Iznosi trošarina/posebnog poreza od 1.4.2020.

Od 1.4.2020. primjenjuju se novi iznosi trošarina, odnosno posebnih poreza, a zbog činjenice da su na snazi od navedenog datuma Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića te Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića, koje su objavljene u Nar. nov., br. 33/20.    

Iznos trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Iznosi trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode propisani su Uredbom o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode kako se navodi:

 • visina specifične trošarine je 370,00 Kn za 1000 komada cigareta,
 • stopa proporcionalne trošarine na cigarete je 34% od maloprodajne cijene,
 • minimalna trošarina na cigarete je 824,00 Kn za 1000 komada cigareta,
 • visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta je 800,00 Kn za 1 kg,
 • visina trošarine za ostali duhan za pušenje je 800,00 Kn za 1 kg,
 • visina trošarine za cigare je 800,00 Kn za 1000 komada,
 • visina trošarine za cigarilose je 800,00 Kn za 1000 komada,
 • visina trošarine na e-tekućinu je 0,00 Kn za jedan mililitar,
 • visina trošarine za grijani duhanski proizvod je 800,00 Kn za 1 kg,
 • visina trošarine za novi duhanski proizvod je 800,00 Kn za jedan kg.

Iznos trošarine na alkohol i alkoholna pića

Iznosi trošarina na alkohol i alkoholna pića propisani su Uredbom o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića kako se navodi:

 • trošarina na pivo iznosi 40,00 kuna za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda,
 • trošarina na pivo koje proizvode male nezavisne pivovare i koje se pušta u potrošnju na teritoriju RH plaća se za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda, i to:

za godišnju proizvodnju piva u hl

iznos trošarine

≤5.000

20,00 Kn

5.001 – 25.000

22,00 Kn

25.001 – 75.000

24,00 Kn

75.001 – 125.000

26,00 Kn

 • trošarina na mirna i pjenušava vina iznosi 0,00 Kn za jedan hektolitar gotovog proizvoda,
 • trošarina na ostala pića koja su dobivena vrenjem osim piva i vina iznosi 0,00 Kn za jedan hektolitar gotovog proizvoda,
 • trošarina na međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i većim iznosi 800,00 Kn po hektolitru gotovog proizvoda, a s udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% iznosi 500,00 Kn po hektolitru gotovog proizvoda,
 • trošarina na etilni alkohol iznosi 6.000,00 Kn po hektolitru čistog alkohola.

Iznos posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

Iznosi posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića propisani su Uredbom o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića kako se navodi:

a) posebni porez na kavu:

 1. posebni porez na prženu kavu iz KN 0901 21 i KN 0901 22 (čl. 4. st. 2. toč. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Nar. nov., br. 72/13 – 22/20; u nastavku: Zakon) te na ekstrakte, esencije i koncentrate od kave iz KN 2101 11 (čl. 4. st. 2. toč. 2. Zakona) plaća se prema netomasi kave i iznosi:
 

Predmet oporezivanja

Iznos u Kn/kg kave

1.

pržena kava

6,00

2.

ekstrakti, esencije i koncentrati od kave

20,00

 1. posebni porez na pripravke na osnovi kave iz KN 2101 12 ili pripravke na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata (čl. 4. st. 2. toč. 3. Zakona) te na nadomjestke kave što sadrže kavu iz KN 0901 90 90 (čl. 4. st. 2. toč. 4. Zakona) plaća se prema netomasi kave sadržane u gotovom proizvodu i iznosi:
 

Predmet oporezivanja

Iznos u Kn/kg kave sadržane u gotovom proizvodu

1.

pripravci na osnovi kave

6,00

2.

pripravci na osnovi ekstrakata, esencija i koncentrata od kave

20,00

3.

nadomjesci kave što sadrže kavu

6,00

b) posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu:

 1. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića, i to:

1.1. na pića iz KN 2009 i 2202 te ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2% iz KN 2204, 2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol (čl. 4. st. 3. toč. 1. Zakona) te praške i granule namijenjene za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovom razvrstavanju u KN (čl. 4. st. 3. toč. 3. Zakona) u iznosu od 20,00 Kn/hektolitar, i

1.2. na sirupe i koncentrate namijenjene za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u KN (čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona) u iznosu od 140,00 Kn/hektolitar.

c) posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera:

 1. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

Predmeti oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u g/100 ml
bezalkoholnog pića

Iznos u Kn/hl
bezalkoholnog pića prema sadržaju šećera

prva skupina

do 2

0,00

druga skupina

2,001-5

10,00

treća skupina

5,001-8

30,00

četvrta skupina

8,001-

60,00

 1. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:

Predmeti oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin

Sadržaj šećera u

g/100 ml sirupa ili koncentrata

Iznos u Kn/hl sirupa ili koncentrata
prema sadržaju šećera

prva skupina

do 14

0,00

druga skupina

14,001-35

70,00

treća skupina

35,001-56

210,00

četvrta skupina

56,001-

420,00

d) posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina:

 1. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 200,00 Kn/hl bezalkoholnog pića.
 2. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 1.400,00 Kn/hl sirupa ili koncentrata.

e) posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina:

 1. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1. i 3. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 80,00 Kn/hl bezalkoholnog pića. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera.
 2. posebni porez na predmete oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 2. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 560,00 Kn/hl sirupa ili koncentrata. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera.

Napomena: što spada u predmet oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 1., 2. i 3. Zakona navedeno je pod toč. b) u ovom tekstu. Navedeno se primjenjuje pri izračunu posebnog poreza od toč. c) do toč.e) ovoga teksta.

Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula

Volumen predmeta oporezivanja iz čl. 4. st. 3. toč. 3. Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag