Članovi uprave i mirovanje obveze doprinosa

Članovi uprave (kojim razumijevamo i izvršne direktore trgovačkih društava, likvidatore i upravitelje zadruga) obvezno su osigurani na mirovinsko osiguranje ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno (čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju). Isto tako, smatraju se osiguranicima i prema čl. 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (u nastavku: ZOZO).

Za članove uprave koji su ujedno i radnici društva (osigurani su temeljem radnog odnosa, a ne po osnovi člana uprave) propisana je osnovica koja ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 što za 2020. iznosi 5.682,30 kn (čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima; u nastavku: ZDOP). Navedenim  osobama Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu koja je propisana kao razlika između doprinosa prema osnovici propisanoj čl. 21. ZDOP-a i doprinosa prema osnovi temeljem koje su prijavljene kao osigurane osobe (čl. 187.c ZDOP-a).

Kako i za sve radnike tako se i za ove osobe plaćaju doprinos za MO (20%/15% + 5%) te doprinos za zdravstveno osiguranje (16,5%).

Kada se doprinosi ne plaćaju?

Postoje određeni slučajevi kada obveza plaćanja doprinosa, za člana uprave kojem PU utvrđuje godišnju obvezu doprinosa, prestaje sukladno čl. 219. ZDOP-a, i to za razdoblje:

1. kada je član uprave privremeno nesposoban za rad, a naknada se za to vrijeme isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja ili na teret sredstava državnog proračuna.

Naknada se isplaćuje od prvog dana na teret HZZO-a ako je osoba: µ izolirana kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini/privremeno nesposoban za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe zavoda µ određen za pratitelja osigurane osobe upućene na liječenje ili liječnički pregled ugovornom subjektu zavoda izvan mjesta prebivališta/ boravišta osigurane osobe koja se upućuje µ određen da njeguje oboljelog člana uže obitelji (dijete i supružnika) uz uvjete propisane ZOZO-om µ privremeno nesposobna za rad zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom µ  privremeno spriječena za rad zbog korištenja rodiljnog dopusta i prava na rad u polovici punoga radnog vremena, sukladno propisima o rodiljnim i roditeljskim potporama µ  privremeno nesposobna za rad zbog korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta, u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti djeteta za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta i µ ako je privremeno nesposobna za rad zbog priznate ozljede na radu/profesionalne bolesti (ovu naknadu isplaćuje HZZO ali na teret sredstava državnog proračuna).

Obveza doprinosa miruje i u slučaju korištenja bolovanja nakon isteka 42 dana odnosno od 43. dana bolovanja kada se naknada isplaćuje na teret HZZO-a.

Naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta isplaćuje se na teret državnog proračuna;

2. u kojem koristi pravo na dopust ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena kao roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Za vrijeme korištenja određenih prava na teret HZZO—a i državnog proračuna obveza svih doprinosa miruje.

Tko utvrđuje mirovanje obveze?                                                     

Mirovanje obveze svih doprinosa utvrđuje Porezna uprava (čl. 218. ZDOP-a), i to:

  • temeljem podatka HZZO-a o početku i o prestanku privremene nesposobnosti za rad,
  • temeljem podatka HZZO-a o tome da je odobreno pravo na dopust zbog njege djeteta ili pravo na rad s pola punoga radnog vremena te na temelju podatka o početku i o prestanku ostvarivanja toga prava.
    Npr. ako radnica, koja je ujedno i članica uprave, koristi rodiljni dopust od 8.6.2020. nakon čega će koristiti roditeljski dopust, za cijelo razdoblje od 8.6. do 31.12. nema obveze plaćanja doprinosa. Obveza plaćanja doprinosa na propisanu osnovicu biti će samo za razdoblje siječanj – svibanj te od 1. do 7.6.

Podsjećamo da zaposleni umirovljenici, ako su navršili 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, nemaju pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja (čl. 50. ZOZO-a) iz čega slijedi da se za navedene osobe, ako su ujedno i članovi uprave, ne može koristiti institut mirovanja obveze za vrijeme bolovanja od 43. dana odnosno za njih se moraju i u tom razdoblju plaćati svi propisani doprinosi.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag