takvim slučajevima osnovica za obračun PDV-a trebala bi biti nabavna cijena (bez PDV-a) koju je zakupnik platio za obavljanje predmetnih radova, odnosno ukupni troškovi (bez PDV-a) koji su nastali prilikom obavljanja predmetnih radova (čl. 33. st. 4. i 5. Zakona o PDV-u i čl. 42. st. 3. Pravilnika o PDV-u). Radi činjenice da zakupnik za predmetnu isporuku ne zaračunava naknadu, obračun PDV-a u poreznim knjigama zakupnika obavlja se internim računom (obračunom).

Oporezivanje isporuke porezom na dobit

U trenutku prestanka ugovora o zakupu, zakupnik koji je ulaganja u tuđu imovinu u svojim poslovnim knjigama evidentirao kao svoju nematerijalnu imovinu trebao bi tu imovinu „isknjižiti“ iz svojih poslovnih knjiga. Način i efekti isknjiženja ovise o tome je li predmetna nematerijalna imovina u cijelosti amortizirana ili nije.

Ako je predmetna nematerijalna imovina u cijelosti amortizirana, tada efekti isknjiženja nemaju utjecaj na račun dobiti i gubitka zakupnika jer ne dolazi do evidentiranja rashoda od otuđenja, nego samo na strukturu njegove bilance u kojoj se „zatvaraju“ konta imovine i njenog ispravka vrijednosti što također nema utjecaja na povećanje niti smanjenje aktive zakupnika.

Ako se radi o nematerijalnoj imovini koja nije u cijelosti amortizirana, što se često događa prilikom prijevremenog raskida ugovora o zakupu, tada dolazi do evidentiranja rashoda u visini neamortizirane vrijednosti imovine, kao i do smanjenja aktive zakupnika u istom iznosu.

U slučajevima kada dolazi do prijevremenog raskida ugovora o zakupu, postavlja se pitanje poreznog tretmana rashoda od neotpisane vrijednosti ulaganja u tuđu imovinu.

Ako dolazi do prijevremenog raskida ugovora o zakupu poslovnoga prostora, pri čemu zakupodavac dolazi u posjed ulaganja, koja je zakupnik u svojim poslovnim knjigama evidentirao kao nematerijalnu imovinu, bez ikakve naknade, te ako se radi o djelomično amortiziranoj nematerijalnoj imovini, rashodi od neotpisane vrijednosti ne mogu biti porezno priznati. Prema tome, zakupnik je dužan za predmetni iznos uvećati osnovicu u prijavi poreza na dobit (Obrazac PD). O navedenome se svojim mišljenjem (Klasa: 410-01/10-01/1551; Ur. broj: 513-07-21-01/10-2; Zagreb, 29.11.2010.) očitovao i Središnji ured Porezne uprave.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag