Način prestanka postojanja udruga

Udruga svoje postojanje završava kad zbog određenih okolnosti prestaje djelovati. Pritom se može primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge. Razlozi za prestanak djelovanja udruge propisani su čl. 48. Zakona o udrugama, a to su:

 • odluka skupštine o prestanku udruge,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Ako su razlozi prestanka djelovanja udruge odluka skupštine, neodržavanje redovite sjednice skupštine u određenom roku, pravomoćna sudska odluka ili zahtjev člana zbog navedenih okolnosti, tada se prema Zakonu provodi postupak likvidacije udruge. Osim postupka likvidacije, udruga može prestati postojati i primjenom skraćenog postupka za prestanak postojanja udruge.

Likvidacija udruge

Prema čl. 49. Zakona postupak likvidacije udruge započinje rješenjem nadležnog upravnog tijela o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka, te podatke o promjeni naziva udruge, tako da se uz naziv udruge dodaje oznaka „u likvidaciji“, a što mora biti upisano u registar udruga.

Likvidator je dužan nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke skupštine o prestanku postojanja udruge odnosno pokretanju stečajnog postupka. Uz zahtjev potrebno je priložiti zapisnik sa sjednice skupštine na kojoj je donesena odluka o prestanku udruge koja sadrži uputu o načinu provedbe likvidacijskog postupka, podjeli preostale imovine i visini naknade likvidatora. Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležno upravno tijelo donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Likvidator treba provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog upravnog tijela o otvaranju likvidacijskog postupka.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, a udrugu zastupa likvidator. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge, a koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. On zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

U postupku provođenja likvidacije udruge likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu udruge,
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
 • utvrditi ostalu imovinu udruge, te
 • pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja.

Ako likvidator utvrdi da udruga ima dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoja tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbama čl. 53. Zakona. Prema navedenim odredbama Zakona u slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. Udruga nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. Ako je udruga financijska sredstva primila iz javnih izvora u smislu odredbi čl. 32. Zakona  u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Kada se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Nakon raspodjele preostale imovine likvidator je dužan u roku osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom upravnom tijelu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

Ako utvrđena imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, o toj činjenici likvidator obavještava nadležni sud prema sjedištu udruge u roku osam dana od završetka likvidacijskog postupka radi pokretanja stečajnog postupka. Stečajni postupak se može provesti u slučaju kada se potraživanja vjerovnika udruge ne mogu namiriti iz njezine imovine ili kada je djelovanje udruge zabranjeno odlukom suda. Stečajni se postupak provodi sukladno odredbama Stečajnog zakona.

Na temelju pravomoćnog rješenja o brisanju udruge, udruga se briše iz registra udruga.

Udruga nije obvezna prijaviti prestanak djelovanja Registru neprofitnih organizacija. Neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra, a obavijest o tome Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije u roku 30 dana od nastale promjene.

Pri prestanku postojanja udruga primjenjuje se postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak poslovanja udruge.

Skraćeni postupak za prestanak poslovanja udruge

Skraćeni postupak za prestanak poslovanja udruge propisuje čl. 51. Zakona. On se može provesti u tri slučaja:

 • kada skupština donese odluku o prestanku postojanja udruge,
 • kada je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana i
 • kada je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge.

U skraćenom postupku ne provoditi se postupak likvidacije ako većina svih članova upravnog (izvršnog) tijela udruge da izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena  u skladu s odredbama čl. 53. Zakona. Članovi uprave koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge iz registra udruga.

Zahtjev za upis prestanka postojanja udruge po skraćenom postupku nadležnom upravnom tijelu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge, odnosno jedan od članova upravnog tijela udruge.

Za udrugu koja prestaje postojati po skraćenom postupku, nadležno upravno tijelo donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga. Udruga se briše iz registra udruga, ali u registru ostaju upisana osobna imena, prebivalište, OIB članova tijela udruge koji su potpisali izjavu, s naznakom njihove solidarne odgovornosti za eventualne naknadno utvrđene obveze udruge.  

Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag