Proračunsko planiranje  - za razdoblje 2020.-2022.

 

Rujan i mjeseci koji slijede jesu razdoblje, koje, prema proračunskom kalendaru, obilježavaju priprema i donošenje planskih akata za naredno trogodišnje razdoblje kod proračuna i proračunskih korisnika.

Izrada državnog proračuna temelji se na procjeni gospodarskog razvoja i makroekonomskih pokazatelja određenih propisima i drugim aktima Sabora, Vlade i ministra financija, a navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: JLP(R)S). Prema zadanom zakonskom okviru, Vlada RH je u travnju ove godine usvojila i Europskoj komisiji dostavila Nacionalni program reformi RH za 2019., kao i Program konvergencije RH 2019. - 2022., a 1. kolovoza je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. – 2022.

Smjernice

Donesene Smjernice sadržavaju 1. ciljeve ekonomske politike za 2020. – 2022. 2. makroekonomski i fiskalni okvir te 3. visinu financijskog plana (limite) po razdjelima državnog proračuna za sljedeće trogodišnje razdoblje.

Ovogodišnje Smjernice daju najave promjena u poreznom sustavu koje bi trebale stupiti na snagu počekom 2020. godine i utjecati na državni proračun i proračune JLP(R)S-a u narednom trogodišnjem razdoblju. Također, u Smjernicama su najavljeni novi izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su prema statističkoj metodologiji ESA 2010 uključeni u sektor središnje države.

Naime, trgovačka društva: Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., HŽ Infrastruktura d.o.o. i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. moraju izraditi financijske planove za razdoblje 2020. - 2022., na koje će Hrvatski sabor davati suglasnost pri donošenju Državnog proračuna RH za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

Upute za izradu prijedloga proračuna

Na osnovi Smjernica, Ministarstvo financija izradit će upute za izradu prijedloga državnog proračuna i upute za izradu proračuna JLP(R)S-a.

Rokovi

Prema Zakonu o proračunu, proračunski korisnici državnog proračuna dužni su dostaviti prijedloge financijskih planova ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije do 15. rujna tekuće godine, a ministarstva i drugi razdjeli usklađene prijedloge financijskih planova Ministarstvu financija do kraja rujna tekuće godine.

Proračunski korisnici JLP(R)S-a prema Zakonu o proračunu dužni su dostaviti prijedlog financijskog plana nadležnom upravnom tijelu najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Navedeni rokovi mogu biti prolongirani uputama Ministarstva financija koje su dostupne na internetskim stranicama Ministarstva financija:  http://www.mfin.hr/hr/priprema-proracuna.

Financijski plan odnosno proračun za 2020. i projekcije za naredne dvije godine treba donijeti do kraja ove godine, s primjenom od 1.1.2020.

Izrada državnog proračuna

Nadležni razdjeli dužni su uključiti u financijski plan razdjela, odnosno Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. i projekcije za 2021. i 2022., vlastite i namjenske prihode i primitke koje proračunski korisnici iz njihove nadležnosti planiraju ostvariti u razdoblju 2020. - 2022., bez obzira uplaćuju li korisnici navedene prihode na jedinstveni račun državnog proračuna ili ne. Isto tako, kao i prethodne godine, neutrošeni vlastiti i namjenski prihodi i primici iskazuju se u financijskom planu kao kategorije donosa - prijenosa neutrošenih prihoda iz prethodne fiskalne godine i odnosa - prijenosa neutrošenih prihoda u sljedeću fiskalnu godinu.

Izrada proračuna JLP(R)S-a

Prema Zakonu o proračunu, upravno tijelo za financije JLP(R)S-a, obvezno je izraditi upute za izradu proračuna JLP(R)S-a i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti. Te upute trebaju sadržavati:

  1. temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna JLP(R)S-a,
  2. opis planiranih politika JLP(R)S-a,
  3. procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna JLP(R)S-a u sljedeće tri godine,
  4. visinu financijskog plana (limit) po proračunskim korisnicima koja sadrži visinu financijskog plana za prethodnu, tekuću i sljedeću proračunsku godinu te za naredne dvije godine, raspoređen na: visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa, i visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti;
  5. način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedloga financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-a.

JLP(R)S-i su obvezni u prijedlog proračuna JLP(R)S-a uključiti cjelokupne financijske planove svojih proračunskih korisnika. Dakle, vlastiti i namjenski prihodi i primici korisnika uključuju se u plan proračuna JLP(R)S-a, kao i svi rashodi koji se financiranju iz tih prihoda, i to bez obzira posluje li JLP(R)S preko jedinstvenog računa riznice ili ne.

››› Rokovi: Upravno tijelo za financije obvezno je izraditi nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine i dostaviti ju načelniku, gradonačelniku, županu do 15. listopada. Načelnik, gradonačelnik, župan obvezan je utvrditi prijedlog proračuna i projekcija i podnijetii ih predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga.

Sadržaj planskih akata

Prilikom izrade planskih akata kod svih proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezna je primjena svih proračunskih klasifikacija.

Pročitajte više: FIP br. 9/19, I. Jakir Bajo, str. 79. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

Natrag