U TEB-ovom časopisu "Financije, pravo i porezi" br. 4/20 objavljen je članak "Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu". Autorica članka je Loranda Novosel.

Sažetak članka:
Obveznici izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju su državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S) te izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a.
Sadržaj, obveznici, donošenje, objava te rokovi izrade izvještaja propisani su Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 24/13, 102/17 i 01/20).
Ministarstvo financija objavilo je okružnicu 20. ožujka 2020., čiji isječak dajemo u nastavku:
Pravilnikom je definirano da upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga općinskom načelniku, gradonačelniku, županu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar. nov., br. 1/20) propisano je kako se u posebnom dijelu proračuna izvori financiranja iskazuju u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave organizacijske klasifikacije. JLP(R)S koje su u proračunu za 2019. izvore financiranja iskazale na način drukčiji od onog propisanog Pravilnikom (primjerice, ako su u proračunu za 2019. izvori financiranja bili iskazani samo zbrojno narazini glave, ili ako su izvoti financiranja bili iskazani samo na ruzini aktivnosti odnosno projekta), uzimajući u obzir posebne okolnosti, u ovom trenutku nisu obvezne prilagođavati inofrmacijski sustav kako bi se izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. mogao izraditi sukladno odredbama važećeg Pravilnika. Izvještaj o izvršenju potrebno je izraditi sukladno usvojenom planu proračuna jedinice za 2019.

Pretplatnici internet izdanja časopisa članak mogu pročitati na sljedećoj poveznici: Pročitaj članak

Pretplatu na časopis "Financije, pravo i porezi" možete obaviti na sljedećoj poveznici: Pretplati se na FIP

 

Ključne riječi: godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvršenje proračuna JLP(R)S okužnica Ministarstva financija

Natrag