Upis u Registar udruga

Zakonom  o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17; u nastavku: Zakon) je propisano da je upis u Registar udruga dobrovoljan, a obavlja se na zahtjev osnivača udruge (čl. 22. Zakona). Registar udruga i Registar stranih udruga su javne središnje elektroničke baze podataka o udrugama. Podaci upisani u registre i statut udruge su javni i obvezno se objavljuju na mrežnoj stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za opću upravu, odnosno Ministarstva uprave. Putem Registra udruga i poveznice na Registar neprofitnih organizacija, javno su dostupna i izvješća o financijskom poslovanju udruge s propisanom dokumentacijom.

Za upis udruge u Registar udruga potrebno je podnijeti zahtjev kome se obvezno prilaže:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika osnivača udruge, koji može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života, kao i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,

Pored navedenih dokumenata za upis je potrebno priložiti i ovjerenu izjavu osobe ili njezinih nasljednika ako je u naziv udruge unijeto:

 • ime ili dio imena neke fizičke osobe,
 • ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe ili
 • ovjerena izjava međunarodne organizacije ako se u naziv udruge koristi naziv i znak te međunarodne organizacije.
Natrag