Financiranje udruga iz javnih izvora – objavljeni natječaji

Rad udruga osim sredstvima uplaćenih članarina, dobrovoljnih priloga i darova, obavljanjem djelatnosti na tržištu, često se kod velikog broja udruga financira i iz donacija iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S-a te drugih javnih izvora.

Zakonom o udrugama propisano je da nadležna državna tijela, JLP(R)S-i i druge javne institucije financiraju i ugovaraju provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba.

Uredba propisuje da se pod javnim izvorima podrazumijevaju sredstva državnog proračuna (uključujući i namjenska sredstva od igara na sreću),  sredstva proračuna županija, gradova i općina, sredstva javnih fondova i prihoda javnih trgovačkih društava i drugih javnih institucija, fondova EU-a i inozemnih javnih izvora. Važno je istaknuti da su obveznici primjene Uredbe također i sva trgovačka društva u vlasništvu RH/JLP(R)S e te druge pravne osobe kojima je osnivač RH/JLP(R)S, kada iz javnih izvora financiraju programe i projekte udruga.

Financiranje iz državnog proračuna RH

Vladin Ured za udruge pripremio je i 26.2.2020. objavio na svojim internetskim stranicama objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. (može se preuzeti na: https://udruge.gov.hr/vijesti/godisnji-plan-natjecaja-tijela-drzavne-uprave-za-2020-godinu/5098).

Navedeni dokument sadrži podatke o natječajima za dodjelu sredstava iz Državnog proračuna RH te iz inozemnih fondova (ne sadrži podatke o planiranom financiranju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“).

Godišnji plan natječaja za 2020. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2020. godini;  sadrži 84 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupne vrijednosti od preko 444 mil. kuna koje 23 davatelja planiraju dodijeliti u 2020. godini.

Planirano je financiranje od preko 6.300 projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, promicanju znanosti, programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina, pomoćnika u nastavi, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, suradnje s LAG-ovima, međunarodne razvojne suradnje, medijske pismenosti, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede, pravnih klinika te  u području kaznenih djela i izvršavanja kazne zatvora, strukovnih udruga u turizmu, tražitelja međunarodne zaštite, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, aktivnosti sporta, potpora u zapošljavanju te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Godišnji plan natječaja za 2020. prikazuje podatke o planiranim javnim natječajima uključujući i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora.

Financiranje iz proračuna JLP(R)S-a

Svaka jedinica lokalne samouprave obvezna je izraditi svoj temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja (opći akt) za financiranje udruga. Svaka jedinica kao davatelj financijskih sredstava kreira vlastite kriterije za dodjelu sredstava, uvjete natječaja, način prijavljivanja i postupak provedbe natječaja, u skladu s Uredbom.

Veliki dio danih donacija često su manji novčani iznosi i jedinice lokalne samouprave trebale bi prilikom kreiranja natječajne dokumentacije primijeniti kriterij proporcionalnosti (iz čl. 13. st. 2. Uredbe), u odnosu na vrijednost natječaja i najviši iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom programu ili projektu. Navedeno znači da u odnosu na velike vrijednosti natječaja, prilikom objave natječaja manjih vrijednosti za financiranje projekata manjih vrijednosti, davatelj sredstava može smanjiti sadržaj i količinu potrebne natječajne dokumentacije i na taj način omogućiti jednostavniji postupak odobravanja financijskih sredstava udrugama.

U proteklim mjesecima 2020. objavljeni su javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga za 2020. velikog broja jedinica lokalne samouprave, pa upućujemo udruge na internetske stranice pojedinih jedinica na kojima su natječaji objavljeni. Primjerice, Javni poziv Grada Zagreba za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. raspisan je 14.2.2020 i otvoren je do iskorištenja sredstava za 2020.(https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-jedno/155174 ).

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag