Prestanak postojanja i likvidacija udruge

Prestanak postojanja, likvidacija  i brisanju udruge iz Registra udruga RH, prema Zakonu o udrugama (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17.; u nastavku: Zakon) je jednostavniji postupak u odnosu na stanje prije primjene Zakona.

Razlozi za prestanak djelovanja udruge su:

 • odluka skupštine o prestanku udruge,
 • pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

Likvidator je obvezan uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba (u nastavku: nadležni ured) podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u Registar udruga RH u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana i kada to zahtjeva član udruge, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, udruga prestaje:

 • po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge,
 • na prijedlog nadležnog tijela udruge,
 • članova udruge ili
 • drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba.

U navedenim slučajevima prestanka postojanja udruge, činjenicu prestanka utvrđuje rješenjem nadležni ured, dok na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

Postupak likvidacije udruge provodi se u slučaju ako je:

 • donesena odluka skupštine o prestanku udruge,
 • proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
 • donesena pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge i
 • podnijet zahtjev člana, jer je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge.

Rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka prestaju postojati i djelovati ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge, a likvidator provodi likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

U postupku likvidacije likvidator je obvezan utvrditi:

 • stanje na poslovnom računu udruge,
 • knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
 • ostalu imovinu udruge,
 • pribaviti iz službene evidencije Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja.

Ako udruga ima dugovanja, likvidator je obvezan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od dana objave poziva.

Za potraživanja koja ima udruga likvidator je obvezan pozvati dužnike na plaćanje u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator je obvezan raspodijeliti u skladu s čl. 53. Zakona, a nakon raspodjele preostale imovine, u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

Ukoliko imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, likvidator je obvezan u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka.

Nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz Registra udruga nakon zaprimljenog izvješća likvidatora o provedenom likvidacijskom postupku, osim ako su utvrđeni dugovi udruge.

 Udrugu prestaje postojati i briše se iz Registra udruga RH na temelju:

 • pravomoćnog rješenja o brisanju iz registra temeljem zaprimljenog izvješća likvidatora o provedenom likvidacijskom postupku,
 • skraćenog postupka ako je većina svih članova upravnog (izvršnog) tijela udruge dala izjavu pred javnim bilježnikom da udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina udruge raspodijeljena,
 • pravomoćnog sudskog rješenja o zaključenju stečajnog postupka,
 • provedenih statusnih promjena.

Brisanje udruge iz Registra udruga RH obavlja nadležni ured.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

 

 

Natrag