Dokazivanje otpreme dobara u drugu državu članicu

Kako bi tuzemni porezni obveznici ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara (robe) poreznim obveznicima u drugim državama članicama EU-a, potrebno je dokazati da su predmetna dobra stvarno i otpremljena u drugu državu članicu.

Do 31.12.2019. dokumentacija kojom se dokazivala takva otprema/prijevoz bila je propisana čl 170. Pravilnika o PDV-u.

U slučajevima kada je tuzemni porezni obveznik sam otpremao/prevozio dobra u drugu državu članicu ili je za to angažirao nekog drugog prijevoznika, otprema/prijevoz se dokazivao računom, otpremnicom, prijevoznom ispravom ili drugim dokumentom iz kojeg je bilo razvidno da se odnosi na otpremu ili prijevoz dobara navedenih na računu.

U situacijama kada je otpremu/prijevoz obavljao kupac - porezni obveznik iz druge države članice ili je za to angažirao nekog drugog prijevoznika, tada je, uz sve prethodno navedene dokaze, tuzemni porezni obveznik morao imati i pisanu izjavu o otpremi koju je potpisao preuzimatelj dobara.

Od 1.1.2020. pravila se mijenjaju, što je rezultiralo brisanjem čl. 170. Pravilnika o PDV-u.

Naime, od 1.1.2020. na snagu je stupila Provedbena uredba Vijeća (EU) 2018/1912 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 282/2011 u pogledu određenih izuzeća za transakcije unutar Zajednice (u nastavku: Provedbena uredba) koja je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU-a, a kojom su, između ostaloga, propisani dokumenti kojima se dokazuje otprema/prijevoz dobara u drugu državu članicu. Bez propisanih dokumenata porezni obveznici nemaju pravo na primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara poreznim obveznicima iz drugih država članica EU-a.

Obvezni dokazi kada otpremu/prijevoz obavlja isporučitelj ili treća osoba u njegovo ime

Kada otpremu/prijevoz dobara u drugu državu članicu obavlja isporučitelj ili treća osoba u njegovo ime potrebno je osigurati sljedeće dokaze:

  1. barem dva neproturječna dokaza koja su izdale dvije različite strane koje su međusobno neovisne te neovisne o prodavatelju ili kupcu, i to: dokumente koji se odnose na otpremu ili prijevoz robe poput potpisanog međunarodnog teretnog lista ili bilješke (CMR), teretnice, računa za zračni teretni prijevoz ili računa prijevoznika robe

ili

  1. jedan od dokaza navedenih pod 1. zajedno s jednim neproturječnim dokazom koji mora biti izdan od strane koja je neovisna od strane koja izdaje dokaz naveden pod 1. te neovisna o prodavatelju i kupcu, a to može biti:
    1. polica osiguranja povezana s otpremom ili prijevozom robe ili bankovni dokument (izvod) kojim se potvrđuje plaćanje otpreme ili prijevoza robe ili
    2. službeni dokument koji je izdan od strane tijela javne vlasti, poput javnog bilježnika, kojima se potvrđuje dolazak dobara (robe) u državu članicu odredišta ili
    3. potvrda koju je u državi članici odredišta izdao posjednik skladišta, a kojom se potvrđuje skladištenje robe u toj državi članici.

Obvezni dokazi kada otpremu/prijevoz obavlja kupac ili treća osoba u njegovo ime

Kada otpremu/prijevoz dobara u drugu državu članicu obavlja kupac ili treća osoba u njegovo ime tada isporučitelj u svom posjedu mora imati dokumentaciju kako je navedena gore pod 1. ili dokumentaciju kako je navedena gore pod 2., te uz to dodatno mora u svom posjedu imati i pisanu izjavu stjecatelja kojom potvrđuje da je stjecatelj otpremio dobra (robu) ili je to za račun stjecatelja obavila treća strana. Pisanu izjavu stjecatelja stjecatelj je dužan dostaviti isporučitelju do 10 dana mjeseca koji slijedi nakon isporuke.

U pisanoj izjavi stjecatelja mora biti navedeno sljedeće: ime države članice odredišta robe; datum izdavanja; ime i adresa stjecatelja; količina i priroda robe; datum i mjesto dolaska robe; u slučaju isporuke prijevoznih sredstava, identifikacijski broj prijevoznog sredstva; i identifikacija pojedinca koji preuzima robu za račun stjecatelja.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag