Neka pitanja nabave i prodaje osobnih automobila  kod proračuna i proračunskih korisnika

Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici radi obavljanja svoje djelatnosti mogu nabavljati i koristiti osobne automobile. Kupiti ih mogu sredstvima ostvarenima od prihoda poslovanja (to mogu biti sredstva doznačena iz nadležnog proračuna, prihodi ostvareni po posebnim propisima, primljene novčane donacije, pomoći, prihodi od obavljanja poslova na tržištu – tzv. vlastiti prihodi i dr.) ili  sredstvima kredita, zajma ili putem financijskog leasinga. Proračuni, proračunski i izvanproračunski korisnici automobile mogu koristiti i uzimanjem u zakup (najam), na operativni (poslovni) leasing, a mogu ih steći i kao primljenu donaciju.

Zaduživanje radi nabave automobila

Treba napomenuti da je zaduživanje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika uređeno Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima. Prema navedenim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S, ponegdje: jedinica) ne mogu nabavljati osobne automobile iz dugoročnih kredita i zajmova (što uključuje i financijski leasing), ali pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu te ustanove čiji je osnivač jedinica mogu, uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača. Prema Zakonu o proračunu pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske mogu sklapati ugovore o kreditu i ugovore o zajmu na osnovi odluke o suglasnosti Vlade, ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos utvrđen zakonom o izvršavanju državnog proračuna.

Operativni leasing

Što se tiče korištenja automobila putem operativnog leasinga, ono je dozvoljeno proračunima, proračunskim i izvanproračunskim korisnicima. Međutim, tu se radi o preuzimanju obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, što je uređeno čl. 44. st. 2. – 6. Zakona o proračunu i prema kojem su korisnici državnog proračuna obvezni ishoditi suglasnost Vlade odnosno ministra financija prije zaključenja takvih ugovora, a navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na JLP(R)S-e (dakle i proračunske korisnike jedinica).

Prihodi od prodaje automobila

Prema Zakonu o proračunu, prihodi ostvareni od prodaje osobnih automobila jesu namjenski prihodi i za sve proračunske korisnike obvezna je njihova uplata u nadležni proračun (čl. 48. Zakona o proračunu). Zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna JLP(R)S-a može se odrediti izuzeće od obveze uplate ovih prihoda u proračun. Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u visokom obrazovanju, javne institute, Sveučilišni računski centar (Srce), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, Hrvatsku maticu iseljenika, proračunske korisnike u pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, ustanove u socijalnoj skrbi, kulturi i zdravstvu, nacionalne parkove, parkove prirode, Agenciju za elektroničke medije, Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju i Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.

Prihodi od prodaje osobnih automobila, prema čl. 70. Zakona o proračunu mogu se koristiti isključivo za  kapitalne rashode, za ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja. Kapitalni rashodi jesu rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno JLP(R)S ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.

Važno je napomenuti da je za sve korisnike državnog proračuna obvezno postupanje utvrđeno Smjernicama Vlade Republike Hrvatske iz ožujka 2017. godine, a preporuka je da ih primjenjuju svi korisnici iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Prema navedenim Smjernicama rashodovanje i prodaju vozila u vlasništvu korisnika državnog proračuna treba izvršiti putem posrednika – aukcijske tvrtke. Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko državne riznice sredstva ostvarena prodajom prijevoznih sredstava moraju uplatiti u korist državnog proračuna RH (broj računa: HR1210010051863000160, s modelom 65, pozivom na broj: 7510 – podvrsta prihoda – RKP broj proračunskog korisnika). JLP(R)S-i bi u svojim odlukama o izvršavanju proračuna trebali urediti postupanja u vezi s ostvarenim prihodima od prodaje osobnih vozila proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti. Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna propisan je način uplate ovih prihoda u proračune JLP(R)S-a. Sukladno Naredbi, prihodi od prodaje osobnih automobila uplaćuju se na račun županijskog proračuna s oznakom vrste prihoda: 7340 – Prihod od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu županije, s modelom HR68, a na račun gradskog/općinskog proračuna sa šifrom prihoda: 7757 - Prihod od prodaje nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada/općine, s modelom HR24, HR26, HR28, HR68. Proračunski korisnici koji posluju preko vlastitih žiro računa, kao i oni koji su izuzeti od obveze uplate namjenskih prihoda u nadležni proračun, kupcima (uplatiteljima) proizvoljno zadaju uputu o podacima za uplatu prihoda od prodaje osobnih automobila. 

Detaljnije o temi možete pročitati u TEB-ovom priručniku Automobili i službena putovanja.  Kompletan sadržaj priručnika možete pregledati na sljedećoj poveznici: Sadržaj priručnika

Priručnik možete naručiti ovdje.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag