Sitni inventar i dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti

S promjenama propisa o proračunskom računovodstvu mijenjala su se pravila postupanja s dugotrajnom imovinom male vrijednosti i sitnim inventarom, a sada važeća postupanja u primjeni su  još od 2015.

Koji je kriterij za razvrstavanje imovine na dugotrajnu/kratkotrajnu?

Imovina se u proračunskom računovodstvu klasificira prema vrsti, trajnosti i funkciji. Prema vrsti na financijsku i nefinancijsku imovinu, nadalje nefinancijsku čine proizvedena i neproizvedena imovina,  proizvedenu čine građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva itd.

Kod klasifikacije imovine po trajnosti, kriterij je procijenjeni korisni vijek upotrebe imovine (što određuje sam proračun/korisnik).

Dugotrajna imovina je ona čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik. Kratkotrajna imovina namijenjena je obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.

Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti

Propisano je da se proizvedena dugotrajna nefinancijska imovina čiji je pojedinačni trošak nabave niži od 3.500,00 kn može otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.

Sitni inventar

S druge strane, propisano je da sitni inventar čine predmeti proizvedene kratkotrajne nefinancijske imovine koji se ne utroše jednokratnom upotrebom u procesu poslovanja. Vrijednost sitnog inventara može se otpisati jednokratno, stavljanjem u uporabu ili kalkulativno, razmjerno trošenju.

Iskazivanje u poslovnim knjigama

Sva se dugotrajna proizvedena imovina, pa i ona male nabavne vrijednosti iskazuje na računima skupine 02 Proizvedena dugotrajna imovina, dok se sitni inventar iskazuje na podskupini 04 Sitni inventar. Budući da se u proračunskom računovodstvu ne iskazuju troškovi amortizacije, u trenutku nabave dugotrajne nefinancijske imovine, njena cjelokupna nabavna vrijednost iskazuje se kao rashod (u razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Isto tako, i kod nabave sitnog inventara (osim kod ustanova u zdravstvu) njegova cjelokupna nabavna vrijednost iskazuje se kao rashod, ali u razredu 3 Rashodi poslovanja.

Upravo ova pravila iskazivanja rashoda kod velikog broja proračunskih korisnika predstavljaju problem. Naime, sukladno čl. 44. st. 1. i 6. Zakona o proračunu, proračunski korisnici ne smiju preuzimati obveze na teret proračuna/financijskog plana tekućeg razdoblja, ako sredstva nisu osigurana financijskim planom. Mnogim je korisnicima onemogućeno ili je ograničeno planiranje sredstava za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine. I tada nastupa problem kada treba nabaviti primjerice, printer, računalo, uredsku stolicu, telefon i sličnu opremu, čija pojedinačna nabavna vrijednost ne premašuje 3.500,00 kuna, a sredstva za to nisu osigurana u planskom aktu - u razredu 4. Ako sredstva za takve nabavke nisu osigurana planskim aktom, a neophodna je njihova nabava i ona se realizira, događa se prekršaj, jer se preuzimaju obveze na teret proračuna, koje nisu planirane. Često se u takvim situacijama događa da se takva imovina evidentira u poslovnim knjigama kao da se radi o nabavi sitnog inventara, budući da su u planskom aktu osigurana sredstva za nabavu sitnog inventara.

Navedeni predmeti iz našeg „primjera“ ne predstavljaju kratkotrajnu nego dugotrajnu imovinu jer je njihovo očekivano trajanje dulje od godinu dana.

U razdoblju od 2001. do 2008. godine, u tada važećem Pravilniku o računovodstvu, bila je propisana odredba prema kojoj se dugotrajna proizvedena imovina male vrijednosti klasificirala pod sitan inventar.

U tom su se razdoblju kao sitan inventar iskazivali predmeti dugotrajne imovine male vrijednosti, kao i kratkotrajne imovine koji se ne utroše jednokratnom uporabom, a rashodi za tu imovinu iskazivali su se u trenutku nabave (i planirali) kao rashodi poslovanja, na računu 32251 Sitni inventar.

Međutim, primjena takve odredbe značila je i da se u poslovnim knjigama istovrsna imovina različito klasificirala, ovisno o visini njene nabavne vrijednosti. Tako su primjerice, uredski ormari koji su imali nabavnu vrijednost 900,00 kn bili iskazani kao sitni inventar, a oni koji su imali nabavnu vrijednost 1.100,00 kn kao dugotrajna imovina.

Obveza iskazivanja u pomoćnim knjigama

I za sitan inventar i za svu dugotrajnu imovinu (uključujući i onu male vrijednosti), propisano je da se iskazuje u evidenciji i u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja. Naime, sva se imovina materijalnog oblika vodi, osim u glavnoj knjizi i u pomoćnim – analitičkim evidencijama, gdje se prema inventarnim brojevima raspoznaje pojedinačno (ili skupno), po vrsti, količini i vrijednosti. Znači i za dugotrajnu imovinu (uključujući i onu male vrijednosti) i za sitni inventar obavezno je grupno ili pojedinačno praćenje te imovine, po vrsti, količini i vrijednosti, tijekom cijelog korisnog vijeka uporabe. 

Pročitajte više:

FIP 5/18, N. Bičanić, str. 111.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag