Obročna otplata odgođenih poreznih obveza

Od 24. lipnja 2020. porezni obveznici, koji koriste mjeru odgode plaćanja poreznih obveza, mogu podnijeti zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza na rok od 24 mjeseca.

Sa 20. lipnja 2020. završilo je 3-mjesečno razdoblje u kojem su porezni obveznici mogli zatražiti odgodu plaćanja dospjelih poreznih obveza, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16 – 42/20) i pratećeg Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 70/20). Naime, dospjelom poreznom obvezom, za koju se može tražiti odgoda, smatra se svaka obveza koja dospijeva do isteka roka od 3 mjeseca od stupanja na snagu čl. 107.a OPZ-a, dakle od 20.3.2020. do 20.6.2020. Podnositelju zahtjeva, čiji je zahtjev odobren, omogućena je odgoda plaćanja svih poreznih obveza koje dospijevaju od dana podnošenja zahtjeva, od ožujka 2020. zaključno do 20.6.2020., na rok od 3 mjeseca. Izuzetak je dospjela porezna obveza PDV-a, za koju se rok od 3 mjeseca računa od travnja 2020. Tako je za porezne obveze koje su dospijevale sa 31.3. podmirenje odgođeno do 30.6. (primjerice predujmovi poreza na dobit ili dohodak), za obveze dospjele sa 30.4. odgođeno je dospijeće do 31.7. (primjerice obveza PDV-a pod PDV obrascu za 03/20.), a za obveze čije je dospijeće bilo s 31.5. odgođeno je podmirenje do 31.8.2020. Obzirom da se odgoda plaćanja mogla zatražiti za obveze čije je dospijeće u razdoblju do 20.6.2020., sve obveze – tekuće i one odgođene koje dospijevaju u razdoblju nakon 20.6.2020. trebale bi biti podmirene po svom dospijeću (redovnom ili odgođenom).

Nakon proteka roka odgode, ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom.

Obročna otplata se može odobriti za porezne obveze čije je plaćanje odgođeno radi nastupa posebnih okolnosti, a koje neće biti otpisane po osnovi mjere oslobađanja od plaćanja poreznih obveza.

Obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca.

Pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu se može podnijeti u roku od 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze koju porezni obveznik nije u mogućnosti platiti (čl. 71.h st. 3. Pravilnika o provedbi OPZ-a). U zahtjevu za obročnu otplatu podnositelj zahtjeva navodi na koje se od odgođenih dospjelih poreznih obveza zahtjev odnosi, pri čemu može odabrati jedan od sljedećih modela:

  1. obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili
  2. obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

Ako poduzetnik odabere model A, obročna otplata mu se odobrava samo za odgođene porezne obveze koje su dospjele, primjerice sa 31.7. Odobravanjem obročne otplate po tom modelu, za odgođene porezne obveze koje još nisu dospjele, koje dospijevaju npr. 31.8., više se ne može odobriti obročna otplata kada one dospiju.

U slučaju da porezni obveznik odabere model B, tada će u obročnu otplatu ući obveze koje su već dospjele (npr. sa 31.7.) i one koje će tek dospjeti (npr. 31.8.). U ovom modelu za obveze koje u trenutku davanja zahtjeva nisu dospjele prestaje odgoda plaćanja te će one, zajedno s dospjelim odgođenim obvezama, biti obuhvaćene kroz obročnu otplatu na najduže 24 mjesečne rate, bez obračuna kamata.

Zahtjev za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza podnosi se putem sustava e-Porezna, počevši od 24. lipnja 2020.

Iznimno, porezni obveznici koji nisu korisnici sustava e-Porezna, zahtjev mogu podnijeti putem mrežne stranice Porezne uprava, servisa „Pišite nam“, počevši također od 24. lipnja 2020.

Po proteku roka od 5 dana od dospijeća odgođene porezne obveze, obročna otplata se više ne može odobriti za tu obvezu. Ta obveza se mora podmiriti, a zahtjev se može podnijeti za preostale odgođene porezne obveze, za koje nije protekao rok od 5 dana od njihova odgođena dospijeća.

Treba voditi računa o tome da se na tekuće obveze (obveze koje su dospjele nakon isteka roka za odgodu, odnosno nakon 20.6.), ne odnosi mogućnost obročne otplate, već iste obveze trebaju biti podmirene po njihovu dospijeću

Za vrijeme trajanja obročne otplate se ne obračunava kamata na porezne obveze za koje je odobrena obročna otplata.

Prilikom podnošenja zahtjeva za obročnu otplatu potrebno je upisati na koje razdoblje porezni obveznik predlaže da mu se odobri obročna otplata. Nadležna ispostava Porezne uprave će poreznim obveznicima odmah po rješavanju zahtjeva dostaviti obavijest o tome je li obročna otplata odobrena ili nije, na isti način na koji su porezni obveznici obaviješteni o odobrenoj odgodi plaćanja, u pravilu elektroničkim putem.

U slučaju nepoštivanja rokova plaćanja poreznih obveza za koje je odobrena obročna otplata, obročna otplata će se ukinuti (čl. 71.h Pravilnika o provedbi OPZ-a).

Pravilnik o provedbi OPZ-a također sadrži odredbu (čl. 71.b st. 4.), prema kojoj se u slučaju da posebne okolnosti potraju duže od 3 mjeseca, poreznom obvezniku može odobriti odgoda na dodatni rok od 3 mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna 3 mjeseca, bez obračuna kamata, za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev. Navedeno bi podrazumijevalo da bi se za već jednom odgođene porezne obveze, kao i za tekuće koje dospijevaju u razdoblju do 20.9.2020. mogli odobriti novi rokovi dospijeća za dodatna 3 mjeseca. Hoće li se ova odredba moći primijeniti, očekuje se očitovanje Porezne uprave.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

 

Natrag